Ktl-icon-tai-lieu

Các động tác thể dục trong thai kỳ và sau sanh

Được đăng lên bởi Dieu Vo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAC ĐÔNG TAC THÊ DUC TRONG THAI KY VA SAU SANH

Bai tâp 1: Tâp khơp ban chân
Giup lưu thông mau, giam hoăc ngăn ngưa sưng phu ban chân, măt ca chân, vop be.
1. Năm ngưa hoăc ơ tư thê ngôi bêt lưng dưa vao tương
2. Hai chân duôi thăng 
3. Gâp 2 ban chân tôi đa (mui chân hương ra xa đâu gôi) va giư trong 5 đên 10 giây
4. Duôi ban chân tôi đa (mui chân hương vê đâu gôi) va giư trong 5 đên 10 giây
5. Lăp lai 3 lân môi bên
6. Gâp duôi 2 ban chân liên tuc giông như đap may may 10 lân
7. Xoay tron ban chân theo chiêu kim đông hô va ngươc lai, môi chiêu 10 lân

Bai tâp 2: 
Giup lưu thông mau ơ cac ngon tay, cô tay, giam tê cưng, sưng phu khơp ban tay. Giup giam đau vai va lưng trên

1. Ngôi bêt lưng dưa vao tương, hoăc dưa vao ghê
2. Duôi thăng hai tay, đan hai ban tay vao nhau va lât 2 long ban tay ra tr ươc, v ơi ra xa nhât co th ê cung v ơi g âp c ô 
sao cho căm vơi cham ngưc, đên khi cam thây căng phân lưng trên va căng ơ cac ngon tay, giư trong 5 đên 10 giây
3. Lăp lai đông tac nay 3 lân
4. Lân lươt lât va up hai long ban tay vao nhau 10 lân
5. Hai ban tay đan vao nhau va xoay cô tay theo chiêu kim đông hô va ngươc lai, môi chiêu 10 lân 
6. Hai ban tay đan vao nhau phia sau lưng, keo dan lưng va hai vai xu ông thâp nhât co th ê đê hai xương ba vai cham 
nhau, giư trong 5 đên 10 giây, lăp lai 3 lân

Bai tâp 3: Tâp lưng giưa va cơ cheo bung
Giup giam đau lưng giưa, săn chăc va manh thêm cơ cheo bung giup giam đau vung man sươn, đau ngưc dươi
1. Ngôi dươi san hoăc ngôi vao ghê dưa ngang lưng dươi  
2. Xoay phân thân va lưng trên sang môt bên, tay bên đo duôi thăng đê sau lưng ghê, tay đôi diên năm lây lưng ghê 
giư cho keo dan phân lưng giưa va trên tôi đa co thê, giư trong 5 đên 10 giây.
3. Lăp lai tương tư vơi bên kia, môi bên 3 lân
4. Ngôi thăng, duôi thăng môt tay hương lên trên trân nha va vong qua đâu sang bên kia, tay con lai duôi thăng hương
xuông dươi san nha va gâp nhe man sươn cung bên. Keo dan căng tôi đa phân man sươn va lưng trên bên tay vong 
qua đâu va giư trong 5 đên 10 giây.
5. Lam tương tư bên con lai, môi bên 3 lân

...
CAC Đ NG TAC TH D C TRONG THAI K VA SAU SANH
Bai t p 1: T p kh p ban chân
Giup l u thông mau, gi m ho c ngăn ng a s ng phu ban chân, m t ca chân, v p b .
1. N m ng a ho c t th ng i b t l ng d a vao t ng 
2. Hai chân du i th ng
3. G p 2 ban chân t i đa (mui chân h ng ra xa đ u g i) va gi trong 5 đ n 10 giây 
4. Du i ban chân t i đa (mui chân h ng v đ u g i) va gi trong 5 đ n 10 giây 
5. L p l i 3 l n m i bên
6. G p du i 2 ban chân liên t c gi ng nh đ p may may 10 l n  
7. Xoay tron ban chân theo chi u kim đ ng h va ng c l i, m i chi u 10 l n 
Bai t p 2:
Giup l u thông mau cac ngon tay, c tay, gi m tê c ng, s ng phu kh p ban tay. Giup gi m đau vai va l ng trên
1. Ng i b t l ng d a vao t ng, ho c d a vao gh 
2. Du i th ng hai tay, đan hai ban tay vao nhau va l t 2 long ban tay ra tr c, v i ra xa nh t co th cung v i g p c  ! "
sao cho c m v i ch m ng c, đ n khi c m th y căng ph n l ng trên va căng cac ngon tay, gi trong 5 đ n 10 giây !
3. L p l i đ ng tac nay 3 l n #
4. L n l t l t va up hai long ban tay vao nhau 10 l n 
5. Hai ban tay đan vao nhau va xoay c tay theo chi u kim đ ng h va ng c l i, m i chi u 10 l n 
6. Hai ban tay đan vao nhau phia sau l ng, keo dan l ng va hai vai xu ng th p nh t co th đ hai x ng b vai ch m ! ! " " $
nhau, gi trong 5 đ n 10 giây, l p l i 3 l n
Các động tác thể dục trong thai kỳ và sau sanh - Trang 2
Các động tác thể dục trong thai kỳ và sau sanh - Người đăng: Dieu Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các động tác thể dục trong thai kỳ và sau sanh 9 10 184