Ktl-icon-tai-lieu

Các liệu pháp ức chế tạo mạch trong khối u

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Y HOC VI^T NAM THANG 4 - s 6 2^014

TONG QUAN

CAC LIEU PHAP irC CHE TAO MACH TRONG KHOI U
Nguyen Van Ba*, Quan Hoang Lam*, Nguyen Van Nam*
SU phat then cua ung thu* phu thupc rat
nhieu vao qua trinh tan tao mach. Thong qua tan
tao mach, cac te bao u du'dc cung cap nhu cau
oxy va dinh duSng, ngoai ra tao mach con la cd
sd cua di cSn xa. Khi c6 tinh trang ttiieu oxy hoac
thieu du0ng m6, cac te bao u nhan diTdc tin hieu
nay (thi/dng trung gian thong qua yeu to gay
thieu oxy to chii'c 1 - HIF-1), de pha bo can bang
tao mgch, phat dpng qua trinh tao mach trong u.
Co nhieu yeu to thuc day qua trinh tin tao mach
trong u, hau het chung la cac cytokines. Cac yeu
t€ tao mach nay du^c tiet ra tif te bao u va cac
t€ bao dem quanh u, l<hi gan vdi cac thu cam the
tren cac te bao ngi mo liln Ice se dan truyen tin
hieu ki'ch thfch te bao npi mo tang sinh, tham
nhap va djnh hinh mach mau mdi. Vi vay, neu
ngSn chcin du'tfc cac du'dng dan truyen tin hieu
nay, se u'c che qua trinh tao mach va qua do
gian ti€p ngan chSn su* phat trien ciia khol u [2].
Trong khuon kho bai bao nay, chung toi trinh
bay mpt s6 lieu phap u'c che tao mach pho bien
trSn iSm shng.
I. THU6C U'C CH^ CAC YfU i d KfCH THfCH
7fyO MACH
Cac tin hl^u t^o mach bat dau hoat dpng sau
khi c6 su* gSn ket cac yeu to kich thich t?o mach
nhu" VEGF, bFGF, PDGF... len cac thu cam the
cua Chung tren c^c te bao npi mo lien ke. Chinh
vi v$y, n§u ngSn ch^n khong cho cac yeu to nay
gSn ket vdi thy cam the cua chung se u'c che
Ciitic qua trinh tao m^ch trong u. Vi du, cac
kh^ng the khang VEGF hay thy cam the VEGFR2,
KDR/flk-1, CO hipu qua trong viec u'c che tan tao
mqich vh ngSn ch$n sy khoi u phat trien, cac
peptide vdi mpt chuSi gSn vdi mot phan cua
VEGF den thy cam the cua VEGF cung u'c che tao
m?ch trong u. Cac chat lit che canh tranh nay
ngSn ch$n vi$c gSn cua cd chat vdi thu cam the
cua chung, vS do do cSt du'dc tin hieu dan

* Hgc vl$n QuSn y

truyen, chang han nhu" thu cam the tyrosine
liinase phosptioryiation [1].
Ngay nay, ngu'di ta sir dung cac lieu phap
gen nhu" mot tJiuoc u'c che cac yeu to kich thi'ch
tao mach trong u. Mot trong nhOtig hu'dng
nghien cull tap trung nhieu nhat la hoa tan flt-1
[_sflt-l, fms-lil(e tyrosine kinase receptor-I), mo
loai thy cam the VEGF: VEGF du'dc gan viS bon
loai thu cam the la KDR/fik-1, fit-1, neuropilin-l,
va fit-k Trong do KDR/flk-1 va flt-1 dong vai tro
rat quan trong trong qua trinh tan tao mach. Flt1 la mot thu cam the gan mang loai tyrosine
kinase, c6 ai \\ic cao vdi VEGF ...
Y HOC
VI^T
NAM THANG 4 -
s6
2^014
TONG
QUAN
CAC LIEU PHAP
irC
CHE TAO MACH TRONG
KHOI
U
Nguyen Van Ba*, Quan Hoang Lam*, Nguyen Van Nam*
SU phat
then
cua
ung
thu*
phu
thupc
rat
nhieu vao
qua trinh tan tao
mach.
Thong qua tan
tao
mach, cac te bao u
du'dc
cung cap nhu cau
oxy
va dinh
duSng,
ngoai ra tao mach con la
cd
sd cua
di
cSn
xa. Khi
c6
tinh
trang ttiieu
oxy hoac
thieu du0ng
m6, cac te bao u nhan
diTdc tin hieu
nay
(thi/dng
trung gian thong qua
yeu
to gay
thieu oxy
to chii'c
1 -
HIF-1),
de pha bo can bang
tao
mgch,
phat dpng qua
trinh
tao mach trong u.
Co nhieu yeu to thuc day qua trinh tin tao mach
trong u, hau het chung la cac
cytokines.
Cac yeu
t€ tao mach nay
du^c tiet
ra
tif
te bao u va cac
t€
bao
dem
quanh
u,
l<hi
gan
vdi
cac thu cam the
tren
cac te bao
ngi
mo
liln
Ice se dan truyen
tin
hieu
ki'ch thfch
te bao npi mo tang
sinh,
tham
nhap va
djnh
hinh mach mau mdi. Vi vay, neu
ngSn chcin du'tfc
cac du'dng dan truyen
tin
hieu
nay, se u'c che qua trinh tao mach va qua do
gian
ti€p
ngan
chSn
su*
phat trien
ciia khol
u [2].
Trong khuon kho bai bao nay, chung
toi
trinh
bay
mpt
s6 lieu phap u'c che tao mach pho bien
trSn iSm
shng.
I. THU6C U'C
CH^
CAC
YfU id
KfCH THfCH
7fyO MACH
Cac
tin hl^u
t^o
mach bat dau hoat dpng sau
khi c6
su*
gSn
ket cac yeu to
kich thich t?o
mach
nhu"
VEGF,
bFGF,
PDGF...
len
cac thu cam the
cua Chung tren
c^c
te bao npi mo lien ke. Chinh
vi
v$y,
u ngSn ch^n
khong cho cac yeu to nay
gSn
ket vdi thy cam the cua chung se u'c che
Ciitic
qua trinh tao
m^ch
trong u. Vi du, cac
kh^ng
the khang VEGF hay thy cam the VEGFR2,
KDR/flk-1,
CO hipu
qua trong viec u'c che tan tao
mqich vh ngSn ch$n sy
khoi u phat
trien,
cac
peptide
vdi
mpt
chuSi
gSn
vdi mot phan cua
VEGF
den thy cam the cua VEGF cung u'c che tao
m?ch
trong u. Cac chat lit che canh tranh nay
ngSn ch$n vi$c gSn
cua
cd
chat
vdi
thu cam the
cua chung,
vS
do do
cSt du'dc
tin
hieu
dan
*
Hgc vl$n QuSn
y
truyen,
chang han
nhu"
thu cam the tyrosine
liinase phosptioryiation
[1].
Ngay nay,
ngu'di
ta sir dung cac lieu phap
gen
nhu"
mot
tJiuoc
u'c
che cac yeu to kich
thi'ch
tao mach trong u. Mot trong
nhOtig hu'dng
nghien cull tap trung nhieu nhat la hoa tan
flt-1
[_sflt-l,
fms-lil(e tyrosine kinase
receptor-I),
mot
loai
thy cam the VEGF: VEGF
du'dc
gan
viS
bon
loai
thu cam the la
KDR/fik-1,
fit-1,
neuropilin-l,
va
fit-k
Trong do
KDR/flk-1
va flt-1
dong
vai tro
rat quan trong trong qua trinh tan tao mach.
Flt-
1 la mot thu cam the gan mang loai tyrosine
kinase,
c6 ai
\\ic
cao vdi VEGF
nhutig
kem hoat
dong d dang tyrosine
piiosptioryiation
so vdi
KDR/nk-l;
KDR/flk-1 du'dc
xem
nhu"
mot dieu
bien
KDFVfik-1,
hoat dpng chu yeu thong qua
gan ket vdi VEGF. Flt-1 du'dc bieu hien tren cac
mang nguyen sinh chat cua cac te bao npi mo.
Viec
CO
mat cua yeu to nay se kiem soat qua
trinh tao mach thong qua dieu chinh viec
gin
ket
VEGF vdi
KDR/flk-l.
Chinh vi vay, bieu hien
vu'dt
miTc
cua
sflt-1
trong can bang tao mach thong
qua mpt
plasmldma
hda cho gen
sUt-l se
u'c che
qua trinh tao mach va phat trien cua khoi u [5].
It.
CAC
CHAT U'C
CHf
TAO MACH
NOI
SINH
Trong dieu kien sinh
ly
binh thu'dng, qua
trinh tao mach du'dc
klem
soat thong qua
cSn
bang dpng
giiJa
cac yeu to
ki'ch
thich va u'c che
tao mach.
Nhu*
vay, neu cac yeu to u'c che tao
mach chiem
uXi
the, c6 the lam giam qua trinh
tao mach.
Angiostatin
la chat u'c che tao mach
npi sinh dau tien du'dc phat hien vdi bon loai
plasminogen.
Angiostatin
du'dc tiet ra
tiT
cac te
bao u,
CO
tac dung u'c che di
cu"
cua te bao npi
mo va gay chet theo chu'dng trinh
(apoptosis).
Hien nay ngu'di ta van
chua blet
day du cd che
tac dung
ire
che tao mach cua
angiostatin,
m3c
du biet rang no gan vdi ATP synthase,
angiomotin,
va
annexin
II[3].
Endostatin cung
la mpt chat u'c che tao mach
npi
sinh,
bao gom mot doan
gSn
vdi dau cac bon
cua collagen
VIII.
Tu'dng
ty
angiostatin,
U
Các liệu pháp ức chế tạo mạch trong khối u - Trang 2
Các liệu pháp ức chế tạo mạch trong khối u - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các liệu pháp ức chế tạo mạch trong khối u 9 10 353