Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tại TTYT tỉnh Thái nguyên

Được đăng lên bởi lehueyhdp
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2635 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LỚP YHDPK2 – NHÓM 1

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
-----------------------------

Đồng Hỷ, ngày 14 tháng 06 năm 2013

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP Y HỌC DỰ PHÒNG
TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG HỶ
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM Y TẾ HYỆN ĐỒNG HỶ
1. Đặc điểm của huyện Đồng Hỷ
* Đặc điểm địa lý
Đồng Hỷ là một huyện miền núi phía đông bắc tỉnh Thái Nguyên. Diện tích
457,75 km².Trong đó đất lâm nghiệp chiếm 50,8%, đất nông nghiệp chiếm 16,4%, đất
thổ cư 3,96%, đất các công trình công cộng 3,2%, đất chưa sử dụng chiếm 25,7%.
Đồng Hỷ có địa hình là đồi núi xen kẽ các thung lũng, phía bắc giáp huyện Chợ
Mới tỉnh Bắc Kan, phía đông bắc giáp huyện Võ Nhai; phía tây giáp huyện Phú Lương;
phía nam giáp thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Bình và phía đông giáp huyện
Yên Thếthuộc tỉnh Bắc Giang. Địa giới phân cách huyện Đồng Hỷ và thành phố Thái
Nguyên là dòng sông Cầu chảy dài từ xã Cao Ngạn đến đập thác Huống Thượng.
Huyện Đồng Hỷ có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 15 xã là: Hóa
Thượng, Huống Thượng, Nam Hòa, Tân Lợi, Cây Thị, Hợp Tiến, Khe Mo, Văn
Hán, Hóa Trung, Quang Sơn, Văn Lăng, Tân Long, Hòa Bình, Minh Lập, Linh Sơn và 3
thị trấn: Chùa Hang (huyện lỵ), Trại Cau, Sông Cầu.
* Đặc điểm dân cư
- Tổng dân số cả huyện là 113.372 người (tính đến 30/06/2012).
- Mật độ dân số 247 người /km². Dân số nông thôn 94.679 người.
* Đặc điểm kinh tế xã hội
- Về kinh tế: Hầu hết các xã, thị trấn ở Đồng Hỷ có đường ô tô đến trung tâm,
100% số xã, thị trấn trong huyện đã được trang bị điện thoại. Đất đai ở Đồng Hỷ thích
hợp cho việc trồng rừng, trồng lúa, nấm, rau màu, và chăn nuôi gia cầm…
- Về văn hóa –xã hội: Huyện Đồng Hỷ có nhiều dân tộc anh em sinh sống, nhưng
chủ yếu là dân tộc kinh, nùng, sán chay, sán dìu, còn lại là các dân tộc khác. Các dân tộc
sống xen kẽ nhau do đó, tình hình ở huyện rất phong phú, đa dạng với các phong tục tập
quán đặc trưng cho từng dân tộc.

1

2. Trung t©m y tÕ huyÖn §ång Hû
2.1 Đặc điểm:Trung t©m y tÕ dù phßng huyÖn §ång Hû n»m ë thÞ trÊn Chïa Hang
– huyÖn §ång Hû – tØnh Th¸i Nghuyªn. C¸ch BÖnh viÖn ®a khoa huyÖn §ång Hû kho¶ng
70m. C¸ch Trung t©m y tÕ dù phßng tØnh kho¶ng 5km.
Trung tâm y tế huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở y tế, chịu sự quản lí toàn
diện của Giám đốc Sở y tế, sự quản lí của Nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện và sự chỉ
đạo về chuyên môn kĩ thuật của các Trung tâm thuộc hệ dự phòng và chi cục chuyên
ngành tuyến tỉnh.
2.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm v...
TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI NGUYÊN
LỚP YHDPK2 – NHÓM 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
-----------------------------
Đồng Hỷ, ngày 14 tháng 06 năm 2013
BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP Y HỌC DỰ PHÒNG
TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG HỶ
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM Y TẾ HYỆN ĐỒNG HỶ
1. Đặc điểm của huyện Đồng Hỷ
* Đặc điểm địa lý
Đồng Hỷ là một huyện miền núi phía đông bắc tỉnh Thái Nguyên. Diện tích
457,75 km².Trong đó đất lâm nghiệp chiếm 50,8%, đất nông nghiệp chiếm 16,4%, đất
thổ cư 3,96%, đất các công trình công cộng 3,2%, đất chưa sử dụng chiếm 25,7%.
Đồng Hỷ địa hình là đồi i xen kẽ các thung lũng, phía bắc giáp huyện Chợ
Mới tỉnh Bắc Kan, phía đông bắc giáp huyện Võ Nhai; phía tây giáp huyện Phú Lương;
phía nam giáp thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Bình và phía đông giáp huyện
Yên Thếthuộc tỉnh Bắc Giang. Địa giới phân cách huyện Đồng Hỷ thành phố Thái
Nguyên là dòng sông Cầu chảy dài từ xã Cao Ngạn đến đập thác Huống Thượng.
Huyện Đồng Hỷ 18 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 15 là: Hóa
Thượng, Huống Thượng, Nam Hòa, Tân Lợi, Cây Thị, Hợp Tiến, Khe Mo, Văn
Hán, Hóa Trung, Quang Sơn, Văn Lăng, Tân Long, Hòa nh, Minh Lập, Linh Sơn 3
thị trấn: Chùa Hang (huyện lỵ), Trại Cau, Sông Cầu.
* Đặc điểm dân cư
- Tổng dân số cả huyện là 113.372 người (tính đến 30/06/2012).
- Mật độ dân số 247 người /km². Dân số nông thôn 94.679 người.
* Đặc điểm kinh tế xã hội
- Về kinh tế: Hầu hết các , thị trấn Đồng Hỷ có đường ô đến trung tâm,
100% số xã, thị trấn trong huyện đã được trang bị điện thoại. Đất đai Đồng Hỷ thích
hợp cho việc trồng rừng, trồng lúa, nấm, rau màu, và chăn nuôi gia cầm…
- Về văn hóa –xã hội: Huyện Đồng Hỷ nhiều dân tộc anh em sinh sống, nhưng
chủ yếu là dân tộc kinh, nùng, sán chay, sán dìu, còn lại các dân tộc khác. Các dân tộc
sống xen kẽ nhau do đó, tình hình huyện rất phong phú, đa dạng với các phong tục tập
quán đặc trưng cho từng dân tộc.
1
Báo cáo thực tập tại TTYT tỉnh Thái nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tại TTYT tỉnh Thái nguyên - Người đăng: lehueyhdp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Báo cáo thực tập tại TTYT tỉnh Thái nguyên 9 10 576