Ktl-icon-tai-lieu

bảng giá thuốc

Được đăng lên bởi beta031189
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 2421 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢNG GIÁ THUỐC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2015-2016
(Kèm theo Quyết định số 893 ngày 27 tháng 8 năm 2015)
DANH MỤC 1: THUỐC TÂN DƯỢC
STT Tên thuốc

Tên hoạt
chất

Nồng độHãng nước,
hàm
sản xuất
lượng

Dạng
dùng

Đơn vị
tính

Đơn giá

I. Thuốc gây nghiện- Hướng tâm thần
1

Diazepam

Diazepam

10mg/2ml

2

Seduxen

Diazepam

5mg

Richter - Hung

3

Ephedrine
Aguettant

Ephedrin

30mg

Aguettant - Pháp

4

Fentaryl 0,5 Fentanyl

5

Fentanyl

Fentanyl

6

Ketamin

Ketamin

7

Midanium
Midazolam
INJ
Morphin
Morphin
30mg
Morphin
Morphin
(hydroclorid)

8
9

Morphini
Sulfas Wzf
10 0,1% 2mg
2ml Spinal

11 Dolcontral
Phenobabital

Morphin gây
tê tủy sống
Pethidin
Phenobarbital

13 Danotan

Phenobarbital

Phenobarbita

RotexmedicaĐức
Warsaw - Ba
0,1mg/2ml
Lan

0,5mg/10ml

500mg/10ml Rotex - Đức
5mg/1ml
30mg
10mg/ml
0,1%;
2mg/2ml

Warsaw - Ba
Lan
Dopharrma Việt Nam
Vidiphar - Việt
Nam

Ống

6,930

Viên

472.5

Ống

52,500

Ống

20,500

Ống

10,200

Tiêm

Lọ

36,750

Tiêm

Ống

15,850

Uống

Viên

6,500

Ống

3,360

Ống

78,750

Ống

14,500

Viên

105

Ống

8,925

Viên

195

Tiêm
Uống
Tiêm
Tiêm
Tiêm

Tiêm

Warsaw - Ba
Lan
Tiêm

12 10mg

14 l

Rotex - Đức

Phenobarbital

Warsaw - Ba
100mg/2ml
Lan
Danapha-Việt
10mg
Nam
Daihan - Hàn
100mg
Quốc
100mg

Cty CP DPTW
Vidipha Vietnam

Tiêm
Uống
Tiêm

Uống

II. Thuốc kháng sinh
1

Selemycin*
250mg/2ml

Amikacin *

250mg

Medochemie
Ltd. - Cyprus

Tiêm

Ống/lọ

31,300

2

Amikan*

Amikacin *

500mg

Anfarm Hellas
S.A - Hy Lạp

Tiêm

Ống/lọ

39,800

3

Itamekacin* Amikacin *

500mg

Medlac Pharma
Italy - Vietnam

Tiêm

Ống/lọ

10,000

4

Clamoxyl
Sac 250mg
12's

Amoxicilin

250mg

Glaxo Wellcome
Production Pháp -Pháp

Uống

Gói

5,090

5

Amoxicilin
500

Amoxicilin

500mg

CTCP Dược
Hậu Giang Việt Nam

Uống

Viên

530

6

Klamentin
1g

Amoxicilin +
acid
clavulanic

875mg +
125mg

CTCP Dược
Hậu Giang Việt Nam

Uống

Viên

9,975

7

Vimotram

Amoxicilin +
Sulbactam

Công ty CP
1g + 500mg Dược phẩm
VCP - Việt Nam

Tiêm

Lọ

44,000

8

Augmentin
BD Tab
625mg 14's

Amoxicillin +
Acid
clavulanic

SmithKline
Beecham
Pharmaceuticals
- Anh -Anh

Uống

Viên

11,936

9

Amoxicillin +
Augmentin
Acid
Inj 1.2g 10's
clavulanic

Tiêm

Lọ

42,308

10

Augmentin
250/31.25
Sac 250mg
12's

Amoxicillin
trihydrate +
Acid
Clavulanic

11

Ampicilin
VCP

Ampicilin

12

Unasyn Inj
1500mg 1's

13

Zitromax
Tab 500mg
3's

500mg/
125mg

SmithKline
1g + 200mg Beecham plc Anh -Anh
250mg
+31,25mg

Glaxo Wellcome
Production Pháp -Pháp

Uống

Gói

10,998

1g...
BẢNG GIÁ THUỐC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2015-2016
(Kèm theo Quyết định số 893 ngày 27 tháng 8 năm 2015)
DANH MỤC 1: THUỐC TÂN DƯỢC
STT
Tên thuốc Đơn giá
I. Thuốc gây nghiện- Hướng tâm thần
1
Diazepam Diazepam 10mg/2ml Rotex - Đức
Tiêm
Ống 6,930
2
Seduxen Diazepam 5mg Richter - Hung
Uống
Viên 472.5
3
Ephedrin 30mg Aguettant - Pháp
Tiêm
Ống 52,500
4
Fentaryl 0,5 Fentanyl 0,5mg/10ml
Tiêm
Ống 20,500
5
Fentanyl Fentanyl 0,1mg/2ml
Tiêm
Ống 10,200
6
Ketamin Ketamin 500mg/10ml Rotex - Đức
Tiêm
Lọ 36,750
7
Midazolam 5mg/1ml Tiêm Ống 15,850
8
Morphin 30mg Uống Viên 6,500
9
Morphin 10mg/ml
Tiêm
Ống 3,360
10
Tiêm
Ống 78,750
11
Dolcontral Pethidin 100mg/2ml
Tiêm
Ống 14,500
12
Phenobarbital 10mg Uống Viên 105
13
Danotan Phenobarbital 100mg
Tiêm
Ống 8,925
14
Phenobarbital 100mg
Uống
Viên 195
II. Thuốc kháng sinh
1 Amikacin * 250mg Tiêm Ống/lọ 31,300
2 Amikan* Amikacin * 500mg Tiêm Ống/lọ 39,800
3 Itamekacin* Amikacin * 500mg Tiêm Ống/lọ 10,000
Tên hoạt
chất
Nồng độ-
hàm
lượng
Hãng nước,
sản xuất
Dạng
dùng
Đơn vị
tính
Ephedrine
Aguettant
Rotexmedica-
Đức
Warsaw - Ba
Lan
Midanium
INJ
Warsaw - Ba
Lan
Morphin
30mg
Dopharrma -
Việt Nam
Morphin
(hydroclorid)
Vidiphar - Việt
Nam
Morphini
Sulfas Wzf
0,1% 2mg
2ml Spinal
Morphin gây
tê tủy sống
0,1%;
2mg/2ml
Warsaw - Ba
Lan
Warsaw - Ba
Lan
Phenobabital
10mg
Danapha-Việt
Nam
Daihan - Hàn
Quốc
Phenobarbita
l
Cty CP DPTW
Vidipha -
Vietnam
Selemycin*
250mg/2ml
Medochemie
Ltd. - Cyprus
Anfarm Hellas
S.A - Hy Lạp
Medlac Pharma
Italy - Vietnam
bảng giá thuốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảng giá thuốc - Người đăng: beta031189
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
bảng giá thuốc 9 10 495