Ktl-icon-tai-lieu

Các quá trình tác trong sắc ký lỏng

Được đăng lên bởi dotrungdong84
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH
TRONG SẮC KÝ LỎNG
TS NGUYỄN BÁ HOÀI ANH

1

• Quá

trình tách là quá trình quan trọng nhất
trong phương pháp sắc ký nói chung và sắc ký
lỏng nói riêng.

• Hiệu quả của quá trình này phụ thuộc rất nhiều

vào tương tác giữa các chất trong pha tĩnh và
pha động.

• Mục đích chính của sắc ký là tách và định tính

các chất trong hỗn hợp chất phức tạp
• Tuy nhiên trong thực tế không phải lúc nào việc
tách các chất cũng xảy ra hòan hảo do các
tương tác là rất phức tạp và tương tác của mỗi
chất khi nằm riêng rẽ và nằm trong hỗn hợp lại
phần nào khác nhau
2

Một số lọai sắc ký
™ High

Performance Liquid chromatography
(HPLC) : sắc ký lỏng hiệu năng cao
™ Gas Chromatography (GC) : sắc ký khí
™ Thin-Layer Chromatography (TLC) : sắc ký
lớp mỏng
™ Capillary Electrophoresis(CE) : sắc ký điện di
mao quản

3

Ưu điểm của phương pháp sắc ký
™ Có

thể phân tích đồng thời nhiều hợp
chất

™ Độ

phân giải cao nhờ quá trình tách trên

cột
™ Độ

nhạy cao (ppm-ppb) nhờ đầu dò

™ Thể

tích mẫu phân tích nhỏ (1-100uL)
4

HPLC
• High performance liquid chromatography
• High pressure liquid chromatography
• High price liquid chromatography
• High problem liquid chromatography
• High pleasure liquid chromatography

5

• Một số dạng HPLC
– Pha thường (thuận) : Normal phase
– Pha đảo : Reversed phase
– Ghép cặp ion : Reversed phase ion pairing
– Sắc ký ion : Ion exchange (IC)
– Sắc ký gel : SEC (GPC/GFC)
– Sắc ký tách đồng phân quang học : Chiral separation
Cách phân chia này phụ thuộc vào cột tách

• Phân chia HPLC theo cấu tạo thiết bị
– Hệ đẳng dòng (đẳng thành phần pha động) :
Isocratic elution
– Hệ thay đổi thành phần pha động : Gradient elution
6

Hỗn hợp chất tách khỏi nhau thế
nào ?
Hướng dòng chảy

Pha tĩnh
7

Tại sao lại có sự khác nhau như vậy?

Mạnh

Yếu
Do lực tương tác khác nhau
8

Quá trình tách diễn ra thế nào
• Quá trình tách diễn ra trong cột sắc ký.

column
Vật liệu nhồi cột, 3-5um
9

Tương tác giữa chất phân tích
và vật liệu nhồi
• Do sự tương tác khác nhau giữa các chất
phân tích và vật liệu nhồi cột mà quá trình
tách xảy ra.

sample A
packing
material

sample B

10

Quá trình tách
mixed sample
Mobile phase

column
11

Ưu điểm của HPLC
• Điều kiện phân tích khá dễ dàng :
- Không cần bay hơi mẫu như GC, do đó phân tích được
các chất kém bên nhiệt.

• Dễ dàng thu hồi chất phân tích với độ tinh khiết
cao nếu gắn bộ thu hồi phân đoạn (fraction
collector) , thường dùng trong điều chế, tách
tinh dầu, dược phẩm …
• Độ lặp lại cao
• Thường không...
1
CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH
TRONG SC KÝ LNG
TS NGUYN BÁ HOÀI ANH
Các quá trình tác trong sắc ký lỏng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các quá trình tác trong sắc ký lỏng - Người đăng: dotrungdong84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Các quá trình tác trong sắc ký lỏng 9 10 674