Ktl-icon-tai-lieu

Các triệu chứng tâm thần

Được đăng lên bởi lkmisstk
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÙC TRIEÄU CHÖÙNG TAÂM THAÀN
BS CKII Nguyeãn Vaên Nuoâi
Đ laøm toát coâng taùc khaùm beänh, böôùc ñaàu tieân trong quaù trình chaån ñoaùn v
ñieàu trò, thaày thuoác taâm thaàn caàn coù hai khaû naêng rieâng. Khaû naêng ñaàu tieân laø thu thaäp
caùc döõ lieäu laâm saøng moät caùch khaùch quan vaø chính xaùc thoâng qua vieäc khai thaùc
beänh söû vaø thaêm khaùm traïng thaùi taâm thaàn, saép xeáp caùc döõ lieäu naøy moät caùch caân
nhaéc vaø coù heä thoáng. Khaû naêng thöù hai laø hieåu moãi beänh nhaân nhö moät caù nhaân vôùi
caùc ñaëc thuø veà taâm ly,ù xaõ hoäi, hoaøn caûnh vaø moâi tröôøng soáng. Khi reøn luyeän khaû naêng
ñaàu tieân, thaày thuoác taâm thaàn caàn vaän duïng caùc kyõ naêng vaø kieán thöùc laâm saøng; khi
reøn luyeän khnaêng thöù hai, caàn vaän duïng söï hieåu bieát v con ngöôøi vaø kinh nghieäm
vôùi caùc beänh nhaân tröôùc ñaây ñeå hieåu ñöôïc nhöõng caûm xuùc vaø haønh vi cuûa beänh nhaân
ñang ñöôïc thaêm khaùm. Caû hai khaû naêng naøy coù theå ñöôïc hình thaønh vaø phaùt trieån qua
vieäc laéng nghe beänh nhaân vaø hoïc taäp töø caùc thaày thuoác taâm thaàn coù nhieàu kinh
nghieäm hôn.
Kyõ naêng khaùm beänh ñoøi hoûi söï hieåu roõ ñònh nghóa cuûa caùc trieäu chöùng. Neáu
khoâng coù caùc kieán thöùc naøy thaày thuoác coù thbò sai laàm trong vieäc phaân loaïi caùc bieåu
hieän laâm saøng vaø vì vaäy seõ khoâng theå chaån ñoaùn chính xaùc. Do ñoù, vieäc naém vöõng caùc
ñònh nghóa laø böôùc cô baûn ñaàu tieân tröôùc khi tieán haønh vieäc khai thaùc beänh söû vaø thaêm
khaùm taâm thaàn.
Vieäc nghieân cöùu caùc traïng thaùi baát thöôøng veà taâm thaàn ñöôïc goïi laø beänh hoïc
taâm thaàn. Thuaät ngöõ naøy bao goàm ba caùch tieáp caän khaùc nhau vôùi caùc ñoái töôïng:
Beänh hoïc taâm thaàn moâ t Tieáp caän naøy lieân quan ñeán söï moâ taû khaùch quan
caùc traïng thaùi baát thöôøng veà taâm thaàn vaø traùnh ñeà caäp ñeán caùc quan nieäm hoaëc lyù
thuyeát ñ ñònh tröôùc. Muïc ñích laø laøm saùng t tính chaát baûn cuûa caùc traûi nghieäm
taâm thaàn beänh lyù vaø hieåu ñöôïc caùc traûi nghieäm naøy ôû moãi beänh nhaân. Tieáp caän naøy
cuûa beänh hoïc taâm thaàn chæ lieân quan duy nhaát ñeán vieäc m taû caùc traûi nghieäm c
thöùc vaø haønh vi coù theå nhaän thaáy ñöôïc.
Beänh hoïc taâm thaàn ñoäng löïc Tieáp caän naøy baét nguoàn töø caùc nghieân cöùu veà
phaân taâm hoïc. Gioáng nhö phöông phaùp treân, tieáp caän naøy cuõng baét ñaàu baèng söï moâ t
cuûa beänh nhaân v caùc traûi nghieäm taâm thaàn cuûa mình vcaùc quan saùt cuûa thaày thuoác
veà haønh vi cuûa beänh nhaân. Tuy nhieân tieáp caän naøy ngoaøi söï m taû coøn tìm caùch giaûi
thích nguyeân nhaân cuûa caùc hieän töôïng taâm thaàn baát thöôøng lieân quan ñeán caùc quaù
trình voâ thöùc maø beänh nhaân khoâng nhaän bieát ñöôïc.
Beänh hoïc taâm thaàn thöïc nghieäm Tieáp caän naøy cuõng tìm caùch giaûi thích caùc
hieän ôïng baát thöôøng cuõng nhö moâ taû chuùng. Tuy nhieân, caùc giaûi thích trong tieáp caän
naøy lieân quan ñeán caùc quaù trình taâm lyù coù theå xaùc minh ñöôïc baèng thöïc nghieäm, hôn
laø caùc quaù trình voâ thöùc nhö trong beänh hoïc taâm thaàn ñoäng löïc. Caùc phöông phaùp ñöôïc
duøng ñeå nghieân cöùu caùc hieän töôïng baát thöôøng laø caùc phöông phaùp cuûa khoa hoïc thaàn
1
Các triệu chứng tâm thần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các triệu chứng tâm thần - Người đăng: lkmisstk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Các triệu chứng tâm thần 9 10 885