Ktl-icon-tai-lieu

Các yếu tố dự báo trong điều trị ung thư

Được đăng lên bởi lekimtrang9758-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tạp chí THÔNG TIN Y DƯỢC

Số 8 năm 2008

CÁC Y U T D BÁO TRONG I U TR UNG TH
Hoàng Văn Sơn*
Trong ñiều trị ung thư, các xét nghiệm góp phần rất quan trọng ñể trả lời các câu hỏi sau:
Lựa chọn phương pháp ñiều trị nào? Có tái phát hoặc/và di căn ung thư trong quá trình ñiều trị
không? Thời gian sống thêm ước tính bao lâu? Xét nghiệm các yếu tố dự báo (Predictive marker)
sẽ giúp trả lời 1-3 câu hỏi trên.
Yếu tố dự báo là yếu tố ñánh giá sự ñáp ứng hoặc kháng lại một liệu pháp. ðó cũng ñồng thời là
dấu ấn ung thư (Tumor marker). Nhiều loại ung thư ñáp ứng rất khác nhau với các liệu pháp ñiều trị,
dù là phẫu thuật, hoá học, miễn dịch hoặc nội tiết, xạ trị; nhiều loại thuốc hoặc biện pháp ñiều trị có
tác dụng phụ. Yếu tố dự báo cũng không ñồng nghĩa với yếu tố tiên lượng. Cần xác ñịnh trước yếu tố
dự bảo trước khi tiến hành ñiều trị, ñể xem biện pháp ñịnh sử dụng có ñược ñáp ứng hay sẽ bị kháng
lại. Còn yếu tố tiên lượng cung cấp cho ta các thông tin về khả năng sống thêm, khả năng tái phát
hoặc di căn. Tuy nhiên, cũng có một vài dấu ấn ung thư vừa có tính chất dự báo vừa có tính chất tiên
lượng như các thụ thể oestrogen (estrogen receptor, ER), thụ thể progesteron (progesteron receptor,
PR). Các yếu tố dự báo hiện ñã nghiên cứu hoặc sử dụng trong lâm sàng là: p53, ER, PR (hoặc PgR),
HER-2 (hoặc HER-2/neu), EGFR,…

I. P53-GEN KÌM HÃM UNG THƯ (TUMOR SUPPRESSOR GENE)
P53 khu trú ở nhiễm sắc thể 17p, mã hóa 393 acid amin, khối lượng phân tử 53 kDalton. P53 ñược
coi là kiểm tố AND (DNA checker), có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng ADN trước khi bắt ñầu sự sao
chép ở giai ñoạn S của chu trình phát triển tế bào. Khi ADN bị tổn thương cần sửa chữa thì p53 ra
lệnh cho 1 phosphoprotein của nhân tế bào ngừng chu trình lại, chờ cho ADN ñược sửa chữa xong rồi
mới cho tiếp tục. Khi có ñột biến p53 thì cơ chế kiểm soát này bị mất và có thể sinh ra một số loại ung
thư (Hosllstein Sidransky, Vogelstein). ða số ñột biến p53 làm giảm hoặc mất ñi khả năng p53 gắn với
ADN. Có khi mất ñi 1 hoặc 2 allel của p53. 80% ung thư ñại tràng, 70% ung thư vú có p53 mất ñi 1
allel. Các ñột biến của p53 làm sản sinh ra các protein có tác dụng bất hoạt protein của p53 hoang dã,
làm mất ñi vai trò kiểm soát của p53 khiến cho tế bào “tự do” ñi vào chu trình phát triển và cứ thế
nhân lên. Một vai trò rất quan trọng của p53 là hoạt hoá quá trình chết theo chương trình của các tế
bào (apoptosis), nên khi có những ñột biến p53, vai trò này bị ñình trệ khiến cho tế bào cứ phát triển.
Quá nửa các loại ung ...
Tp chí THÔNG TIN Y DƯC S 8 năm 2008
1
CÁC YU T D BÁO TRONG IU TR UNG TH
Hoàng Văn Sơn
*
Trong ñiều trị ung thư, các xét nghiệm góp phần rất quan trọng ñể trả lời các câu hỏi sau:
Lựa chọn phương pháp ñiều trị nào? Có i phát hoặc/và di căn ung ttrong qtrình ñiều trị
không? Thời gian sống thêm ước tính bao lâu? Xét nghiệm các yếu tố dbáo (Predictive marker)
sẽ giúp trả lời 1-3 câu hỏi trên.
Yếu tố dự báo yếu tố ñánh giá sự ñáp ứng hoặc kháng lại một liệu pháp. ðó cũng ñồng thời
dấu ấn ung thư (Tumor marker). Nhiều loại ung thư ñáp ứng rất khác nhau với các liệu pháp ñiều trị,
phẫu thuật, hoá học, miễn dịch hoặc nội tiết, xạ trị; nhiều loại thuốc hoặc biện pháp ñiều trị
tác dụng phụ. Yếu tố dự báo cũng không ñồng nghĩa với yếu tố tiên lượng. Cần xác ñịnh trước yếu tố
dự bảo trước khi tiến hành ñiều trị, ñể xem biện pháp ñịnh sử dụng ñược ñáp ứng hay sẽ bị kháng
lại. Còn yếu tố tiên lượng cung cấp cho ta các thông tin vkhả ng sống thêm, khả năng tái phát
hoặc di căn. Tuy nhiên, cũng có một vài dấu ấn ung thư vừa có tính chất dự báo vừa có tính chất tiên
lượng như các thụ thể oestrogen (estrogen receptor, ER), thụ thể progesteron (progesteron receptor,
PR). Các yếu tdự báo hiện ñã nghiên cứu hoặc sử dụng trong lâm sàng là: p53, ER, PR (hoặc PgR),
HER-2 (hoặc HER-2/neu), EGFR,…
I. P53-GEN KÌM HÃM UNG THƯ (TUMOR SUPPRESSOR GENE)
P53 khu trú ở nhiễm sắc thể 17p, mã hóa 393 acid amin, khối lượng phân tử 53 kDalton. P53 ñược
coi kiểm tố AND (DNA checker), nhiệm vụ kiểm tra chất lượng ADN trước khi bắt ñầu sự sao
chép giai ñoạn S của chu trình phát triển tế bào. Khi ADN btổn thương cần sửa chữa thì p53 ra
lệnh cho 1 phosphoprotein của nhân tế bào ngừng chu trình lại, chờ cho ADN ñược sửa chữa xong rồi
mới cho tiếp tục. Khi có ñột biến p53 thì cơ chế kiểm soát này bị mất và có thể sinh ra một số loại ung
thư (Hosllstein Sidransky, Vogelstein). ða số ñột biến p53 làm giảm hoặc mất ñi khả năng p53 gắn với
ADN. khi mất ñi 1 hoặc 2 allel của p53. 80% ung tñại tràng, 70% ung thư p53 mất ñi 1
allel. Các ñột biến của p53 làm sản sinh ra các protein có tác dụng bất hoạt protein của p53 hoang dã,
làm mất ñi vai trò kiểm soát của p53 khiến cho tế bào tự do” ñi vào chu trình phát triển cứ thế
nhân lên. Một vai trất quan trọng của p53 hoạt hoá quá trình chết theo chương trình của các tế
bào (apoptosis), nên khi có những ñột biến p53, vai trò này bị ñình trệ khiến cho tế bào cứ phát triển.
Quá nửa các loại ung thư có những ñột biến p53.Trong khi ñó, nhiều loại thuốc chữa ung thư dựa trên
việc làm thoái biến khối u, mà phần quan trọng hoạt hoá sự chết theo chương trình (Johnstone,
Ruefli, Lowe). thế, người ta cho rằng ñột biến p53 liên quan với việc ñáp ứng m hoặc kháng
lại thuốc ñiều trị.
P53 vừa là dấu ấn ung thư (turmor marker) vừa là yếu tố dự báo (predictor) trong ñiều trị ung thư.
Có nhiều công trình nghiên cứu vai trò dự báo của p53 khi ñiều trị: Elledge và Alfred báo cáo giá trị dự
báo của p53 trong ñiều trị ung thư khi tổng quan 17 công trình nghiên cứu vấn ñề này: 5 công
trình cho thấy p53 biến ñổi sẽ kháng lại ñiều trị, còn 3 công trình lại cho là rối loạn p53 làm nhạy cảm
với thuốc khi ñiều trị ung thư vú; 9 công trình cho thấy không liên quan giữa p53 với ñáp ứng ñiều
trị. Tuy nhiên, khi El-Delry nghiên cứu p53 tlại thấy chuột nhắt p53- null kháng lại 5-fluorouracil
(5-FU) khi ñiều trị ung thư ruột non, kháng adriamycin khi ñiều trị ung truột non, tụy tuyến ức
(thymus). Nhiều tác giả nêu rằng: cần khôi phục chức năng của p53 ñã bị biến ñổi ñể thñiều trị
hiệu quả ung thư. Một số thuốc chữa ung thư mới ñang ñi theo hướng này, nhằm mục ñích khôi phục
vai thoạt hóa sự chết theo chương trình của p53. Bossi và Sacchi ñề ra 2 phương hướng: dùng liệu
pháp gen ñể khôi phục p53 hoang (Wt-p53); hoặc ñưa vào các phân tmới ñhoạt hoá chức
năng wt-p53. Wang, El-Delry (2008) cũng cho rằng: khôi phục hoạt ñộng của p53 một hướng quan
trọng ñể chế tạo thuốc mới và ñề ra các biện pháp mới trọng hoá trị liệu và xạ trị ung thư. Các tác giả
*
PGS. TS. Hội Hóa sinh y dược học Việt Nam
Các yếu tố dự báo trong điều trị ung thư - Trang 2
Các yếu tố dự báo trong điều trị ung thư - Người đăng: lekimtrang9758-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các yếu tố dự báo trong điều trị ung thư 9 10 673