Ktl-icon-tai-lieu

Bảng thành phần hóa học trong thức ăn Việt Nam

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 3868 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Thμnh phÇn c¸c chÊt dinh d−ìng chÝnh

B¶ng thμnh phÇn c¸c chÊt dinh d−ìng chÝnh trong thùc phÈm (VDD-2000)

ViÖt Nam
I.

Ngò cèc vμ s¶n
phÈm chÕ biÕn

English

%

g

Kcal

(Cereals and grain products)

mg

PP
Niacin
C
Ascorbic
acid

B2
Riboflavin

B1
Thiamine

Beta-car«ten
Betacarotene

A

Retinol

S¾t
Iron

Phosphor
Phosphorous

Calci
Calcium

Tro
Ash

Lipid
Fat
Glucid
Carbohydrat
e
Cellulose
Fiber

Protein
Protein

Thµnh phÇn dinh d−ìng trong 100 g thùc phÈm ¨n ®−îc - Composition of foods, 100 grams, edible portion
Vitamin
Thµnh phÇn chÝnh
Muèi kho¸ng
Vitamins
Proximate composition
Minerals
N−íc
Moisture

Tªn thùc phÈm
Food and description

Tû lÖ th¶i bá
Refuse in as
purchased
N¨ng l−îng
Energy

Sè thø tù - Item No.

M· sè - Code

B¶ng 1

mg

mcg

(Cereals and grain products)

1001

1 G¹o nÕp c¸i

Glutinous rice

1.0 346.0

14.0

8.6

1.5

74.9

0.6

0.8

32.0

98.0

1.2

0.1

0.1

2.4

0.0

1002

2 G¹o tÎ gi·

1.0 344.0

14.0

8.1

1.3

75.3

0.7

0.9

36.0

108.0

0.2

1003

3 G¹o tÎ m¸y

Under milled, home-pounded
rice
Ordinary polished rice

0.0

0.1

0.0

1.9

0.0

1.0 344.0

14.0

7.9

1.0

76.2

0.4

0.8

30.0

104.0

1.3

0.0

0.1

0.0

1.6

0.0

1004

4 Kª

Foxtail millet

2.0 331.0

14.0

7.0

3.0

69.0

3.4

3.6

22.0

290.0

2.7

60.0

0.4

0.1

1.6

0.0

1005

5 Ng« t−¬i

Fresh maize (seeds)

45.0 196.0

52.0

4.1

2.3

39.6

1.2

0.8

20.0

187.0

1.5

170.0

0.2

0.1

1.6

0.0

1006

6 Ng« vμng h¹t kh«

Yellow maize (dried seeds)

2.0 354.0

14.0

8.6

4.7

69.4

2.0

1.3

30.0

190.0

2.3

200.0

0.3

0.1

2.0

0.0

1007

7 B¸nh bao

Dumbling

0.0 219.0

44.0

6.1

0.5

47.5

0.5

1.4

19.0

88.0

1.5

0.0

0.1

0.0

1.0

1008

8 B¸nh ®a nem

Rice paper for rollers

0.0 333.0

15.0

4.0

0.2

78.9

0.5

1.4

20.0

65.0

0.3

0.0

1009

9 B¸nh ®óc

Rice pudding

0.0

52.0

86.8

0.9

0.3

11.3

0.1

0.6

50.0

19.0

0.4

1010

10 B¸nh mú

Bread (wheat while)

0.0 249.0

37.2

7.9

0.8

52.6

0.2

1.3

28.0

164.0

2.0

1011

11 B¸nh phë

Vietnammese style noodles

0.0 141.0

64.3

3.2

0.4

16.0

64.0

0.3

1012

12 B¸nh quÈy

Fried wheat twisted

0.0 292.0

38.7

8.0

10.8

40.7

0.7

1.1

1013

13 Báng ng«

Corn flakes

0.0 372.0

3.0

8.6

1.6

80.8

3.4

2.6

3.0

47.0

0.6

1014

14 Bét g¹o nÕp

Glutinous rice flour

0.0 362.0

10.0

8.2

1.6

78.8

0.6

0.8

12.0

148.0

0.8

1015

15 Bét g¹o tÎ

Ordinary rice flour

0.0 359.0

10.0

6.6

0.4

82.2

0.4

0.4

24.0

135.0

1.9

- 32.1

1

-

-

-

0.0

-

-

-

-

-

0.0

-

-

-

0.0...
Thμnh phÇn c¸c chÊt dinh dìng chÝnh
Níc
Moisture
Protein
Protein
Lipid
Fat
Gl
uc
id
Carbohydrat
e
Cellulose
Fiber
Tro
Ash
Calci
Calcium
Phosphor
Phosphorous
S¾t
Iron
A
Retinol
Beta-car«ten
Beta-
carotene
B1
Thiamine
B2
Riboflavin
PP
Niacin
C
Ascorbic
acid
ViÖt Nam English
% Kcal
I.
Ngò cèc vμ s¶n
phÈm chÕ biÕn
(Cereals and grain products) (Cereals and grain products)
1001 1 G¹o nÕp c¸i Glutinous rice 1.0 346.0 14.0 8.6 1.5 74.9 0.6 0.8 32.0 98.0 1.2 0.1 0.1 2.4 0.0
1002 2 G¹o tÎ gi· Under milled, home-pounded
rice
1.0 344.0 14.0 8.1 1.3 75.3 0.7 0.9 36.0 108.0 0.2 0.0 0.1 0.0 1.9 0.0
1003 3 G¹o tÎ m¸y Ordinary polished rice 1.0 344.0 14.0 7.9 1.0 76.2 0.4 0.8 30.0 104.0 1.3 0.0 0.1 0.0 1.6 0.0
1004 4 Foxtail millet 2.0 331.0 14.0 7.0 3.0 69.0 3.4 3.6 22.0 290.0 2.7 60.0 0.4 0.1 1.6 0.0
1005 5 Ng« t¬i Fresh maize (seeds) 45.0 196.0 52.0 4.1 2.3 39.6 1.2 0.8 20.0 187.0 1.5 170.0 0.2 0.1 1.6 0.0
1006 6 Ng« vμng h¹t kh« Yellow maize (dried seeds) 2.0 354.0 14.0 8.6 4.7 69.4 2.0 1.3 30.0 190.0 2.3 200.0 0.3 0.1 2.0 0.0
1007 7 B¸nh bao Dumbling 0.0 219.0 44.0 6.1 0.5 47.5 0.5 1.4 19.0 88.0 1.5 0.0 0.1 0.0 1.0 -
1008 8 B¸nh ®a nem Rice paper for rollers 0.0 333.0 15.0 4.0 0.2 78.9 0.5 1.4 20.0 65.0 0.3 0.0 - - - 0.0
1009 9 B¸nh ®óc Rice pudding 0.0 52.0 86.8 0.9 0.3 11.3 0.1 0.6 50.0 19.0 0.4 ----0.0
1010 10 B¸nh mú Bread (wheat while) 0.0 249.0 37.2 7.9 0.8 52.6 0.2 1.3 28.0 164.0 2.0 0.0 0.1 0.1 0.7 0.0
1011 11 B¸nh phë Vietnammese style noodles 0.0 141.0 64.3 3.2 - 32.1 - 0.4 16.0 64.0 0.3 ----0.0
1012 12 B¸nh quÈy Fried wheat twisted 0.0 292.0 38.7 8.0 10.8 40.7 0.7 1.1 - - - ----0.0
1013 13 Báng ng« Corn flakes 0.0 372.0 3.0 8.6 1.6 80.8 3.4 2.6 3.0 47.0 0.6 - 0.0 0.0 0.6 0.0
1014 14 Bét g¹o nÕp Glutinous rice flour 0.0 362.0 10.0 8.2 1.6 78.8 0.6 0.8 12.0 148.0 0.8 0.0 0.1 0.0 1.7 0.0
1015 15 Bét g¹o tÎ Ordinary rice flour 0.0 359.0 10.0 6.6 0.4 82.2 0.4 0.4 24.0 135.0 1.9 0.0 0.1 0.1 2.1 0.0
B¶ng 1
B¶ng thμnh phÇn c¸c chÊt dinh dìng chÝnh trong thùc phÈm (VDD-2000)
Thµnh phÇn chÝnh
Proximate composition
Tªn thùc phÈm
Food and description
M· sè - Code
N¨ng lîng
Energy
l
Ö t
h¶i
Refuse in as
purchased
Sè thø tù - Item No.
Thµnh phÇn dinh dìng trong 100 g thùc phÈm ¨n ®îc - Composition of foods, 100 grams, edible portion
Vitamin
Vitamins
mg
Muèi kho¸ng
Minerals
g mg mcg
1
Bảng thành phần hóa học trong thức ăn Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng thành phần hóa học trong thức ăn Việt Nam - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Bảng thành phần hóa học trong thức ăn Việt Nam 9 10 158