Ktl-icon-tai-lieu

Các chất bất thường trong nước tiểu

Được đăng lên bởi toitoi10011-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THi TH- YHCT1
1.
f/­­Ninhydrin­
­­­­*­NL:­Ninhidrin­+­α-A.A ----> f/h xanh tÝm,­gåm­2­g®:
­­­­­­­­­­­­­­­G®1:­­N­“K“­+­α-A.A -->N”O” + aldehyd­+­CO2­+­NH3
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­G®2:­N­“K“­+­NH3­+­N”O” --> ­f/h­Xanh­tÝm
­­­­*­­/d:­­-­Ph¸t­hiÖn­a.a/­P2­s¾c­ký­aminoacid­trªn­giÊy.
­­­­­­­­­­­­­-­®Þnh­l­îng­a.a/­P2­s¾c­ký­aminoacid­tù­®éng.
2-­f/­­Biure:­
3-­§L­Protein­TP­HT­(Gornall)
4-­f/­­fehling:­®Æc­tr­ng­tÝnh­khö­cña­Ms
5-­Ph¸t­hiÖn­glucose­niÖu
6-­§L­glucose­m¸u­(PP­Folin-Wu).
7-­§L­ure­m¸u
8-­§L­Creatinin­m¸u
9-­§L­Bilirubin­TP­huyÕt­thanh
10-­§L­hemoglobin­m¸u
11-­X¸c­®Þnh­ho¹t­®é­amylase­NT­(Wohlgemuth).
­

C¸c­chÊt­bÊt­th­êng­trong­NT
*­KN: Lµ c¸c chÊt bt ko cã hoÆc cã ë N§ rÊt thÊp / NT (ko x¸c ®Þnh ®îc..),
khi cã /NT th× x¸c ®Þnh ®îc = XN HS th«ng thêng.
* C¸c­chÊt­bÊt­th­êng­&­c¬­chÕ­XH:
1-­­Protein:
+ BT:­Ko cã P/NT.
+ BL: - P cã KLPT nhá -> qua mµng läc CT: Protein Bence-Jones/ §a u tuû
x¬ng (P tríc thËn).
- Tæn th¬ng CT: Viªm CTC, thËn h (P do thËn)
- Do ®êng d·n niÖu bÞ tæn th¬ng ( P sau thËn).
2-­­Glucose: + BT:­Ko cã
+ Glucose niÖu cã :
. N§ glucose m¸u t¨ng cao , > NT (10 mmol/l) -> NT (§T§ do tuþ)
. N§ glucose M bt, ngìng thËn ↓-> NT (§T§ do thËn).
­­­3-­­Bilirubin­(STM),­BT:­STM vµ MM cã ë d¹ng vÕt ko ph¸t hiÖn ®c -> ko cã.
BL: Bilirubin niÖu (+):
(+): t¾c mËt, TB gan t.t -> Bili LH t¨ng-> NT

4-­­C¸c­thÓ­ceton:

- BT:­cã ë N§ rÊt thÊp­->­Ko cã
­­­­­­-­­Ceton niÖu (+):
. N§ thÓ ceton t¨ng cao, > kh¶ n¨ng "O" c¬ thÓ -> ThËn -> NT
. §ãi kÐo dµi: t¨ng tho¸i ho¸ lipid dù tr÷ (TG) -> t¨ng β-oxy ho¸ AB
-> t¨ng ceton/M -> ThËn -> NT
5-­­Hemoglobin­(Hb):

+ BT:­Ko cã.
­­­­­+­Cã = BL: - ph¸ huû HC:
. Sèt rÐt ¸c tÝnh
. th¬ng hµn
. tan m¸u do c¸c NN(r¾n ®éc c¾n, ↓ G-6PD, N§- Tæn th¬ng niÖu ®¹o: U tiÒn LT, Sái bµng quang, sái thËn..
6-­­D­ìng­chÊp: (DC- Chylomicron)

BT:­Ko cã
­­­­­­BL: khi hÖ b¹ch m¹ch bÞ tæn th¬ng,
VD: bÖnh giun chØ, lao thËn -> dìng chÊp /NT

...
THi TH- YHCT1
1. f/Ninhydrin
*NL:Ninhidrin+α-A.A ----> f/h xanh m,gåm2g®:
G®1:N“K“+α-A.A -->N”O” + aldehyd+CO
2
+NH
3

G®2:N“K“+NH
3
+N”O” --> f/hXanhtÝm
*/d:-Ph¸thiÖna.a/P
2
s¾c
kýaminoacidtrªngiÊy.
-®Þnhlînga.a/P
2
s¾c
kýaminoacidtù®éng.
2-f/Biure:
3-§LProteinTPHT(Gornall)
4-f/fehling:®ÆctrngtÝnhkhöcñaMs
5-Ph¸thiÖnglucoseniÖu
6-§Lglucosem¸u(PPFolin-Wu).
7-§Lurem¸u
8-§LCreatininm¸u
9-§LBilirubinTPhuyÕtthanh
10-§Lhemoglobinm¸u
11-X¸c®Þnhho¹t®éamylaseNT(Wohlgemuth).
Các chất bất thường trong nước tiểu - Trang 2
Các chất bất thường trong nước tiểu - Người đăng: toitoi10011-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các chất bất thường trong nước tiểu 9 10 471