Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tổng kết

Được đăng lên bởi trangthu161194
Số trang: 196 trang   |   Lượt xem: 4282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Y tế Việt Nam

Nhóm đối tác y tế

BÁO CÁO CHUNG
TỔNG QUAN NGÀNH Y TẾ NĂM 2012
Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

Hà Nội, tháng 12/2012

Ban biên tập
PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Trưởng ban
PGS. TS. Phạm Lê Tuấn
TS. Nguyễn Hoàng Long
PGS. TS. Phạm Trọng Thanh
ThS. Sarah Bales

Nhóm điều phối
TS. Nguyễn Hoàng Long – Trưởng nhóm
PGS. TS. Phạm Trọng Thanh
ThS. Sarah Bales
PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Chúc
ThS. Dương Thu Hằng

Chuyên gia biên soạn
TS. Nguyễn Hoàng Long
ThS. Sarah Bales
PGS. TS. Phạm Trọng Thanh
TS. Nguyễn Đăng Vững
ThS. Dương Đức Thiện
TS. Trần Thị Mai Oanh
TS. Nguyễn Khánh Phương
ThS. Nguyễn Trọng Khoa
TS. Trần Văn Tiến
ThS. Vũ Văn Chính
TS. Phạm Ngân Giang
TS. Khương Anh Tuấn
PGS. TS. Phan Văn Tường
TS. Hà Anh Đức

1

Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2012

Mục lục
Lời cảm ơn ........................................................................................................................... 7
Giới thiệu .............................................................................................................................. 8
Mục đích của báo cáo JAHR
Nội dung và cấu trúc của báo cáo JAHR
Phương pháp
Tổ chức thực hiện

8
8
9
11

Chương 1: Tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe..................... 13
I. Tình trạng sức khỏe
13
1. Tình hình thực hiện các chỉ số cơ bản về sức khỏe nhân dân ................................................... 13
2 Tình hình bệnh tật và tử vong .................................................................................................... 17
3. Các giải pháp đang thực hiện liên quan đến các bệnh không lây nhiễm .................................... 22
4. Các chính sách CSSK nhân dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu
số ................................................................................................................................................. 23
5. Nhận xét chung ........................................................................................................................ 25
II. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe
25
1. Các yếu tố kinh tế-xã hội và dân số .......................................................................................... 25
2. Các yếu tố môi trường .............................................................................................................. 26
3. Các yếu tố về lối sống ............................................................................................................
B
ộ Y tế Việt Nam
Nhóm đ
ối tác y tế
BÁOO CHUNG
TỔNG QUAN NGÀNH Y TẾ NĂM 2012
ng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh
Hà Nội, tháng 12/2012
Báo cáo tổng kết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tổng kết - Người đăng: trangthu161194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
196 Vietnamese
Báo cáo tổng kết 9 10 655