Ktl-icon-tai-lieu

BỘ Y TẾ, 2012, công tác dược lâm sàng bệnh viện

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 4372 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2012/TT-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG TRONG BỆNH VIỆN
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 c ủa Chính ph ủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong các bệnh viện có khoa Dược v ới c ơ
cấu đầy đủ theo quy định.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Dược lâm sàng là hoạt động thực hành thu ộc lĩnh vực khoa h ọc s ức kh ỏe, trong đó ng ười
dược sĩ thực hiện vai trò tư vấn về thuốc cho thầy thu ốc, giúp tối ưu hóa phác đồ đi ều tr ị;
đồng thời thực hiện vai trò cung cấp thông tin, tư vấn, hướng dẫn s ử d ụng thu ốc an toàn,
hợp lý, hiệu quả cho cán bộ y tế và cho người bệnh.
2. Dược sĩ lâm sàng là những dược sĩ làm việc trong l ĩnh vực dược lâm sàng t ại các c ơ s ở
khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện tư vấn về thuốc cho thầy thuốc trong ch ỉ định, đi ều tr ị và
hướng dẫn sử dụng thuốc cho cán bộ y tế và cho người bệnh.
Chương II

ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG
Điều 3. Điều kiện của dược sĩ lâm sàng
Dược sĩ chuyên trách làm công tác dược lâm sàng là dược sĩ đại h ọc và ph ải đáp ứng m ột
trong ba điều kiện sau:
1. Được đào tạo liên tục và có chứng chỉ thực hành dược lâm sàng.
2. Được đào tạo đại học chuyên ngành định hướng dược lâm sàng.
3. Được đào tạo sau đại học chuyên ngành dược lý - dược lâm sàng.
Điều 4. Điều kiện bảo đảm về nhân lực và cơ sở vật chất
1. Nhân lực:
a) Dược sĩ lâm sàng phải được đào tạo và cập nhật thường xuyên các hướng dẫn điều trị của
Việt Nam, của thế giới, tài liệu về y dược có liên quan, các v ấn đề khoa h ọc, công ngh ệ
phục vụ hoạt động thực hành dược lâm sàng;
b) Dược sĩ lâm sàng phải được tham dự các hội thảo khoa học, l ớp học chuyên đề để tiếp
cận với dược lâm sàng trong nước, khu vực và trên thế giới.

2. Cơ sở vật chất:
a) Trang thiết bị: phải có hệ thống máy vi tính, nối mạng internet, máy in, máy fax, đi ện
thoại;
b) Bàn, ghế làm việc, tủ sách;
c) Tài liệu, sách, báo, tạp chí, phần mềm tra cứu thông tin thu ốc khoa h ọc: ph ải có t ối
thiểu các tài liệu, sách, báo, tạp chí, phần mềm tra cứu thông tin thu ốc thu ộc danh m ục ưu
tiên phải có theo Phụ lục 1 được ban hành kèm ...
B Y T
--------
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c l p - T do - H nh phúcĐộ
---------------
S : 31/2012/TT-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 12 n m 2012 ă
THÔNG TƯ
H NG D N HO T NG D C LÂM SÀNG TRONG B NH VI NƯỚ ĐỘ ƯỢ
C n c Ngh nh s 63/2012/N -CP ngày 31 tháng 8 n m 2012 c a Chính ph quy nhă đị Đ ă đ
ch c n ng, nhi m v , quy n h n và c c u t ch c c a B Y t ; ă ơ ế
Xét ngh c a C c tr ng C c Qu n lý Khám, ch a b nh;đề ưở
B tr ng B Y t ban hành Thông t h ng d n ho t ng d c lâm sàng trong b nh vi n. ưở ế ư ướ đ ượ
Ch ng Iươ
QUY NH CHUNGĐỊ
i u 1. Ph m vi i u ch nhĐ đ
Thông t này h ng d n ho t ng d c lâm sàng trong các b nh vi n có khoa D c v i cư ướ đ ượ ượ ơ
c u y theo quy nh. đầ đủ đị
i u 2. Gi i thích t ngĐ
1. D c lâm sàng là ho t ng th c hành thu c l nh v c khoa h c s c kh e, trong ó ng iượ độ ĩ đ ườ
d c s th c hi n vai trò t v n v thu c cho th y thu c, giúp t i u hóa phác i u tr ;ượ ĩ ư ư đồ đ
ng th i th c hi n vai trò cung c p thông tin, t v n, h ng d n s d ng thu c an toàn,đồ ư ướ
h p lý, hi u qu cho cán b y t và cho ng i b nh. ế ườ
2. D c s lâm sàng nh ng d c s làm vi c trong l nh v c d c lâm sàng t i các c sượ ĩ ượ ĩ ĩ ượ ơ
khám b nh, ch a b nh; th c hi n t v n v thu c cho th y thu c trong ch nh, i u tr ư đị đ
h ng d n s d ng thu c cho cán b y t và cho ng i b nh.ướ ế ườ
Ch ng IIươ
I U KI N TRI N KHAI HO T NG D C LÂM SÀNGĐ ĐỘ ƯỢ
i u 3. i u ki n c a d c s lâm sàngĐ Đ ượ ĩ
D c s chuyên trách làm công tác d c lâm sàng d c s i h c ph i áp ng m tượ ĩ ượ ượ ĩ đạ đ
trong ba i u ki n sau:đ
1. c ào t o liên t c và có ch ng ch th c hành d c lâm sàng.Đượ đ ượ
2. c ào t o i h c chuyên ngành nh h ng d c lâm sàng.Đượ đ đạ đị ướ ư
3. c ào t o sau i h c chuyên ngành d c lý - d c lâm sàng.Đượ đ đạ ượ ượ
i u 4. i u ki n b o m v nhân l c và c s v t ch tĐ Đ đả ơ
1. Nhân l c:
a) D c s lâm sàng ph i c ào t o và c p nh t th ng xuyên các h ng d n i u tr c aượ ĩ ả đượ đ ườ ướ đ
Vi t Nam, c a th gi i, tài li u v y d c liên quan, các v n khoa h c, công ngh ế ư đ
ph c v ho t ng th c hành d c lâm sàng; độ ư
b) D c s lâm sàng ph i c tham d các h i th o khoa h c, l p h c chuyên ti pượ ĩ đư đề để ế
c n v i d c lâm sàng trong n c, khu v c và trên th gi i. ượ ướ ế
BỘ Y TẾ, 2012, công tác dược lâm sàng bệnh viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ Y TẾ, 2012, công tác dược lâm sàng bệnh viện - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
BỘ Y TẾ, 2012, công tác dược lâm sàng bệnh viện 9 10 386