Ktl-icon-tai-lieu

Biến đổi điện tim trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Kiến An, Hải Phòng

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Y HOC VIET NAM THANG 2 - SO 1/2014

BIEN DO! DIEN TIM CT BENH N H A N DAI THAO DirCTNG TYP 2
DIEU TRI NGOAI TRU TAI BENH VIEN KIEN AN HAI PHONG
Trinh Thi Ly* va cong sy
T 6 M TAT
Nghien ciru duoc tien hanh tren 123 benh nhan
dai thao du'dng typ 2 dieu tn ngoai tru tai benh vien
kien An Hai Phong tir 01/2011 den 06/2011.
Ket qua: Nhdm nghien ciTu co tuoi trung binh la
60,4 + 9,7; nu" chiem 66,7%. Ty le benh nhan co bien
doi dien tim la 58,5%. Co 3 loai bien doi dien tim
thu'dng gap la: tan so tim nhanh (15,4%), tang ganh
that trai (10,6%) va benh tim thieu mau cue bp
(26,8%), trong do nhoi mau cd tim chiem 65% so
thieu mau cue bo cd tim. Benh nhan nam ed ty le bien
doi dien tim cao hdn nu" (68,3% so vdi 53,7%), dac
biet la ty le tang ganh that trai (14,6% so vdi 8,5%)
va benh tim thieu mau eye bo khdng nhoi mau cd tim
(31,7% so vdi 24,4%), p < 0,05. Thdi gian mac benh
dai thao du'dng cang dai thi ty le bien doi dien tim
cang cao, sau 10 nam mac benh thi 100% benh nhan
CO bien doi dien tim, Benh tim thieu mau eye bp, tang
ganh that trai va tan so tim nhanh c6 lien quan ro net
nhat den thdi gian mac benh dai thao du'dng, p <0,05.
Ty 1| benh nhan co bien doi dien tim tang dan theo do
tuoi. Nhom tudi < 49 co 35,7% benh nhan bien doi
di?n tim, d nhdm tuoi > 70 thi ti le nay len tdi 96% (p
< 0,05). Nhom CO roi loan Lipid mau c6 ti le bien doi
(Ii?n tim cao hOn nhdm khong cd rdi loan Lipid mau,
trong do benh tim thieu mau eye bp, nhoi mau cO tim
va nhjp xoang nhanh khac biet eo y nghia thdng ke.
SUMMARY
EGG ABNORMALITIES I N OUTPATIENT
W I T H TYPE I I DIABETES TREATED
I N KIEN AN HOSPITAL H A I PHONG
The study was conducted on 123 outpatient with
type 2 diabetes treated in Kien An hospital from
01/2011 to 06/2011.
Results: The team has an average age of 60.4 +
9.7; women accounted for 66.7%, The rate of type 2
diabetes have ECG abnormalities was 48.8%. There
are 3 common types of ECG abnormalities: rapid heart
rate (15,4%), increased left ventricular load (10.6%)
and Ischemic heart disease (26.8%), in which
myocardial infarction accounted for 65% of them.
Proportion of male patients had ECG abnormalities is
more than women (68.3% versus 53,7%), especially
the rate of increased left ventricular load (14.6%
versus 8.5%) and ischemic heart disease without

'SdYte Hai Phong
Phin bl$n khoa hoc: PGS. TS Do Thf Tinh

myocardial infarction (31.7% versus 24.4%), p <0.05.
As the duration of diabetes is longer, as the rate of
ECG abnormalities is higher; in patients over 10...
Y
HOC
VIET
NAM
THANG 2 -
SO
1/2014
BIEN
DO!
DIEN TIM
CT
BENH
NHAN
DAI THAO
DirCTNG
TYP 2
DIEU TRI NGOAI TRU TAI BENH VIEN KIEN AN HAI PHONG
T6M
TAT
Nghien ciru duoc tien hanh tren 123 benh nhan
dai thao du'dng typ 2 dieu tn ngoai tru
tai
benh vien
kien
An
Hai
Phong tir 01/2011 den
06/2011.
Ket qua: Nhdm nghien ciTu co
tuoi
trung binh la
60,4 + 9,7;
nu"
chiem
66,7%.
Ty le benh nhan co bien
doi
dien tim
la 58,5%. Co 3 loai bien doi
dien tim
thu'dng gap la: tan so
tim
nhanh (15,4%), tang ganh
that trai (10,6%) va benh tim thieu mau
cue
bp
(26,8%), trong do nhoi mau cd tim chiem 65% so
thieu mau
cue
bo cd tim. Benh nhan nam ed ty le bien
doi dien tim cao hdn
nu"
(68,3% so vdi 53,7%), dac
biet la ty le tang ganh that trai (14,6% so vdi 8,5%)
va benh tim thieu mau
eye
bo khdng
nhoi
mau cd tim
(31,7%
so vdi 24,4%), p < 0,05.
Thdi
gian
mac benh
dai thao du'dng cang dai thi ty le
bien
doi
dien
tim
cang cao, sau 10 nam mac benh thi 100% benh nhan
CO
bien doi dien tim, Benh
tim
thieu mau
eye
bp, tang
ganh that trai va tan so tim nhanh c6 lien quan ro net
nhat den thdi gian mac benh dai thao
du'dng,
p <0,05.
Ty
1|
benh nhan co bien doi dien tim tang dan theo do
tuoi.
Nhom tudi < 49 co 35,7% benh nhan bien doi
di?n
tim, d nhdm
tuoi
> 70 thi
ti
le nay len tdi 96% (p
<
0,05).
Nhom CO
roi
loan Lipid mau c6 ti le
bien
doi
(Ii?n
tim cao
hOn
nhdm khong cd rdi loan Lipid mau,
trong do benh tim thieu mau
eye
bp, nhoi mau
cO
tim
va nhjp xoang nhanh khac biet eo y nghia thdng ke.
SUMMARY
EGG ABNORMALITIES IN OUTPATIENT
WITH TYPE II DIABETES TREATED
IN KIEN AN HOSPITAL HAI PHONG
The study was conducted on 123 outpatient with
type 2 diabetes treated in
Kien
An hospital from
01/2011 to
06/2011.
Results: The team has an average age of 60.4 +
9.7; women accounted for
66.7%,
The rate of type 2
diabetes have ECG abnormalities was 48.8%. There
are 3 common types of ECG abnormalities: rapid heart
rate
(15,4%),
increased left ventricular load (10.6%)
and Ischemic heart disease (26.8%), in which
myocardial infarction accounted for 65% of them.
Proportion of
male
patients had ECG abnormalities is
more than women (68.3% versus 53,7%), especially
the rate of increased left ventricular load (14.6%
versus 8.5%) and ischemic heart disease without
'SdYte
Hai
Phong
Phin
bl$n
khoa hoc:
PGS.
TS Do Thf Tinh
Trinh Thi Ly* va cong sy
myocardial infarction (31.7% versus 24.4%), p <0.05.
As the duration of diabetes is longer, as the rate of
ECG abnormalities
is
higher;
in
patients over 10 years
of diabetes, the rate of ECG abnormalities
is
100%.
Ischemic heart disease, increased left ventricular load
and rapid heart rate are most clearly related to
duration of diabetes, p < 0.05. The percentage of
patients
with
ECG abnormalities increased with older of
age.
In the group < 49 of age, 35.7% of patients had
ECG abnormalities; in the group > 70 of age, this rate
is up to 96% (p<0.05). The group
with
dyslipidemla
have the rate of ECG abnormalities is higher than
group without dyslipidemla, in which ischemic heart
disease, myocardial infarction and rapid heart rate are
difference
with
statistically significant.
I.
OAT VAN
OE
Dai thao du'dng typ II la mpt benh rat
thirdng gap. Benh gay nhieu bien chirng huy
hiem va du'dc xep vao mot trong ba benh gay tan
phe va
tir
vong cao nhat, Benh tim thieu mau
cue
bp,
phi
dai
that
trai,
rdi
loan nhip tim cang lam
tang cao nguy
cO
tir vong d benh nhan dai thao
du'dng,
Tuy nhien nhu'ng dau hieu nay thu'dng
khdng
d\Sdc
phat hien tren lam sang ma phai
dyS
vao dien tam dd. Ghi dien tam dd de khao sat
nhCTng
bien dot dien tim, day la phu'dng tien ehan
doan sdm benh ly tim mach d benh dai thao
du'dng nham dieu tri kip
thdi,
quan ly tich cy'c va
han che cac bien ehirng
ciia
benh.
II.
001
TLTpTJG
VA
PHL/aNG
PHAP NGHIEN CUU
2.1.
Doi tu'dng: 123 benh nhan dai thao
du'dng typ 2 dieu tn ngoai
trii
tai benh vien Kien
An
tirOl/2011
den
06/2011.
2.2,
Phu'dng phap nghien
ciirui
Md ta cat
ngang
Benh nhan du'dc lay mau
tinh
mach
liie
ddi
de dmh lu'dng: Glucose
mau.
Cholesterol toan
phan,
triglycerit, HDL, LDL
Chan doan dai thao du'dng theo WHO 1999.
Do dien tam do bang may dien tim 3 can
Fukuda FX 7102.
IA.
XOr
ly so lieu nghien cu'u:
Xd
ly so
lieu tren phan mem Epi - info.
Biến đổi điện tim trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Kiến An, Hải Phòng - Trang 2
Biến đổi điện tim trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Kiến An, Hải Phòng - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Biến đổi điện tim trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Kiến An, Hải Phòng 9 10 414