Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh nhược cơ

Được đăng lên bởi Manh Trieu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1056 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỆNH NHƯỢC CƠ
1. Đại cương
Bệnh nhược cơ (Myasthenia gravis) là một bệnh do rối loạn tự miễn dịch, trong đó
các tự kháng thể gây tổn thương các thụ cảm thể achetylcholine ở màng sau sinap dẫn đến rối
loạn quá trình dẫn truyền qua sinap thần kinh cơ. Triệu chứng nổi bật của bệnh là các cơ vân
yếu, nhược cơ và hoạt động chóng mỏi.
Bệnh thường đi kèm với các bất thường của tuyến ức. Nữ bị nhiều hơn nam. Theo
một số nghiên cứu, tỷ lệ mắc bệnh vào khoảng 0,5- 5/100.000 người. Bệnh nhược cơ thường
đi kèm với các bệnh tự miễn khác như: lupus ban đỏ hệ thống, basedow, viêm khớp dạng
thấp,..
Trong bệnh nhược cơ, tổn thương cơ bản là suy giảm số lượng achetylcholine hoạt
động ở màng sau sinap, do đó mặc dù số lượng achetylcholine được giải phóng ra vẫn bình
thường nhưng khả năng tạo ra điện thế khử cực để gây co cơ ở màng sau sinap bị giảm, kết
hợp với hiện tượng giảm achetylcholine tiền sinap sẽ làm khả năng co cơ ngày càng giảm cho
dù các kích thích vẫn đến được đầu tận cùng của dây thần kinh vận động bình thường. Sự suy
giảm số lượng achetylcholine hoạt động ở màng sau sinap thần kinh cơ trong bệnh nhược cơ
do tác dụng của các tự kháng thể kháng achetylcholine thông qua các cơ chế:
- Gây thoái hóa các achetylcholine với tỷ lệ tăng dần.
- Phong bế các vị trí kết hợp của achetylcholine với achetylcholine.
- Phá hủy màng cơ sau sinap thần kinh cơ khi achetylcholine kết hợp vào
achetylcholine với sự có mặt của bổ thể.
Tuyến ức đóng một vai trò rất quan trọng trong cơ chế bệnh sinh của bệnh nhược cơ.
Đa số các bệnh nhân bị bệnh nhược cơ đều có tuyến ức tăng sản với các trung tâm mầm hoạt
động mạnh và các u tuyến ức. Trong tuyến ức phát hiện thấy có các tế bào dạng cơ có các cấu
trúc giống achetylcholine, chúng có thể là các tự kháng nguyên kích thích sản xuất ra các tự
kháng thể kháng achetylcholine ở bệnh nhân nhược cơ.
2. Chẩn đoán
2.1. Chẩn đoán xác định
2.1.1.Triệu chứng lâm sàng
- Một đặc điểm nổi bật về triệu chứng lâm sàng của bệnh nhược cơ là: triệu chứng
nhược cơ thay đổi trong ngày (chiều nặng hơn sáng, đỡ khi nghỉ ngơi và nặng lên khi vận
động nhiều).
- Sụp mi: do bị nhược các cơ nâng mi, là triệu chứng khởi đầu ở khoảng 65% bệnh
nhân, đôi khi có thể là triệu chứng duy nhất của bệnh. Thường sụp mi ở cả 2 mắt nhưng
không đều nhau. Các nếp nhăn ở trán xuất hiện sớm vì bệnh nhân thường cố mở mắt và nhìn
lên bằng các cơ trán. Sụp mi thường kèm theo triệu chứng nhìn đôi, lác do các cơ vận nhãn
cũng bị tổn thương. Dấu hiệu sụp mi và nhìn đôi càng về chiều càng nặ...
BỆNH NHƯỢC CƠ
1. Đại cương
Bệnh nhược (Myasthenia gravis) một bnh do ri lon t min dịch, trong đó
các t kháng thy tổn thương các thụ cm th achetylcholine màng sau sinap dẫn đến ri
lon quá trình dn truyn qua sinap thần kinh cơ. Triệu chng ni bt ca bệnh là các vân
yếu, nhược cơ và hoạt động chóng mi.
Bệnh thường đi kèm với các bất thường ca tuyến c. N b nhiều hơn nam. Theo
mt s nghiên cu, t l mc bnh vào khong 0,5- 5/100.000 người. Bệnh nhược cơ thường
đi kèm với các bnh t miễn khác như: lupus ban đ h thng, basedow, viêm khp dng
thp,..
Trong bệnh nhược cơ, tổn thương bản suy gim s ng achetylcholine hot
động màng sau sinap, do đó mặc s ợng achetylcholine đưc gii phóng ra vn bình
thường nhưng khả năng tạo ra điện thế kh cực đ y co cơ màng sau sinap b gim, kết
hp vi hiện tượng gim achetylcholine tin sinap s làm kh năng co cơ ngày càng gim cho
dù các kích thích vẫn đến được đầu tn cùng ca dây thn kinh vận động bình thường. S suy
gim s ng achetylcholine hoạt động màng sau sinap thần kinh trong bệnh nhược cơ
do tác dng ca các t kháng th kháng achetylcholine thông qua các cơ chế:
- Gây thoái hóa các achetylcholine vi t l tăng dần.
- Phong bế các v trí kết hp ca achetylcholine vi achetylcholine.
- Phá hy màng sau sinap thần kinh khi achetylcholine kết hp vào
achetylcholine vi s có mt ca b th.
Tuyến ức đóng một vai trò rt quan trọng trong cơ chế bnh sinh ca bệnh nhược cơ.
Đa số các bnh nhân b bệnh nhược đều tuyến ức tăng sản vi các trung tâm mm hot
động mnh và các u tuyến c. Trong tuyến c phát hin thy có các tế bào dạng cơ có các cấu
trúc ging achetylcholine, chúng có th các t kháng nguyên kích thích sn xut ra các t
kháng th kháng achetylcholine bệnh nhân nhược cơ.
2. Chẩn đoán
2.1. Chẩn đoán xác định
2.1.1.Triu chng lâm sàng
- Một đặc điểm ni bt v triu chng lâm sàng ca bệnh nhược là: triệu chng
nhược thay đổi trong ngày (chiu nặng hơn sáng, đỡ khi ngh ngơi nặng lên khi vn
động nhiu).
- Sp mi: do b nhược các nâng mi, triệu chng khởi đầu khong 65% bnh
nhân, đôi khi th triu chng duy nht ca bệnh. Thường sp mi c 2 mắt nhưng
không đều nhau. Các nếp nhăn trán xut hin sm bệnh nhân thưng c m mt nhìn
lên bằng các trán. Sụp mi thường kèm theo triu chứng nhìn đôi, lác do các vn nhãn
cũng bị tổn thương. Dấu hiu sụp mi và nhìn đôi càng về chiu càng nng.
- Yếu chân tay: làm vic chóng mi, th không t nhấc tay, chân lên đưc.
Càng vận động nhiều thì càng nhược cơ nặng, đỡ khi ngh ngơi.
- Nhược các cơ vùng hu- thanh qun: khó phát âm do b nhược các cơ vận động phát
âm. Nếu nói liên tc thì bnh nhân b nói ngọng, líu i li không nói được na. Bnh
nhân nhai chóng mi, nng có th không nhai được hàm dưới tr xung do b nhược nng
các cơ nhai. Khó nuốt và nuốt thường b sặc, do đó bệnh nhân không ăn uống được.
- Các cơn khó thở: do nhược các hô hp, có th din biến rt nhanh làm bnh nhân
b suy hô hp và dẫn đến t vong.
- Test Tensilon (Edrophonium) hoặc Prostigmin: Cho tiêm tĩnh mạch 2 mg Tensilon,
theo dõi 45 giây, nếu không đáp ng thì tiêm thêm 3mg, li theo dõi 45 giây, nếu không
đáp ứng thì tiêm nt 5 mg (tng liều 10 mg cho người ln hoc 0,2 mg/kg cân nng tr em).
Test dương tính khi thấy các triu chứng nhược giảm rệt ( thường xut hin trong vòng
Bệnh nhược cơ - Trang 2
Bệnh nhược cơ - Người đăng: Manh Trieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bệnh nhược cơ 9 10 796