Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh mề đay

Được đăng lên bởi Lê Long Hồ
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 1 lần
abc
:
ME DAY
(Bdi
gidng
Y5)
Bs Ph4m D[ng Trgng Tudng
MUC TIT,U:
1) ChAn doan m0
<Iay
2) Nguy6n tic
diOu tri so t16.
TONG
QUAN
Xity ramgi tu6i.
Khoang 20%
dlns6 ttmg mEc bQnh.
MQr
SO
rHUaT
NGII
Mii tlay:
Bi0u hiQn
phu
da
(mO
bi n6ng)
valhay ni6m m4c tho6ng
qua
do tinh tqng tho6t huy6t tuong.
Phir m4ch:
Bi6u hiQn
phi
cr m6
bi sAu
(bi
vd h4 bi) hay ni6m mac.
uO rA SANG TITUOI{G
Ming, s6n h6ng ban
phir
nd, kich
thu6c vd hinh
dpng thay
d6i,
gi6i
han 16,
mdu triing, h6ng hay
thAm tim,
o
gita
nh4t miu, thudmg
kdm triQu chimg ngua,k6o ddi trong vii
gio
diSn vdi ngdy.
SINIH
BENH
HQC
Histamine:
H6a ch6t
trung
gian quan
trgng
nhAt trong MD.
Dugc
du0ng bdo sAn xudt
ve dU trft trong circh1t.Nguy6n nhdn
ph6n gh4t:
/
MiSn dich.
'/
Kh6ng
do miSn dich.
/
vatri.
/
H6a
hqc.
Khoing
l/3 trucmg hqrp MD man
tinh:
/
C6t.u
kh6ng th6 IgG
ph6ng
thich
histamine.
{
Ghnt6t ttru th6 IgE iiBc cao
(Fc
epsilon RI) cria du0ng bdo:
o VO hat vd
ph6ng
thich
HCTG.
o G6y viOm, hopt h6a vd
hucmg dQng BC
5i
toan, da
nhdn
trung tinh, c6 th6 ci
BC
6i
ki6m.
Khi tlugc chich vdo ccy thO,
gdy
ra dfip ung 3
pha
(the
"triple response" of Lewis):
z
H6ng
ban khu tru do
gi6n
m4ch.
Z
U6ng
ban tmg d6, vucrt ra khoi
ranh
gi6i
khu tru do
phdn
img sgi tryc.
/
Phn nd, tring
o
gifta
do tho6t
dich khoi tinh mpch sau mao m4ch.
Thg the histamine:
Bệnh mề đay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh mề đay - Người đăng: Lê Long Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bệnh mề đay 9 10 792