Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh ho gà TN

Được đăng lên bởi Việt Phương Phạm Thị
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BEÄNH HO GAØ

TS.Nguyeãn Duy Phong
Boä moân Nhieãm - ÑHYD Tp.HCM

Muïc tieâu hoïc taäp:
„Sau khi hoïc xong baøi naøy, hoïc vieân coù theå:
1. Neâu ñöôïc caùc ñaëc ñieåm cuûa vi khuaån gaây beänh Ho
gaø.
2. Neâu ñöôïc caùc yeáu toá dòch teã cuûa beänh Ho gaø.
3. Moâ taû ñöôïc caùc bieåu hieän laâm saøng theå ñieån hình
cuûa beänh.
4. Lyù giaûi ñöôïc caùc keát quaû xeùt nghieäm chaån ñoaùn.
5. Neâu ñöôïc nguyeân taéc ñieàu trò beänh Ho gaø vaø caùc
bieán chöùng.
6. Trình baøy ñöôïc caùc bieän phaùp phoøng choáng beänh
Ho gaø.
3/27/2009

NDP - BM Nhiem

2

DAØN BAØI
„ 1. Ñaïi cöông
2. Taùc nhaân gaây beänh

3. Caùc ñaëc ñieåm dòch teã cuûa beänh Ho gaø
4. Cô cheá sinh beänh.
5. Beänh caûnh laâm saøng

6. Chaån ñoaùn vaø chaån ñoaùn phaân bieät
7. Nguyeân taéc ñieàu trò
8. Caùc bieán chöùng cuûa beänh Ho gaø

9. Phoøng ngöøa beänh Ho gaø
3/27/2009

NDP - BM Nhiem

3

1. Ñaïi cöông:
+ Beänh nhieãm truøng caáp tính ôû ñöôøng HH do vi khuaån
Bordetella pertussis vaø Bordetella parapertussis gaây ra.
+ Ñaëc ñieåm laâm saøng chính laø côn ho ñaëc tröng keøm
nhieàu bieán chöùng vaø taêng Lympho trong maùu ngoaïi bieân.
+ Hieän nay, tæ leä maéc beänh giaûm nhôø

chöông trình tieâm chuûng môû roäng
nhöng tæ leä töû vong coøn cao, nhaát laø ôû
löùa tuoåi sô sinh.

2. Taùc nhaân gaây beänh(1):
+ Bordetella pertussis ( do Bordet-Gengou, naêm 1900). Khoaûng
5% tröôøng hôïp do B. parapertussis gaây ra (beänh caûnh LS nheï).
+ B. pertussis: hình que ngaén, ñaàu troøn, Gr(-) (0,5-1m),
hieáu khí, ñöùng rieâng hoaëc töøng ñoâi, khoâng di ñoäng.
Nhuoäm vôùi xanh Toluidin hoaëc Methylen blue, baét maøu
ñaäm ôû hai ñaàu nhö quaû chuøy.

B. Pertussis döôùi kính
3/27/2009 hieån vi ñieän töû

NDP - BM Nhiem

Bordetella pertussis
Gram (-), hình que 5

2. Taùc nhaân gaây beänh(2):
+ Vi khuaån moïc deã ôû moâi tröôøng Bordet-Gengou hoaëc
moâi tröôøng coù chöùa: chaát ñeäm, muoái khoaùng, acide amines
vaø yeáu toá phaùt trieån (Nicotinamide).
+ B. pertussis tieát ra ñoäc toá PT (pertussis toxin) goàm nhieàu
hoaït chaát  ñoäc tính cuûa vi khuaån nhö:
 haemaglutinin laøm gia taêng Lympho baøo (LPF :
lymphocytosis promoting factor)
 yeáu toá nhaïy caûm vôùi histamine ( HSF: histamine
sensitizing factor )  côn ho ñaëc tröng cuûa beänh.
 Ngöng keát toá FHA (filamentous hemagglutinin)  vi
khuaån gaén keát vaøo caùc loâng mao cuûa teá baøo bieåu moâ
ñöôøng hoâ haáp.
3/27/2009

NDP - BM Nhiem

6

3. Caùc ñaëc ñieåm dòch teã cuûa beänh Ho gaø (1)ø:
+ Phaân boá: khaép nôi treân theá ...
BEÄNH HO GAØ
TS.Nguyeãn Duy Phong
Boä moân Nhieãm - ÑHYD Tp.HCM
Bệnh ho gà TN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh ho gà TN - Người đăng: Việt Phương Phạm Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bệnh ho gà TN 9 10 415