Ktl-icon-tai-lieu

Các cách xử lý khi bị gãy tay

Được đăng lên bởi Khoa Van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Vĩnh Tân Cách xử lý tình huống khi bị ngã gã xương tay CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC
LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC 1. Tên tình
huống: Cách xử lí tình huống khi bị ngã gãy xương cẳng tay Tình huống như sau: Ở phía sau vườn trường
tôi có một điều rất thú vị đó là có 1 cây xoài nhà người dân cạnh đó chìa sang với những cành xum xuê
trái chín và ngọt lịm.Tôi và mấy đứa bạn lên kế hoạch rủ nhau kiếm vài trái để thỏa cơn thèm và nhất trí
thực hiện vào buổi trưa yên tĩnh và vắng bóng người qua lại. Thằng bạn tôi đang đứng chễm trệ trên
hàng rào tường cao chót vót với tay kéo cành xoài xuống hái thì không may “con cún” nằm ngủ dưới gốc
xoài thấy động sủa om sòm và chủ nhà phát hiện chạy ra, bạn tôi nó hoảng sợ,luống cuống trượt chân
ngã xuống và gãy tay. Trước đó vài phút chúng tôi đang còn hí hửng chuẩn bị được thưởng thức vị ngon
ngọt của những trái xoài chín thì bây giờ cả bọn sợ hốt hoảng không biết phải làm gì khi thấy bạn mặt tím
tái vì đau rên rỉ và khóc. Rất may có một anh học sinh lớp 8 lại giúp chúng tôi anh ấy xử lí tình huống rất
bình tĩnh nhanh nhẹn giống như các cô y tá. Các bạn biết anh ấy đã xử lí như thế nào không? 2. Mục tiêu
giải quyết tình huống a. Kiến thức: -Nhằm giúp chúng em ứng xử và xử lí tình huống thực tế trong cuộc
sống hàng ngày. - Biết vận dụng kiến thức của các môn học để xử lí, giải thích các sự việc xảy ra với bản
thân và mọi người xung quanh. Qua đó giúp chúng ta thấy được lợi ích của việc ứng dụng các môn học
vào đời sống thực tế. - Giúp học sinh biết cách sơ cứu khi bị gãy xương cẳng tay - Học sinh biết cách dùng
hoá chất để khử trùng vết thương - Biết ước lượng khoảng cách để dùng nẹp cho hợp lí - Biết vận dụng
và sử dụng những gì sẵn có xung quanh để sơ cứu nhanh chóng và kịp thời - Nhận biết và tánh được
những tình huống,những trò chơi nguy hiểm dẫn đến gãy xương b. Kĩ năng: - Giúp học sinh có khả năng
giải quyết vấn đề,tư duy hành động quyết đoán - Biết vận dụng các kiến thức đã học để phát triển năng
lực, trí tuệ ở các mức độ từ đơn giản đến phức tạp. * Kĩ năng sống: - Kĩ năng hợp tác,phối hợp để xử lí
tình huống,chia sẻ kinh nghiệm - Kĩ năng tìm kiếm,quan sát để vận dụng vào tình huống thực tại c. Thái
độ: Nhóm Học Sinh Lớp 82 Trường THCS Vĩnh Tân Cách xử lý tình huống khi bị ngã gã xương tay - Giáo
dục học sinh biết giúp đỡ bạn bè khi gặp tai nạn. 3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải
quyết tình hu ống: - Suy nghĩ đưa ra tình huống và định hướng đưa...
 !"#$%&'%()#*%+
,#-%./%01(#2#3!4*56%!7%(8#9%&:%;<#%=!%(<>?@
AB C DEAFGBEH
IJKLMNOPHMJQJ> RQQSTMJDEHUVQK@
BHQWK?IHQKO MXT@YRTZYKHQM[\]KHQOB
^_HQR` @aHQHbJcT?dTIMMXeK_@
QQRRJHJHU fRQRQDIK gRPhdKZSU
RQO MLEZRKEiKHQZQG_T jTIJRkEljl
HQ  ?UMJHQGPPIMiBmMlnXHR
WZVRQBD kWElRkIYGkQKDO TKopK
HDM@qHQJ?=OK JKLWEUGrTPGPIO BO
DasI ?TYO MBYQRItu?.vw@
kc Y?)YXAx%dKPGPyKXHQB^YRL
EQQ ?xzYH{SvYXZKIWM[BjkBE^H_k HUk
HQKWc?3MJPGPO MllBZH_XSvKIW
HQRME^Y?x(PGWEYEX C xWEYS|
ROM[|HYxzYUlRkM[S|sGRlGBxzYH{Sv
HQESvVDE}JcM[EXJHQGx%{YHQMl
VjVi [KS~MY ?)•Ax(PGWEJk•
kc YHOMNjS QMLc YMRxzYH{SvYXMWM[G[•
^jB_nKXML€MkMYGXTG?•)•EAx)•lGjGlGM[B
jE‚_Kx)•KYKjcEM[H{SvHQR^T?
MLA%JKW,UGru x(R
SvWEYPGMƒT]oGT?„?`cHN@X@cMYH_k
c YAx MHQMUMkc Y?xDK
[jUTLSQWHQyKTLSYXZ@KI@cJ[G
SvHQkc YMlRKQyKMM?x%VYXHNKIWKQ
yKMlW…@YQ OPTJKc_K{Y
HUR^Y?DH{ KQIQMJgWMMIHUQh?yKW Y
J[H{Sv HQR^YE†PGbEYXjM…TYH{SvYX
VKIWHUM[kc YVk RMEQQ xWE
YGSvYXKIWMlWRM[kc Y@A‡.I
RAˆUlBUsGGB‡.IJWAzYESvJOM[|HY
‡.IH{A)MTMYEn YGkModKKjOML‰T y{K`
ETYQKo@K‹?‡.I[SvA] _M[RG
[MHQRHsR‡.I(RSvISAzQWHNTjjw‰{G
[jWT|E‚jY{‹UVH_QKEŠ?‡.IWAEXHQ
•J C ‡)Œ•EASvVDE}JcM[EXG
jPHVi [KJ[ T ‡.I%V•Al
kKT]|j|UGjkKVRHUjiRS‡(R
SvRQRIKRITQK ‡.I0,A‰Pm
{MDcnIMldGCKQJNME\Š‡.II_A,
Các cách xử lý khi bị gãy tay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các cách xử lý khi bị gãy tay - Người đăng: Khoa Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các cách xử lý khi bị gãy tay 9 10 934