Ktl-icon-tai-lieu

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

Được đăng lên bởi ltbao91
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT
ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

HÀ NỘI – THÁNG 12 NĂM 2013

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4858 / QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng
bệnh viện”.
Điều 2. “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện” được áp dụng cho các
bệnh viện nhà nước và tư nhân.
Điều 2. Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối, phối hợp với các
Vụ, Cục và các đơn vị liên quan hướng dẫn và triển khai thí điểm thực hiện “Bộ tiêu
chí đánh giá chất lượng bệnh viện”, tổ chức đánh giá, sơ kết, hoàn thiện “Bộ tiêu chí
đánh giá chất lượng bệnh viện” báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 5. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám,
chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc các bệnh viện
trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y
tế các Bộ, ngành và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Trang thông tin điện tử Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB.

BỘ TRƯỞNG
Đã ký

Nguyễn Thị Kim Tiến

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
1. QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẠO XÂY DỰNG TIÊU CHÍ

“Lấy người bệnh làm trung tâm của hoạt động chăm sóc và điều trị”.
2. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN	

Các tiêu chí chất lượng được xây dựng và ban hành là bộ công cụ để các bệnh
viện áp dụng tự đánh giá chất lượng theo Điều 8 của Thông tư 19/2013/TT-BYT; cho
các đoàn kiểm tra của cơ quan quản lý y tế tiến hành đánh giá chất lượng bệnh viện
theo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất.
3. MỤC TIÊU CỦA BỘ TIÊU CHÍ

3.1.

Mục tiêu chung của Bộ tiêu chí

Khuyến khích, định hướng và thúc đẩy các bệnh viện tiến hành các hoạt động
cải tiến và nâng cao chất lượng nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu
quả và mang lại sự hài lòng cao nhất có thể cho người bệnh, người dân và nhân viên
y tế, phù hợp với bối cảnh k...
B Y T
B TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
CHT LƯỢNG BNH VIN
(Ban hành kèm theo Quyết định s 4858/QĐ-BYT
ngày 03 tháng 12 năm 2013 ca B trưởng B Y tế)
HÀ NI – THÁNG 12 NĂM 2013
Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện - Người đăng: ltbao91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện 9 10 672