Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh di truyền

Được đăng lên bởi Danh Minh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bệnh di truyền
Bệnh di truyền là bệnh mà yếu tố di truyền có đóng vai trò trong bệnh sinh.

- Yếu tố di truyền có thể là một rối loạn ở mức độ phân tử, hoặc rối loạn ở mức độ
nhiễm sắc thể, hoặc có thể do nhiều yếu tố cùng gây ra, trong đó có nguyên nhân
môi trường.

- Trong rất nhiều trường hợp, bệnh di truyền xảy ra là do tương tác giữa môi
trường và yếu tố di truyền. Tùy theo sự ảnh hưởng của yếu tố nào nhiều (môi
trường hay di truyền) mà chúng ta sẽ có các bệnh đơn thuần di truyền hoặc bệnh
vừa do môi trường vừa do di truyền.

Phân loại theo yếu tố di truyền:

1. Bệnh đơn gien :

Là bệnh di truyền do đột biến một gien nào đó trong bộ gien gây ra. Gien bị tổn
thương có thể chỉ nằm trên một nhiễm sắc thể của cặp nhiễm sắc thể đồng dạng (dị
hợp tử) hoặc trên cả 2 nhiễm sắc thể (đồng hợp tử) và thường tuân theo quy luật
của Mendel.

a. Di truyền trội nhiễm sắc thể thường:

Các đặc điểm:

- Bệnh được biểu hiện ở kiểu gien đồng hợp tử trội (AA) lẫn kiểu gien dị hợp tử
(Aa). Ở người, thường gặp kiểu gien dị hợp tử hơn.

- Sự biểu hiện của bệnh có thể khác nhau, không đồng nhất về thời gian khởi bệnh
và mức độ. Bệnh nặng hơn và xuất hiện sớm hơn ở kiểu gien AA.

- Bệnh có thể gặp ở cà nam lẫn nữ, với tỷ lệ như nhau.

- Cây gia hệ có dạng dọc, có thể gặp liên tục trong một số thế hệ. trường hợp ngoại
lệ: (1) Do đột biến mới; (2) Ðộ biểu hiện thấp.

- Nếu con bị bệnh thì có thể kết luận bố/mẹ cũng bị bệnh này.

- Nếu một trong hai bố mẹ bị bệnh thì xác suất bị bệnh của mỗi con là 50%.

- Nếu bố mẹ bị bệnh thì xác suất bị bệnh của mỗi con là 75%, và xác suất khoẻ
mạnh của mỗi con là 25%.

- Nếu bố mẹ khoẻ mạnh thì không thể có con bị bệnh. Ngoại lệ: độ xâm nhập bằng
không hoặc độ biểu hiện thấp.

b. Di truyền lặn nhiễm sắc thể thường:

Các đặc điểm:

- Bệnh chỉ được biểu hiện ở kiểu gien đồng hợp tử lặn (aa).

- Bệnh thường biểu hiện đồng nhất, về thời gian khởi bệnh và mức độ.

- Bệnh có thể gặp ở cả nam lẫn nữ, với tỷ lệ như nhau.

- Cây gia hệ có dạng ngang, không liên tục qua các thế hệ.

- Bố mẹ khoẻ nhưng có con bệnh thì kiểu gien của bố mẹ đều dị hợp tử (lành mang
gien bệnh Aa), trường hợp này xác suất bệnh của mỗi con là 25%.

- Bố mẹ đều bị bệnh thì xác suất bị bệnh của mỗi con là 100%.

- Hôn nhân đồng huyết thống làm gia tăng khả năng xuất hiện bệnh trong mỗi gia
đình.

c. Di truyền trội nhiễm sắc thể X:

Các đặc điểm:

- Bệnh được biểu hiện ở kiểu gien XAXA, XAXa, hoặc XAY.

- Tỷ lệ mắc bệnh ở nữ thường nhiều hơn nam.

- Cây gia hệ có dạng chiều dọ...
Bệnh di truyền
Bệnh di truyền là bệnh mà yếu tố di truyền có đóng vai trò trong bệnh sinh.
- Yếu tố di truyền có thể là một rối loạn ở mức độ phân tử, hoặc rối loạn ở mức độ
nhiễm sắc thể, hoặc có thể do nhiều yếu tố cùng gây ra, trong đó có nguyên nhân
môi trường.
- Trong rất nhiều trường hợp, bệnh di truyền xảy ra là do tương tác giữa môi
trường và yếu tố di truyền. Tùy theo sự ảnh hưởng của yếu tố nào nhiều (môi
trường hay di truyền) mà chúng ta sẽ có các bệnh đơn thuần di truyền hoặc bệnh
vừa do môi trường vừa do di truyền.
Phân loại theo yếu tố di truyền:
1. Bệnh đơn gien :
Là bệnh di truyền do đột biến một gien nào đó trong bộ gien gây ra. Gien bị tổn
thương có thể chỉ nằm trên một nhiễm sắc thể của cặp nhiễm sắc thể đồng dạng (dị
hợp tử) hoặc trên cả 2 nhiễm sắc thể (đồng hợp tử) và thường tuân theo quy luật
của Mendel.
a. Di truyền trội nhiễm sắc thể thường:
Các đặc điểm:
Bệnh di truyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh di truyền - Người đăng: Danh Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bệnh di truyền 9 10 77