Ktl-icon-tai-lieu

Bỏng chiến tranh

Được đăng lên bởi havanthien90
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BOÛNG CHIEÁN TRANH
BS CKII Traàn ñoaøn Ñaïo

CAÙC CHAÁT CHAÙY


Nhieân lieäu ñoát löûa





Hoùa chaát ñoát chaùy






loaïi ñaëc: daàu keo Napan (1000C- 1600C)
loaïi loûng: Napan B (Polystyren)
Phospho traéng (900C -1200C)
Tecmit, tecmat (2500C-3500C)
Magnhe

Loaïi hoån hôïp: loai chaát chaùy PT1 (Pyrogel)

ÑAËC ÑIEÅM TOÅN THÖÔNG







Toån thöông phoái hôïp: toån thöông thaáu
buïng, thaáu ngöïc, soï naõo
Toån thöông boûng naëng: boûng saâu dieän
roäng,coù theå keøm theo nhieãm ñoäc caùc chaát
hoùa hoïc
Stress taâm lyù: tinh thaàn hoaûng loaïn
Nguy cô nhieãm khuaån cao

CAÙC LOAÏI BOÛNG THÖÔØNG GAËP
Boûng Napan




Loaïi boûng nhieät: löûa chaùy sinh nhieät töø
900C-1200C (nhieät ñoä giôùi haïn ñe doïa söï
soáng teá baøo töø 44C-45C )
Löûa chaùy baùm dính vaøo da,quaàn aùo, thôøi
gian chaùy töø 4 phuùt ñeán 15 phuùt

CAÙC LOAÏI BOÛNG THÖÔØNG GAËP
Boûng phospho traéng








Löûa chaùy sinh nhieät töø 900C- 1200C
Maûnh phospho tieáp tuïc gaây phaù huûy moâ teá
baøo sau tieáp xuùc ban ñaàu
Toån thöông gaây ñau ñôùn döõ doäi, hoaïi töû, maøu
vaøng vaø coù muøi cuûa toûi
Nhieãm ñoäc boûng naëng
Do hít phaûi khoùi khí chöùa P2O5, PH3 Thöông
binh thöôøng coù bieåu hieän nhöùc ñaàu, choùng maët

Ñaùnh giaù toån thöông boûng
Dieän tích boûng




Luaät soá 9 (Wallace)
Phöông phaùp Palm :
loøng baøn tay beänh
nhaân # 1% beà maët cô
theå

Ñaùnh giaù toån thöông boûng
Ñoä saâu




Ñoä I: Erythema
Ñoä II:






Superficial partial
thickness (SPT)
Deep partial thickness
(DPT)

Ñoä III: full thickness
(FT)

Ñaùnh giaù toån thöông boûng
Ñoä saâu

Ñoä saâu

SPT

DPT

FT

Maøu saéc

Hoàng

Nhôït

Traéng

Noát phoàng

Treã

Sôùm

_

Tuaàn hoaøn

+

+/-

_

Caûm giaùc

Ñau

Giaûm

Maát

Laønh seïo

<2-3 tuaàn

>3 tuaàn

Gheùp da

Superficial burn with plasma
leaking into wound (note blisters)

Ñaùnh giaù toån thöông boûng
Toån thöông do hít (Inhalation injury)









Nôi buoàng kín
Ñaøm, nöôùc daõi ñen, coù maøu boà
hoùng (carbonaceous sputum)
Boûng vuøng maët
AÛnh höôûng hoâ haáp: khoù thôû,
thôû co keùo
Khaøn gioïng, gioïng noùi bieán ñoåi

PHAÂN LOAÏI BOÛNG
Boûng nheï






Boûng noâng dieän tích heïp S< 10% dieän tích
cô theå
Khoâng coù bieåu hieän dieãn bieán beänh lyù
toaøn thaân
Thôøi gian ñieàu trò döôùi 10-12 ngaøy

PHAÂN LOAÏI BOÛNG
Boûng vöøa







Boûng dieän tích töø 10% ñeán 30% dieän tích
cô theå
Boûng saâu dieän heïp < 10% dieän tích cô theå
Beänh lyù toaøn thaân dieån bieán khoâng coù
bieán ...
BOÛNG CHIEÁN TRANH
BS CKII Traàn ñoaøn Ñaïo
Bỏng chiến tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bỏng chiến tranh - Người đăng: havanthien90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bỏng chiến tranh 9 10 271