Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo 4 trường hợp bệnh castleman điều trị tại bệnh viện TWQĐ 108

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Y HOC VIET NAM THANG 2 • SO 1/2014

steroid lieu eao thj lye phyc hdi tdt, nhu'ng d 1
mat (3,57%) TL eai thien khdng nhieu, chi dat
<3/10 do dieu trj mudn, khi da cd dau hieu teo
thi than kinh. Do vay nen can nhac su' dyng phac
do truyen steroid lieu cao sdm de phue hdi TL
nhanh va hoan toan.
TAI LIEU T H A M KHAO
1. Le Minh Tuan, Pham Thanh DQng, Mai Nggc
Que. Nghien cyu hieu qua truyen corticoid lieu
cao trong benh ly thj than kinh do chan thUOng.
Hoi nghj Nhan khoa toan quoc. Hue, nam 2004.
2. Balcer L J. Clinical practice. Optic neuritis. N Engl
JMed2m6; 354:1273-80.
3. Dutt M, Tabuena P, Ventura E, et al. Timing of
corticosteroid therapy is cntical to prevent retinal
ganglion cell loss in experimental optic neuritis.
Invest Ophthalmol Vis Sci2010;5U1^39-'^5.

Lim SA, Sitoh YY, Chng SM, Yi BP, Goh KY.
Magnetic resonance imaging in acute optic neuritis
in Singapore. Annals Academy of Medicine, 2009;
38: 821-26.
Menon V, Mehrotra A, Saxena R, et aL
Comperative
evaluation
of
megadose
methylprednisolone with dexamethasone for
treatment of pnmary typical optic neuritis, Indian
J Ophthalmol2007•,5S:355-9.
Menon V, Saxena R, Misra R, et al.
Management of optic neuritis. Indian 3 Ophthalmol
2011;59:117-22.
Nakamura M, Nakazawa T, Doi H, et al. Early
high dose intravenous methylprednisolone is
effective in preserving rehnal nerve fiber layer
thickness in patents with neuromyelitis optica.
Graefes Arch for Clinical and Experimentsl
Ophthalmol 2010;2']8:1777-85.

BAO CAO 4 TRiraNG HCTP BENH CASTLEMAN DIEU TRI
TAI BENH VIEN TITQD 1 0 8
Nguyin Thi Minh Phirffng*
TOM TAT
Benh Castleman la mpt rdi loan tang smh hach
lympho hiem gap. Muc tieu: Bao cao 4 ca benh
Castleman dUdc chan doan va dieu trj tai khoa huyet
hgc lam sang BVTlTQD 108 tir nam 2011 den 2013
dong thdi tong hop y van. Do! tu'dng va phi/tfng
phap nghien cu'u: Hoi ciTu, md ta, theo doi doc bao
gom mo ta cac trieu chu'ng lam sang, can lam sang,
phu'dng phap dieu trj va dap yng dieu tri, Ket qua: Ca
4 BN deu the ton thu'dng da vj tri, trong do 1 BN cd
hach cd nhieu vj tri, 3 BN cdn lai ca hach co kem hach
6 byng va 1 trong 3 ca nay them ea hach trung that.
Met moi va noi hach cd la tneu chyng lam sang thay d
ca 4 BN, Dau bung va tyc ngyc d eac BN co hach 6
bung va trung that. Hoa trj toan than phac dd CHOP
cho ca 4 BN. Tat ca deu dap yng tdt vdi dieu trj va on
djnh den thdi diem bao cao, Ket luan: Benh
Castleman la benh ly khd chan doan, de nham vdi cac
benh ly khac. The ddn ton thu'ong la the mach mau hya...
Y HOC
VIET
NAM THANG 2 SO
1/2014
steroid lieu eao thj
lye
phyc hdi tdt, nhu'ng d 1
mat
(3,57%)
TL eai thien khdng nhieu, chi dat
<3/10 do dieu trj mudn,
khi
da cd dau hieu teo
thi than
kinh.
Do vay nen can nhac su' dyng phac
do truyen steroid lieu cao sdm de phue hdi TL
nhanh va hoan
toan.
TAI
LIEU
THAM KHAO
1.
Le Minh Tuan, Pham Thanh DQng, Mai
Nggc
Que.
Nghien
cyu hieu
qua truyen corticoid lieu
cao trong benh ly thj than kinh do chan
thUOng.
Hoi nghj Nhan khoa toan
quoc.
Hue, nam 2004.
2.
Balcer L
J. Clinical practice. Optic neuritis.
N
Engl
JMed2m6;
354:1273-80.
3.
Dutt M, Tabuena P, Ventura E, et al. Timing of
corticosteroid therapy is
cntical
to prevent retinal
ganglion cell loss in experimental optic neuritis.
Invest Ophthalmol
Vis
Sci2010;5U1^39-'^5.
Lim SA, Sitoh YY, Chng SM, Yi BP, Goh KY.
Magnetic resonance imaging in acute optic neuritis
in Singapore. Annals Academy of Medicine, 2009;
38:
821-26.
Menon V,
Mehrotra
A, Saxena R, et
aL
Comperative
evaluation of megadose
methylprednisolone with dexamethasone for
treatment of pnmary typical optic neuritis, Indian
J
Ophthalmol2007•,5S:355-9.
Menon V, Saxena R, Misra
R,
et
al.
Management of optic
neuritis.
Indian
3 Ophthalmol
2011;59:117-22.
Nakamura M,
Nakazawa
T, Doi H, et al. Early
high dose intravenous methylprednisolone is
effective in preserving
rehnal
nerve fiber layer
thickness in patents with neuromyelitis optica.
Graefes Arch for Clinical and
Experimentsl
Ophthalmol
2010;2']8:1777-85.
BAO CAO 4
TRiraNG HCTP
BENH
CASTLEMAN
DIEU TRI
TAI BENH VIEN
TITQD
108
Nguyin Thi Minh
Phirffng*
TOM TAT
Benh Castleman la mpt
rdi
loan tang smh hach
lympho hiem gap. Muc
tieu:
Bao cao 4 ca benh
Castleman
dUdc
chan doan va dieu trj tai khoa huyet
hgc lam sang
BVTlTQD
108 tir nam 2011 den 2013
dong thdi tong hop y
van.
Do!
tu'dng
va
phi/tfng
phap nghien cu'u: Hoi
ciTu,
md ta, theo doi doc bao
gom mo ta cac trieu chu'ng lam sang, can lam sang,
phu'dng phap dieu trj va dap
yng
dieu tri, Ket qua: Ca
4 BN deu the ton thu'dng da vj tri, trong do 1 BN cd
hach cd nhieu vj tri, 3 BN cdn
lai
ca hach co kem hach
6 byng va 1 trong 3 ca nay them ea hach trung
that.
Met moi va noi hach cd la tneu
chyng
lam sang thay d
ca 4 BN, Dau bung va
tyc
ngyc d eac BN co hach 6
bung va trung that. Hoa trj toan than phac dd CHOP
cho ca 4 BN. Tat ca deu dap
yng
tdt vdi dieu trj va on
djnh den thdi diem bao cao, Ket luan: Benh
Castleman la benh ly khd chan doan, de nham vdi cac
benh ly khac. The ddn ton
thu'ong
la the mach mau -
hyalin
hda, trong khi dd the tu'dng bao thu'dng bieu
hien da tdn thu'dng. Chan doan can ket hpp kham lam
sang,
mo benh hoc va hoa mo
mien
djch.
The ddn ton
*
Khoa
Huyet
hgc
lam sang, Benh
vien Jl/QD
108
Phan bien khoa hgc:
PGS.
TS Nguyin Van Quynh
thUdng dieu
tr; bang phau thuat eho ket qua tot nhat
The da ton
thu'dng
dieu tri hoa chat toan
than,
phk
do CHOP ed the lya chon va cho dap
yng
tdt,
Tif khoa: Binh Castleman, the mach mau - hyalin
hoa,
the
md
bao
SUMMARY
REPORT ON 4
CASTLEMANSCASES
TREATED AT 108 MILITARY
CENTRAL HOSPITAL
Castleman's
disease
is
a rare disease of lymphoid
hyperplasia. Objective: A report on 4 Castleman's
cases diagnosed and treated at department trf
haematological diseases of 108 military central hospital
from 2011 to 2013 and review of the literature,
Patients and method: restrospective case senes,
describred clinical and
paraclinlcal
manifestations,
treatment and response of 4 Castleman's patients.
Result: All 4 patients were multicentric diseases In
which once with multiple neck lympho nodes, 3
remains had more lympho nodes
in
abdomen and 1
had also lympho nodes
in
mediastinum. Fatigues and
enlarged neck lympho nodes were found in all
^
patients.
Abdominal and chest pains were found in
patients
with
enlarged abdominal and mediastinal
Báo cáo 4 trường hợp bệnh castleman điều trị tại bệnh viện TWQĐ 108 - Trang 2
Báo cáo 4 trường hợp bệnh castleman điều trị tại bệnh viện TWQĐ 108 - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo 4 trường hợp bệnh castleman điều trị tại bệnh viện TWQĐ 108 9 10 461