Ktl-icon-tai-lieu

Bệnh viêm vú ở bò sữa nuôi tại thành phố Cần Thơ

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA HOC KY THUAT THU Y TAP XXI SO 1 - 2(114

BENH VIEM VU H BO SffA NUOI TAI THANH PHO CAN THU
Trdn Ngoc Bich, Nguyen Hoang Shan,
Nguyen Phuc Khdnh, Pham Hoang Dung
Khoa Nong nghiep vd SHlfD-Truong Dai hoc Cdn Tha

I

TOM TAT
271 mau siia thu tir 72 bo siJa tai hgp tac xa nuoi bo sira Long Hoa, thanh pho Can Tha da dugfc
kiem tra bang phuang phap CMT. Ket qua kiem tra cho thay 25,09% thiiy vii bi viem a the tiem an
va 51,39% bo bi viem vii a the tiem an. Cac yeu to co anh huong ro ret den viem vii tiem an nhu hinh
thuc vat stla, thang cho siia, lua de. Cac yeu to khac it co anh huong hem nhu quy mo dan, nhom bo
lai, san lugng sUa.
Tir khoa: Bo siia, Viem vii tiem an, CMT, Thanh pho Can Tha
Mastitis in dairy cattle raising at Can Tho city
Tran Ngoc Bich, Nguyen Hoang Nhan,
Nguyen Phuc Khanh, Pham Hoang Dung

SUMMARY
271 milk samples collecting from 72 dairy cattle in Long Hoa dairy cattle raising cooperative,
Can Tho city were tested by using CMT method. The testing result showed that 25.09% of cow
udder lobes and 51.39% of cows were infected with latent mastitis. The factors such as: the
methods of collecting milk, month of lactating and farrows affected significantly to the rate of
latent mastitis. Other factors such as: herd size, cross-breed and milk yield were less influenced
to the rate of latent mastitis.
Key words: Dairy cattle, Latent mastitis, CMT, Can Tho city

I. DAT VAN DE
Trong cac loai benh thuong xay ra tren bo
siJa, benh viem vii la benh pho bien, de lay lan
va gay thiet hai ve kinh te rat lan vi no Iam giam
san lugng siJa va chat lugng siJa. Tai Viet Nam,
trong thcfi gian gan day, benh vi8m vii tren dan
bo siia bat dau dugc quan tam. Nhieu khao sat
cho thdy ty le b?nh viem vu tren dan bo siia la
vao khoang 30 -50% dan bo sOa bi mac benh,
dac biet la benh viem vii a the tiem an. Tuy
khong gay chet ngay cho bo mac benh, nhung
thi^t hai vd kinh ti la kha Ion, tham chi phai
loai thai vat nuoi. Benh co the a dang lam sang
hoac can Iam sang tuy thuoc vao mire do cua
qua trinh viem nhiem. Nghien ciru gan day cho
th3y b?nh viem vii chi6m 26% tong so chi phi

tat ca benh tat ciia bo sura, no dac biet nghiem
trong vi sir thiet hai tir benh viem vii da cao gap
hai Ian thiet hai do vo sinh va benh sinh san.
Benh viem vii tren bo s&a, mSc dii da dugc
nghien ciiu nhieu tren the gioi cung nhu a mot
so vimg ciia Viet Nam, tuy nhien van chua c6
mgt nghien cuu tong the nao danh gia cac yeu
to nguy ca (con giong, cham s6c-nu6i duong,
ve sinh-sat triing chuo...
KHOA HOC
KY
THUAT THU
Y TAP
XXI
SO 1
-
2(114
BENH VIEM VU
H
BO
SffA
NUOI TAI THANH
PHO
CAN THU
Trdn Ngoc
Bich,
Nguyen Hoang Shan,
I Nguyen Phuc Khdnh, Pham Hoang Dung
Khoa Nong nghiep vd
SHlfD-Truong
Dai hoc Cdn Tha
TOM TAT
271
mau siia thu tir 72 bo
siJa
tai
hgp
tac xa nuoi bo
sira
Long Hoa, thanh pho Can Tha da
dugfc
kiem
tra bang phuang phap CMT. Ket qua kiem tra cho thay 25,09% thiiy
vii
bi viem a the tiem an
va
51,39%
bo
bi viem
vii a the tiem an. Cac yeu to co anh huong ro ret den viem vii
tiem
an nhu hinh
thuc vat
stla,
thang cho
siia,
lua
de. Cac yeu to khac it co anh huong
hem
nhu quy mo dan, nhom bo
lai,
san
lugng
sUa.
Tir
khoa:
Bo siia, Viem
vii
tiem an, CMT, Thanh pho Can Tha
Mastitis in dairy cattle raising at Can Tho city
Tran Ngoc Bich, Nguyen Hoang Nhan,
Nguyen Phuc Khanh, Pham Hoang Dung
SUMMARY
271 milk samples collecting from 72 dairy cattle in Long Hoa dairy cattle raising cooperative,
Can Tho
city
were tested by using CMT method. The testing result showed that 25.09% of cow
udder lobes and 51.39% of cows were infected with latent mastitis. The factors such as: the
methods of collecting milk, month of
lactating
and farrows affected significantly to the rate of
latent mastitis. Other factors such as: herd
size,
cross-breed and milk yield were less influenced
to the rate of latent mastitis.
Key words: Dairy cattle, Latent mastitis, CMT, Can Tho city
I.
DAT
VAN DE
Trong cac loai benh thuong xay ra tren bo
siJa,
benh viem
vii
la benh pho
bien,
de lay lan
va gay thiet
hai
ve kinh te rat lan vi no Iam giam
san lugng
siJa
va chat lugng
siJa.
Tai
Viet
Nam,
trong
thcfi gian
gan day, benh
vi8m vii
tren dan
bo siia bat dau dugc quan tam. Nhieu khao sat
cho thdy ty le
b?nh
viem vu tren dan bo siia la
vao khoang 30 -50% dan bo
sOa bi
mac benh,
dac
biet la benh viem
vii
a the
tiem
an. Tuy
khong gay chet ngay cho bo
mac
benh, nhung
thi^t
hai
vd
kinh
ti la
kha Ion, tham chi phai
loai
thai vat nuoi. Benh co the a dang lam sang
hoac can Iam sang tuy thuoc vao
mire
do cua
qua trinh viem nhiem. Nghien ciru gan day cho
th3y b?nh
viem
vii chi6m
26% tong so chi phi
tat ca benh tat
ciia
bo sura, no dac biet nghiem
trong vi
sir
thiet
hai
tir benh viem
vii
da cao gap
hai Ian thiet hai do vo
sinh
va benh sinh san.
Benh viem vii tren bo
s&a,
mSc dii
da dugc
nghien
ciiu
nhieu tren the gioi cung nhu a mot
so vimg
ciia
Viet Nam, tuy nhien van chua c6
mgt nghien
cuu
tong the nao danh gia cac yeu
to nguy ca (con giong, cham s6c-nu6i duong,
ve sinh-sat triing chuong trai, dung cu chan
nuoi,...)
lienquandenbenh
viem
vii tren
bo
sita
tai nong ho (hgp tac xa) viing Dong bang song
Ciiu Long. Do do, chiing toi tien hanh thuc hien
nghien curu nay nham khao sat cac yeu to nguy
ca
lien
quan den benh viem
vii
tren bo siia de tir
do de ra cac bien phap phong chong hiiu hieu.
Bệnh viêm vú ở bò sữa nuôi tại thành phố Cần Thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bệnh viêm vú ở bò sữa nuôi tại thành phố Cần Thơ - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bệnh viêm vú ở bò sữa nuôi tại thành phố Cần Thơ 9 10 519