Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo y khoa tương tác của HBx-prorein đột biến với NF-kB có thể liên quan trong bệnh sinh ung thư tế bào gan

Được đăng lên bởi dotrungdong84
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
T¬ng t¸c cña HBx-protein ®ét biÕn víi NF-kB cã thÓ
liªn quan trong bÖnh sinh ung th tÕ bµo gan
Nguyn Lĩnh Toàn
*
; Lê Hu Song
**
C. Thomas Bock
***
TãM T¾T
NF-kB là mt yếu t phiên mã, điu hòa biu hin gen, đóng vai trò then cht trong quá trình phát
sinh ung thư. Xác định tương tác ca HBx-protein vi protein tín hiu NF-kB bng hot tính
luciferase. Biu hin ca HBx-gen (chng di và đột biến) trên tế bào nuôi cy cho thy gây tăng
hot tính luciferase ca NF-kB t 2,5 - 6 ln so vi chng. Không nhng HBx hoang di mà còn c
HBx đột biến đều gây tăng cường hot hóa NF-kB, đây có th là mt yếu t gây m
t điu hòa quá
trình tăng sinh và chết tế bào theo chương trình. Kết qu quan sát này, nhn mnh mt vai trò quan
trng ca HBx đột biến trong bnh sinh ung thư gan liên quan mt điu hòa dòng tín hiu NF-kB.
* T khóa: Ung thư tế bào gan; HBV; HBx; NF-kB.
Interaction of mutated hepatitis B x-protein
with NF-kB may involve the pathogenesis of
hepatocellular carcinoma
SUMMARY
NF-κB (nuclear factor kappa-B) acts as a transcription factor and regulates the expression of
genes involved in many processes that play a key role in the pathogenesis of cancer. The interaction
of the mutant HBx-proteins with NF-kB pathway was investigated using luciferase activity assay. HBx
(wild-type and mutants) gen expression in cell culture were observed to lead to increase from 2.5 to
6-fold in luciferase activity of NF-κB in comparison to mock control. NF-kB was not only activated by
wtHBx but also by HBx-mutants and that may cause dysregulated hepatocyte proliferation and
apoptosis. This observation points to an active role of HBx-mutants in hepatocarcinogenesis that
involves dysregulation of NF-kB pathway.
* Key words: Hepatocellular carcinoma; HBV; HBx; NF-kB.
ĐẶT VN ĐỀ
HBx-protein ca virut viêm gan B (HBV)
hot động như mt yếu t phiên mã, có vai
trò trung tâm trong bnh sinh ung thư tế
bào gan (hepatocellular carcinoma, HCC)
[1, 4]. Tuy nhiên, đến nay cơ chế HBx ca
HBV gây HCC vn chưa hoàn toàn sáng
t. Nghiên cu gn đây chng minh HBx có
biu hin như mt tác nhân sinh ung thư.
* Häc viÖn Qu©n y
** BÖnh viÖn T¦Q§ 108
*** §¹i Tuebingen §øc
Ph¶n biÖn khoa häc:TS. TrÇn V¨n Khoa
Gn đây trên chut chuyn gen người ta đã
gây được HCC bng HBx [1]. Ngoài đột
Báo cáo y khoa tương tác của HBx-prorein đột biến với NF-kB có thể liên quan trong bệnh sinh ung thư tế bào gan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo y khoa tương tác của HBx-prorein đột biến với NF-kB có thể liên quan trong bệnh sinh ung thư tế bào gan - Người đăng: dotrungdong84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Báo cáo y khoa tương tác của HBx-prorein đột biến với NF-kB có thể liên quan trong bệnh sinh ung thư tế bào gan 9 10 487