Ktl-icon-tai-lieu

bộ môn dân số _ đh y dược tphcm

Được đăng lên bởi Tram Pham
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2507 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bảng sống
GV. Trần Thị Tuyết Nga

Mục tiêu học tập
Sau khi học xong, sinh viên có khả năng:
1. Trình bày khái niệm bảng sống.
2. Trình bày cách phân loại bảng sống.
3. Hiểu các chỉ số trong bảng sống
4. Lập bảng sống.

Khái niệm
Bảng sống (bảng chết)
Là bảng thống kê mô tả một dân số sẽ
sống sót như thế nào qua các thế hệ
Nếu tuân theo mức chết thực tế trên
cộng đồng.

Phân loại bảng sống
Theo độ dài khoảng tuổi
Theo đoàn hệ
• Bảng sống hiện hành
– Xây dựng trên cơ sở mức chết thời kì
– Thể hiện sự biến động của cả một thế hệ
– Là phương pháp lập bảng sống gián tiếp.
• Bảng sống theo thế hệ
– Xây dựng trên cơ sở quan sát mức độ
chết của cả một thế hệ đồng sinh từ lúc
mới sinh đến khi không còn ai
– Là phương pháp xây dựng bảng sống
trực tiếp.

Chỉ số tuổi thọ
• Cách tính tuổi thọ kể từ lúc sinh
Tuổi x
2013
(Pt=0)
Tính Tổng số người năm
sống của P0

P0 = n

Tính Tính
Tổnsố
g số
ngườ
i
năm
e0
người – năm
sốngsống
củaqua
P0từng năm

Tuổi thọ của P0 =

Tuổi x (cao

Pt = 0

Tổng số người
e0 – năm sống của P0
Dân số P0 (n)

Phân loại bảng sống
Theo độ dài khoảng tuổi
• Bảng sống đầy đủ
– Độ tuổi được chia theo từng năm
– Số liệu thu thập và tính toán theo từng
năm
– Ít dùng trong thực tế
• Bảng sống rút gọn
– Tuổi được chia khoảng 5 – 10 năm
– Số liệu được thu thập theo từng khoảng
tuổi
– Được dùng phổ biến

Những điểm cần lưu ý
• Bảng sống có thể thiết lập chung cho cả
hai giới hay từng giới riêng biệt
• Xác suất chết trong bảng sống dựa trên
số chết/cộng đồng.
• Dân số giả thiết khởi đầu gọi là dân số
gốc (dân số cơ sở)
• Mọi chỉ số của các tiêu chí trong bảng
sống đều có liên quan với nhau.

Các chỉ số trong bảng sống
Kí hiệu
• x
• n
x+n
• nqx
• npx
• lx
• ndx
• nLx
x+n
• Tx
x
• ex

: tuổi
: khoảng cách năm từ tuổi x đến tuổi
: xác suất chết từ tuổi x đến tuổi x+n
: xác suất sống từ tuổi x đến tuổi x+n
: số người còn sống đến đúng tuổi x
: số người chết từ tuổi x đến tuổi x+n
: người – năm sống từ tuổi x đến tuổi
: tổng số người – năm sống kể từ tuổi
: triển vọng sống của tuổi x

Ví dụ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Xác suất sống từ 19 đến 20 tuổi 1p19 p19
Xác suất sống từ 20 đến 25 tuổi 5p20
p0
5d15
5q0
Xác suất chết từ 0 đến 5 tuổi
Số người còn sống đến 80 tuổi
l80
15q10
L19
Số người – năm sống từ 25 tuổi đến 30 tuổi
Số người chết từ tuổi 100 trở lên
l90
T30
Kì vọng sống của nhóm tuổi 50
e0
e15

Các CT cần biết khi lập bảng
sống
Xác suất chết
• Được tính từ tỉ suất chết quan sát
được ở cộng đồng.

n.n M x
=
n qx
1 + n.(1 − α x ). n M x

Các...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bộ môn dân số _ đh y dược tphcm - Người đăng: Tram Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
bộ môn dân số _ đh y dược tphcm 9 10 429