Ktl-icon-tai-lieu

Các bài thuốc quý từ thạch sùng

Được đăng lên bởi Nam Bin
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 99 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THẠCH SÙNG
( Gekko Suinhouna Gunther)
Thạch sùng tức con Thằn lằn còn có tên là Thủ cung, Thiên long, Bích hổ, Hát hổ. Dùng làm thuốc được ghi đàu tiên 
trong sách Bản thảo kinh tập chú thuộc nhiều loại Thạch sùng, có tên khoa học là Hemidactylus Frenatus Schleghel đều 
thuộc loại Tắc kè ( Gekkonnidae).
Con Thạch sùng sống khắp nơi ở nước ta. Vào mùa hè thu, vào tối dùng đèn soi bắt bằng tay nắm đầu bóp chết hoặc 
dội nước sôi, đuôi dùng chỉ buộc đừng để mất đuôi, kẹp tre phơi hay sấy khô. Dùng cả con với ruột làm thuốc. Nên 
chú ý bảo quản tốt để trong hộp kín có đựng vôi sống vì thuốc dễ sinh sâu mọt.
Tính vị qui kinh:
Thạch sùng vị hàn mặn, có độc ít.
Theo sách Bản thảo cương mục: mặn hàn, có độc ít.
Thành phần chủ yếu:
Chất béo ( tỷ lệ 11,92 ­ 15,97% theo Trần Huyền Trân 1970), protid và một loại chất có độc. Trong chất béo có lecitin, 
lyzolecitin, sphingomyelin, cephalin, cardiolipin, phosphattidyn serin và phosphatidylinontola, một chất giống histamin
Tác dụng dược lý:
A.Theo Y học cổ truyền:
Vì Thạch sùng có tác dụng tán kết giải độc, chỉ thống, khu phong, định kinh.
Chủ trị các chứng: Loa lịch, sang dương, nham thủng ( lao hạch, mụn lở loét, ung thư), phong thấp tý thống, phá 
tương phong ( uốn ván), kinh giãn ( động kinh).
Trích đoạn Y văn cổ:
Sách Bản thảo cương mục: " trị chứng trúng phong than hoán ( tê liệt), thủ túc bất cử, lịch tiết phong thống ( chân tay 
không cử động được hoặc viêm khớp đau), động kinh, tiểu nhi cam lî, huyết tích thành khối ( báng). Trị loa lịch, liệu hát 
thích ( trị nhện độc độc cắn).
Sách Tứ xuyên Trung dược chí: "khu phong, phá huyết tích thành cục. Trị thũng lựu ( ung thư)".
B.Kết quả nghiên cứu dược lý hiện đại:
Dung dịch của thuốc in vitro có tác dụng ức chế hô hấp tế bào ung thư gan.
Có tác dụng ức chế trực khuẩn lao và một số nấm gây bệnh thường gặp.
Có tác dụng an thần gây ngủ chống co giật và chống ung thư huyết.
Ứng dụng lâm sàng:
1.Trị bệnh lao:
Lấy Thằn lằn đặt trên miếng ngói nướng khô tán mịn cho vào nang nhựa, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 ­ 4 nang, trẻ 
em 1 ­ 2 nang, nếu trẻ khó uống, mỗi lần 1 con Thạch sùng nhỏ băm nhỏ rán với trứng ăn ngày 2 lần, liên tục trong 3 
tháng là 1 liệu trình. Đã trị 50 ca, lao phổi 5 ca: khỏi 4, lao hạch lâm rốn phổi 20 ca: khỏi 16 ca, chuyển biến tốt 1 ca, tốt 
3 ca, không khỏi 1 ca; lao đốt sống 15 ca, khỏi 10 ca, chuyển biến tốt 4 ca, không khỏi 1 ca; lao đốt sống lưng 15 ca, 
khỏi 10 ca, chuyển biến tốt 4 ca, không khỏi 1 ca; lao đốt sống thắt lưng 10 ca: khỏi 8 ca,...
TH CH SÙNG
( Gekko Suinhouna Gunther)
Th ch sùng t c con Th n l n còn có tên là Th cung, Thiên long, Bích h , Hát h . Dùng làm thu c đ c ghi đàu tiên ượ
trong sách B n th o kinh t p chú thu c nhi u lo i Th ch sùng, có tên khoa h c là Hemidactylus Frenatus Schleghel đ u
thu c lo i T c kè ( Gekkonnidae).
Con Th ch sùng s ng kh p n i n c ta. Vào mùa hè thu, vào t i dùng đèn soi b t b ng tay n m đ u bóp ch t ho c ơ ở ướ ế
d i n c sôi, đuôi dùng ch bu c đ ng đ m t đuôi, k p tre ph i hay s y khô. Dùng c con v i ru t làm thu c. Nên ướ ơ
chú ý b o qu n t t đ trong h p kín có đ ng vôi s ng vì thu c d sinh sâu m t.
Tính v qui kinh:
Th ch sùng v hàn m n, có đ c ít.
Theo sách B n th o c ng m c: m n hàn, có đ c ít. ươ
Thành ph n ch y u: ế
Ch t béo ( t l 11,92 - 15,97% theo Tr n Huy n Trân 1970), protid và m t lo i ch t có đ c. Trong ch t béo có lecitin,
lyzolecitin, sphingomyelin, cephalin, cardiolipin, phosphattidyn serin và phosphatidylinontola, m t ch t gi ng histamin
Tác d ng d c lý: ượ
A.Theo Y h c c truy n:
Vì Th ch sùng có tác d ng tán k t gi i đ c, ch th ng, khu phong, đ nh kinh. ế
Ch tr các ch ng: Loa l ch, sang d ng, nham th ng ( lao h ch, m n l loét, ung th ), phong th p tý th ng, phá ươ ư
t ng phong ( u n ván), kinh giãn ( đ ng kinh).ươ
Trích đo n Y văn c :
Sách B n th o c ng m c: " tr ch ng trúng phong than hoán ( tê li t), th túc b t c , l ch ti t phong th ng ( chân tay ươ ế
không c đ ng đ c ho c viêm kh p đau), đ ng kinh, ti u nhi cam lî, huy t tích thành kh i ( báng). Tr loa l ch, li u hát ử ộ ượ ế
thích ( tr nh n đ c đ c c n).
Sách T xuyên Trung d c chí: "khu phong, phá huy t tích thành c c. Tr thũng l u ( ung th )". ượ ế ư
B.K t qu nghiên c u d c lý hi n đ i:ế ượ
Dung d ch c a thu c in vitro có tác d ng c ch hô h p t bào ung th gan. ế ế ư
Có tác d ng c ch tr c khu n lao và m t s n m gây b nh th ng g p. ế ố ấ ườ
Có tác d ng an th n gây ng ch ng co gi t và ch ng ung th huy t. ư ế
ng d ng lâm sàng:
1.Tr b nh lao:ị ệ
L y Th n l n đ t trên mi ng ngói n ng khô tán m n cho vào nang nh a, m i ngày u ng 3 l n, m i l n 3 - 4 nang, tr ế ướ
em 1 - 2 nang, n u tr khó u ng, m i l n 1 con Th ch sùng nh băm nh rán v i tr ng ăn ngày 2 l n, liên t c trong 3 ế
tháng là 1 li u trình. Đã tr 50 ca, lao ph i 5 ca: kh i 4, lao h ch lâm r n ph i 20 ca: kh i 16 ca, chuy n bi n t t 1 ca, t t ế
3 ca, không kh i 1 ca; lao đ t s ng 15 ca, kh i 10 ca, chuy n bi n t t 4 ca, không kh i 1 ca; lao đ t s ng l ng 15 ca, ế ư
kh i 10 ca, chuy n bi n t t 4 ca, không kh i 1 ca; lao đ t s ng th t l ng 10 ca: kh i 8 ca, chuy n bi n t t 2 ca. T l ế ư ế
Các bài thuốc quý từ thạch sùng - Trang 2
Các bài thuốc quý từ thạch sùng - Người đăng: Nam Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các bài thuốc quý từ thạch sùng 9 10 618