Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết loại bỏ chứng đau nửa đầu

Được đăng lên bởi chinhphan
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 3524 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bí quyết loại bỏ chứng đau nửa đầu
(TBKTSG) ­ Đau nửa đầu (migrain) là một loại nhức đầu có nguyên nhân từ  hiện  
tượng rối loạn vận mạch của hệ  thống mạch máu não. Đặc điểm cơ  bản của đau 
nửa đầu là đau đầu từng cơn, tái diễn có chu kỳ khá rõ.
Khởi đầu là cơn đau nửa đầu nhẹ, có thể  một năm bị  đau đầu vài ba lần, sau đó chu  
kỳ  đau đầu sẽ  xuất hiện nhiều hơn, vài tháng một lần hay vài tuần một lần hoặc 
xuất hiện hàng tuần. Khi những cơn đau nửa đầu xuất hiện nhiều, có nghĩa bệnh  
nhân đang ở tình trạng nặng và cần phải được điều trị tích cực.
Chứng đau nửa đầu có yếu tố  gia đình. Trong gia đình nếu cha hoặc mẹ  bị  đau nửa 
đầu thì tỷ lệ các con bị bệnh là 44%, trong trường hợp cả cha và mẹ đều bị  đau nửa  
đầu thì tỷ lệ bệnh của các con lên đến 70%!
Cơn đau thường được khởi phát bởi một số yếu tố sau: khi bệnh nhân bị  stress, chịu 
những biến cố đột ngột xảy đến… Đau nửa đầu cũng có liên quan đến nội tiết, chính 
vì vậy cơn đau thường xảy ra trong chu kỳ kinh nguyệt,  ở tuổi dậy thì, thời kỳ  tiền 
mãn kinh, khi dùng thuốc ngừa thai… Nhưng cơn đau nửa đầu có khuynh hướng giảm 
hoặc biến mất trong giai đoạn có thai hay khi đã mãn kinh.
Đau nửa đầu cũng xuất hiện khi môi trường thay đổi, nắng nóng, mưa dầm, gió, ẩm  
thấp, thay đổi áp suất nhiệt đới, bão tố…; hoặc khi sống trong môi trường có nhiều 
tiếng ồn, mùi hóa chất, các chất gây dị ứng (phấn hoa, bụi…), khi ăn một số loại hải  
sản (tôm, cua, cá, sò,  ốc…), chocolate, ca cao, pho mát, bơ  hoặc uống một số  thức  
uống   có   cồn   như   rượu   (rượu   vang   đỏ),   bia...   Những   loại   thuốc   như   reserpin,  
nitroglycerin, histamin, thuốc ngừa thai, thuốc có nguồn gốc nội tiết tố… đều có thể 
gây ra những cơn đau nửa đầu.
Người bị  đau nửa đầu thường có các triệu chứng báo hiệu trước. Nhờ  những triệu  
chứng này, bệnh nhân có thể   ước lượng được khi nào cơn nhức đầu sẽ  đến để  tích 
cực dùng thuốc phòng ngừa, nhờ vậy trong nhiều trường hợp cơn đau nửa đầu không 
xảy ra hoặc xảy ra một cách nhẹ  nhàng. Những triệu chứng báo trước cơn đau nửa  
đầu rất đa dạng, bao gồm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như  chướng bụng, đầy  
hơi, chán ăn hoặc phàm ăn; thay đổi tính tình đột ngột như  rơi vào trạng thái trầm 
1

cảm, lo âu, hoặc ngược lại, thể hiện một trạng thái hưng phấn như vui vẻ thái quá, 
hăng hái làm việc, nói nhiều…
Đến giai đoạn toàn phát sẽ xuất hiện cơn đau đầu kịch phát với cường độ dữ dội. Vị 
trí đau thường  ở một bên đầu, vùng trán, hố  mắt hay thái dương, đôi kh...
Bí quy t lo i b ch ng đau n a đ uế
(TBKTSG) - Đau n a đ u (migrain) là m t lo i nh c đ u có nguyên nhân t hi n
t ng r i lo n v n m ch c a h th ng m ch máu não. Đ c đi m c b n c a đauượ ơ
n a đ u là đau đ u t ng c n, tái di n có chu k khá rõ. ơ
Kh i đ u là c n đau n a đ u nh , có th m t năm b đau đ u vài ba l n, sau đó chu ơ
k đau đ u s xu t hi n nhi u h n, vài tháng m t l n hay vài tu n m t l n ho c ơ
xu t hi n hàng tu n. Khi nh ng c n đau n a đ u xu t hi n nhi u, có nghĩa b nh ơ
nhân đang tình tr ng n ng và c n ph i đ c đi u tr tích c c. ư
Ch ng đau n a đ u có y u t gia đình. Trong gia đình n u cha ho c m b đau n a ế ế
đ u thì t l các con b b nh là 44%, trong tr ng h p c cha và m đ u b đau n a ườ
đ u thì t l b nh c a các con lên đ n 70%! ế
C n đau th ng đ c kh i phát b i m t s y u t sau: khi b nh nhân b stress, ch uơ ườ ượ ế
nh ng bi n c đ t ng t x y đ n… Đau n a đ u cũng có liên quan đ n n i ti t, chính ế ế ế ế
vì v y c n đau th ng x y ra trong chu k kinh nguy t, tu i d y thì, th i k ti n ơ ườ
mãn kinh, khi dùng thu c ng a thai… Nh ng c n đau n a đ u có khuynh h ng gi m ư ơ ướ
ho c bi n m t trong giai đo n có thai hay khi đã mãn kinh. ế
Đau n a đ u cũng xu t hi n khi môi tr ng thay đ i, n ng nóng, m a d m, gió, m ườ ư
th p, thay đ i áp su t nhi t đ i, bão t …; ho c khi s ng trong môi tr ng có nhi u ườ
ti ng n, mùi hóa ch t, các ch t gây d ng (ph n hoa, b i…), khi ăn m t s lo i h iế
s n (tôm, cua, cá, sò, c…), chocolate, ca cao, pho mát, b ho c u ng m t s th c ơ
u ng có c n nh r u (r u vang đ ), bia... Nh ng lo i thu c nh reserpin, ư ư ư ư
nitroglycerin, histamin, thu c ng a thai, thu c có ngu n g c n i ti t t đ u có th ế
gây ra nh ng c n đau n a đ u. ơ
Ng i b đau n a đ u th ng có các tri u ch ng báo hi u tr c. Nh nh ng tri uườ ườ ướ
ch ng này, b nh nhân có th c l ng đ c khi nào c n nh c đ u s đ n đ tích ướ ượ ượ ơ ế
c c dùng thu c phòng ng a, nh v y trong nhi u tr ng h p c n đau n a đ u không ư ơ
x y ra ho c x y ra m t cách nh nhàng. Nh ng tri u ch ng báo tr c c n đau n a ư ơ
đ u r t đa d ng, bao g m các tri u ch ng r i lo n tiêu hóa nh ch ng b ng, đ y ư ướ
h i, chán ăn ho c phàm ăn; thay đ i tính tình đ t ng t nh r i vào tr ng thái tr mơ ư ơ
1
Bí quyết loại bỏ chứng đau nửa đầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí quyết loại bỏ chứng đau nửa đầu - Người đăng: chinhphan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Bí quyết loại bỏ chứng đau nửa đầu 9 10 801