Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo về bệnh dịch tễ học và các đặc điểm lâm sàng

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
1. KẾT QUẢ :
1.1. DỊCH TỄ HỌC :
1.1.1. Giới :
*. Tỷ lệ chung các loại ung thư tuyến giáp.
Giới

Số trường hợp

Tỷ lệ %

Nam

126

15,6

Nữ

680

84,4

Tổng cộng

806

100

Bảng 1. Bảng phân bố bệnh nhân theo giới.
Nhận xét :
- Nữ mắc bệnh nhiều hơn nam.
- Tỷ lệ Nữ/Nam = 5,39/1
15.6%

Nam
Nöõ

84.4%

45

Biểu đồ 1. Biểu đồ phân bố bệnh nhân theo giới.
* Phân bố từng loại ung thư tuyến giáp theo giới :
Nam
Loại mô học

Nữ

Tổng
số

Tỷ lệ
Nữ/Nam

85,1

723

5,6/1

25

92,6

27

12,5/1

23,1

10

76,9

13

3,3/1

13

36,1

23

63,9

36

1,7/1

0

0

7

100

7

100% nữ

126

15,6

680

84,4

806

Số trường
hợp

Tỷ lệ
%

Số trường
hợp

Tỷ lệ
%

Car.D.nhú

108

14,9

615

Car.D.nang

2

7,4

Car.D.tủy

3

Car.không BH
Car.TB.Hurthle
Tổng cộng

Bảng 2. Bảng phân bố loại mô học theo giới.
Nhận xét :
- Carcinôm dạng nhú tỷ lệ Nữ/Nam = 5,6/1
- Carcinôm dạng nang tỷ lệ Nữ/Nam = 12,5/1
- Carcinôm dạng tủy tỷ lệ Nữ/Nam = 3,3/1
- Carcinôm không biệt hóa tỷ lệ Nữ/Nam = 1,7/1
- Carcinôm tế bào Hurthle = 100% là nữ

46

100%

85.1%

100.0%

92.6%
76.9%
63.9%

Nam

36.1%

Nöõ

0.0%

20%

7.4%

40%

23.1%

60%
14.9%

Tæ leä %

80%

Loaïi moâ hoïc

0%

Car.D.nhuù Car.D.nang Car.D.tuûy

Bi u

2: Phân b

Car.KBH

Car.TBHurthle

lo i mô h c theo gi i

1.1.2. Tuổi :
* Tỷ lệ tuổi tính chung các loại ung thư tuyến giáp :
Nhóm tuổi
Số trường hợp
5-9
3
10 - 19
38
20 - 29
207
30 - 39
226
40 - 49
157
50 - 59
78
60 - 69
63
70 - 79
32
> 80
2
Tổng
806
Bảng 3. Phân bố chung theo tuổi.

Tỷ lệ %
0,4
4,7
25,7
28,0
19,5
9,7
7,8
4,0
0,2
100

Tuổi trung bình

38,72 + 14,94

Nhận xét :
- Tuổi mắc bệnh nhỏ nhất 6 tuổi
- Tuổi mắc bệnh lớn nhất 91 tuổi
- Tuổi mắc bệnh trung bình : 38,72 + 14,94
30%

25.7%

25%

28%
19.5%

20%
15%
10%

9.7%
4.7%

7.8%
4%

47

Bi u

3: Phân b

tu i b nh nhân

* Tuổi trung bình từng loại ung thư :
Loại mô học
Car. D.

Car. D.

Car. D.

Car.Không

Car. TB.

nhú

nang

tủy

BH.

Hurthle

Tuổi trung

37,59 +

42,67 +

37 +

56,31 +

53,43 +

bình

14,03

17,82

18,6

15,67

20,77

Bảng 4. Tuổi mắc bệnh trung bình theo loại mô học.
Nhận xét :
- Tuổi trung bình Carcinôm dạng tủy nhỏ nhất 37 + 18,6
- Kế đến là Carcinôm dạng nhú 37,59 + 14,03
- Carcinôm dạng nang tuổi trung bình 42,67 + 17,82
- Carcinôm tế bào Hurthle 53,43 + 20,77
- Carcinôm không biệt hóa có tuổi trung bình cao nhất 56,31 + 15,67
56.31

60
50

37.59

42.67

40

53.43

37

30
20
10
0

Car. D.
nhuù

Car. D.
nang

Car. D.
tuûy

Car.
KBH

Car. TB.
Hurthle

48

Biểu đồ 4. Tuổi mắc bệnh trun...
KT QU & BÀN LUN
1. KT QU :
1.1. DCH T HC :
1.1.1. Gii :
*. T l chung các loi ung thư tuyến giáp.
Gii S trường hp T l %
Nam 126 15,6
N 680 84,4
Tng cng 806 100
Bng 1. Bng phân b bnh nhân theo gii.
Nhn xét :
- N mc bnh nhiu hơn nam.
- T l N/Nam = 5,39/1
84.4%
15.6%
Nam
õ
Báo cáo về bệnh dịch tễ học và các đặc điểm lâm sàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo về bệnh dịch tễ học và các đặc điểm lâm sàng - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Báo cáo về bệnh dịch tễ học và các đặc điểm lâm sàng 9 10 665