Ktl-icon-tai-lieu

Các xét nghiệm Hóa Sinh lâm sàng

Được đăng lên bởi toitoi10011-gmail-com
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Smith Nguyen Studio!

mét sè xÐt nghiÖm
hãa sinh trong l©m sµng
héi ®ång biªn so¹n, biªn tËp, tµi liÖu gi¸o tr×nh,
gi¸o khoa cña häc viÖn qu©n y

nhµ xuÊt b¶n mong b¹n ®äc
gãp ý kiÕn phª b×nh

Smith Nguyen Ebooks.

Smith Nguyen Studio!
ThiÕu t−íng gs.ts. Ph¹m Gia Kh¸nh
Gi¸m ®èc Häc viÖn Qu©n y

61 - 615
- Chñ tÞch

ThiÕu t−íng bs. Hµ V¨n Tïy
Phã Gi¸m ®èc Häc viÖn Qu©n y

- Phã chñ

tÞch
§¹i t¸

§¹i t¸

gs.ts. Vò ®øc Mèi
Phã Gi¸m ®èc Häc viÖn Qu©n y

- ñy viªn

GS.TS. Lª B¸ch Quang
Phã Gi¸m ®èc Häc viÖn Qu©n y

- ñy viªn

TS. phan h¶i nam

PGS.TS. §Æng Ngäc Hïng
Gi¸m ®èc BÖnh viÖn 103
- ñy viªn

§¹i t¸

GS.TS. NguyÔn V¨n Mïi
Phã Gi¸m ®èc BÖnh viÖn 103

§¹i t¸
§¹i t¸

häc viÖn qu©n y
bé m«n hãa sinh

- ñy viªn

§¹i t¸

§¹i t¸

33 - 2004

gs.ts. NguyÔn V¨n Nguyªn
Phã Gi¸m ®èc Häc viÖn Qu©n y

§¹i t¸

Q§ND - 2004

PGS.TS. Lª n¨m
Gi¸m ®èc ViÖn Báng Quèc Gia

- ñy viªn

mét sè xÐt nghiÖm
hãa sinh trong l©m sµng

- ñy viªn

BS. ph¹m quèc ®Æng
HÖ tr−ëng hÖ §µo t¹o Trung häc

- ñy viªn

BS. TrÇn L−u ViÖt
Tr−ëng phßng Th«ng tin Khoa häc
C«ng nghÖ M«i tr−êng

- ñy viªn

Th−îng t¸
BS. NguyÔn V¨n CHÝnh
Phã tr−ëng phßng tt-kh-cn-mt
Tr−ëng ban Biªn tËp

- Th− ký
nhµ xuÊt b¶n qu©n ®éi nh©n d©n

Smith Nguyen Ebooks.

Smith Nguyen Studio!
Hµ Néi - 2004
TS.. Phan H¶i Nam

Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay, c¸c xÐt nghiÖm ho¸ sinh ®· cã nhiÒu thay ®æi c¶ vÒ néi
dung, kü thuËt, còng nh− c¸c ®¬n vÞ biÓu thÞ kÕt qu¶ xÐt nghiÖm. C¸c
xÐt nghiÖm ho¸ sinh hiÖn t¹i ®ang ®−îc sö dông cã nhiÒu −u ®iÓm h¬n
nh−: ®óng h¬n, nhanh h¬n, chÝnh x¸c h¬n, gãp phÇn chÈn ®o¸n vµ
theo dâi ®iÒu trÞ bÖnh tèt h¬n. Tõ c¸c yªu cÇu thùc tÕ, Bé m«n Ho¸ sinh
- Häc viÖn Qu©n Y ®· biªn so¹n cuèn "Mét sè xÐt nghiÖm ho¸ sinh l©m
sµng" ®Ó lµm tµi liÖu tham kh¶o, häc tËp cho c¸c häc viªn, b¸c sÜ.
Cuèn s¸ch ®−îc viÕt ®Ò cËp ®Õn nh÷ng kiÕn thøc hiÖn ®¹i, c¶ c¬ së vµ
thùc tiÔn l©m sµng nh»m gióp cho c¸c c¸n bé chuyªn khoa, c¸c b¸c sÜ
cã tµi liÖu häc tËp míi, tham kh¶o chuyªn ngµnh gãp phÇn vµo c«ng
t¸c chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ ë c¸c ®¬n vÞ y tÕ vµ c¸c bÖnh viÖn.
Néi dung s¸ch gåm hai phÇn:

môc lôc
Trang
PhÇn 1
më ®Çu
1. §¬n vÞ SL dïng trong y häc
11
2. TrÞ sè hãa sinh m¸u, n−íc tiÓu vµ dÞch n·o tuû ë 15
ng−êi b×nh th−êng.
3. Mét sè l−u ý khi lÊy bÖnh phÈm lµm xÐt nghiÖm 18
hãa sinh
PhÇn 2
Mét sè xÐt nghiÖm hãa sinh trong l©m sµng
Ch−¬ng 1: Mét sè xÐt nghiÖm hãa sinh vÒ bÖnh gan

+ PhÇn 1: Më ®Çu. PhÇn nµy ®Ò cËp tíi c¸c ®¬n vÞ SI dïng trong Ch−¬ng 2: C¸c xÐt nghiÖm hãa sinh vÒ bÖnh tuyÕn tuþ
y häc vµ c¸c vÊn ®Ò cÇn l−u ý khi lµ...
Smith Nguyen Studio!
Smith Nguyen Ebooks.
mét sè xÐt nghiÖm
hãa sinh trong l©m sµng
nhµ xuÊt b¶n mong b¹n ®äc
gãp ý kiÕn phª b×nh
héi ®ång biªn so¹n, biªn tËp, tµi liÖu gi¸o tr×nh,
gi¸o khoa cña häc viÖn qu©n y
Các xét nghiệm Hóa Sinh lâm sàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các xét nghiệm Hóa Sinh lâm sàng - Người đăng: toitoi10011-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Các xét nghiệm Hóa Sinh lâm sàng 9 10 492