Ktl-icon-tai-lieu

Các yếu tố nguy cơ nhiễm giun truyền qua đất ở phụ nữ tuổi sinh sản tại xã An Phú tỉnh Phú Yên

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Y HOC VIET NAM THANG 2 • SO 2/2014

TAI LIEU T H A M KHAO
1. Bo Y te (2012), Chien lUpc quoc gia ve an toan
ve sinh thu'c pham giai doan 2011-2020 va tam
nhin2O30/Ha Noi.
2. Cue An toan thu'c pham (2012), Bao cao tong
ket chu'dng trinh myc tieu quoc gia ve sinh an
toan thiTc pham nam 2011 va trie'n khai ke hoach
nam 2012, Ha Noi.
i.. Bui Vi The (2013), Thffc trang an toan ve smh
thiTc pham, cdng tac quan ly va kien thffc, thyc
hanh cua nhan dan tai cac bep an tap the huyen
Thiiy Nguyen, Hai Phong nam 2012, Luan van tot
nghiep bac si chuyen khoa I I , trUdng dai hoc Y
khoa Hai Phdng, Hai Phong.
3. Pham Duy Tuyen (2010), thu'c trang an toan ve
sinh thffc pham va cong tac quan ly mpt so cO sd

dich vu an uong cong cpng tren dia ban thanh pho
Hai Du'dng nam 2010, Luan vSn thac sJ y te Cprjg
dong, trudng dai hpc Y khoa Hai Phong, Hai
Phong^
Nguyen Thj Van (2012), thffc trang an toan ve
smh thyc pham, kien thffc, thai dp ciia ngu'di phuc
vu tai nha hang an udng quan Le Chan, Hai Phong
nam 2012, luan van thac sT y te Cong dong,
tru'dng dai hoc Y khoa Hai Phdng, Hai Phong.
Donkor ES (2009), Application of the WHO five
keys of food safety to improve handling praaesof
food vendors in apoor resource community in Gha
na. East Afr J Puplic Health.2009 Aug,6(2): 148-51.
Hislop N, Shaw K (2009), " Food safety
knowledge retenbon stady " , J Food Prat, 72(2):
431-5.

CAC YEU TO NGUY C a NHIEM GIUN TRUYEN QUA DAT
^ PHU Nir TUOI SINH SAN TAI XA AN PHU - TINH PHU YEN
Le Hffu Th9*
T 6 M TAT
Oieu tra mo ta cat ngang thffc hien d khoang 410
phu nff trong dp tuoi sinh san tff i s den 45 tren dia ban
xa An Phil, thanh pho Tuy Hoa, tinh Phii Yen nham xac
dinh cac yeu to nguy cd nhiem giun truyen qua dat d
phy nff tudi sinh san tai diem nghien cffu tren.
Ket qua thu dUpc nguy cO nhiem giun 6 ngu'di
khong biet nguyen nhan, tac hai va phong chdng cao
gap 2,4 lan; 2,5 fan va 3,1 lan tu'dng ffng so vdi ngi/di
biet nguyen nhan, tac hai va phong chong. SU khac
biet nay co y nghia thong ke (p<0,01). Nguy cd nhiem
giun d ngUdi thu'dng xuyen an rau song cao gap 3,8
fan d ngu'di khong an hoac an khdng thu'dng xuyen
(p<0,01). Nguy cP nhiem giun d ngUdi thu'dng xuyen
udng nu'dc la cao gap 1,9 fan d ngu'di khong udng
hoac udng khdng thu'dng xuyen (p<0,05). Cd mdi lien
quan giffa tay giun d[nh ky va nhiem giun. Nguy cd
nhiem giun d ngu'di khdng tay giun djnh ky cao gap
8,8 lan ngu'di tay giun dinh ky (p<0,01).

A descriptive
cross-sectional
survey was
conducted in 410 women in the reproductive ag...
Y HOC VIET NAM THANG
2
SO 2/2014
TAI LIEU THAM
KHAO
1.
Bo Y te
(2012), Chien
lUpc
quoc
gia ve an
toan
ve sinh thu'c pham
giai
doan 2011-2020
va tam
nhin2O30/Ha
Noi.
2.
Cue
An toan thu'c pham (2012), Bao cao tong
ket chu'dng trinh
myc
tieu
quoc
gia
ve
sinh
an
toan
thiTc
pham nam 2011
va
trie'n
khai
ke
hoach
nam
2012,
Ha
Noi.
i..
Bui Vi The
(2013), Thffc trang
an
toan
ve smh
thiTc
pham, cdng
tac
quan
ly va
kien thffc, thyc
hanh cua nhan dan
tai
cac
bep
an tap the
huyen
Thiiy Nguyen,
Hai
Phong nam 2012, Luan van
tot
nghiep
bac
si
chuyen khoa
II,
trUdng
dai
hoc Y
khoa
Hai
Phdng,
Hai
Phong.
3. Pham Duy Tuyen (2010), thu'c trang
an
toan
ve
sinh thffc pham
va
cong
tac
quan
ly
mpt
so
cO
sd
dich
vu an uong cong cpng tren
dia
ban thanh pho
Hai
Du'dng
nam 2010, Luan
vSn
thac
sJ
y te
Cprjg
dong,
trudng
dai
hpc Y
khoa
Hai
Phong,
Hai
Phong^
Nguyen
Thj
Van (2012), thffc trang
an
toan
ve
smh thyc pham,
kien
thffc, thai
dp
ciia
ngu'di phuc
vu
tai
nha hang
an
udng quan Le Chan, Hai Phong
nam
2012,
luan
van
thac
sT y te
Cong dong,
tru'dng
dai
hoc Y khoa Hai Phdng, Hai Phong.
Donkor
ES
(2009), Application
of the
WHO five
keys
of
food safety
to
improve handling
praaesof
food vendors
in
apoor resource community in Gha
na.
East Afr
J Puplic Health.2009
Aug,6(2):
148-51.
Hislop
N,
Shaw
K
(2009),
"
Food safety
knowledge
retenbon
stady
"
, J
Food Prat, 72(2):
431-5.
CAC YEU TO NGUY
Ca
NHIEM GIUN TRUYEN
QUA
DAT
^
PHU
Nir
TUOI SINH SAN TAI XA AN PHU - TINH PHU YEN
T6M
TAT
Oieu
tra mo ta cat
ngang thffc hien
d
khoang
410
phu nff trong dp tuoi
sinh
san
tff
is
den 45 tren dia ban
xa An
Phil,
thanh pho Tuy Hoa, tinh
Phii
Yen nham xac
dinh
cac
yeu
to
nguy
cd
nhiem
giun
truyen
qua dat d
phy
nff tudi sinh san tai diem nghien cffu
tren.
Ket
qua thu
dUpc nguy
cO
nhiem
giun
6
ngu'di
khong biet nguyen nhan,
tac hai va
phong chdng
cao
gap
2,4
lan;
2,5
fan
va
3,1
lan
tu'dng ffng so vdi
ngi/di
biet nguyen nhan,
tac
hai
va
phong chong. SU khac
biet
nay co
y
nghia thong
ke
(p<0,01). Nguy cd nhiem
giun
d ngUdi
thu'dng xuyen
an rau
song
cao
gap
3,8
fan
d
ngu'di khong
an
hoac
an
khdng thu'dng xuyen
(p<0,01). Nguy cP nhiem
giun
d
ngUdi thu'dng xuyen
udng nu'dc
la cao gap 1,9 fan d
ngu'di khong udng
hoac udng khdng thu'dng xuyen (p<0,05). Cd mdi lien
quan giffa
tay
giun
d[nh ky va
nhiem
giun.
Nguy
cd
nhiem
giun
d
ngu'di khdng
tay
giun djnh
ky cao gap
8,8 lan
ngu'di
tay giun dinh
ky
(p<0,01).
SUMMARY
RISK FACTORS OF SOIL-TRANSMITTED
HELMINTHIC INFECTIONS AMONG WOMEN
IN THE REPRODUCTIVE AGE
AT
ONE
COMMUNE
IN
PHU YEN PROVINCE
* Sd
Y
ti Khanh Hda
Phan biin khoa hoc: PGS.TS Ho Ba
Do
Le
Hffu
Th9*
A descriptive cross-sectional survey
was
conducted
in
410 women
in the
reproductive age
(15*
45)
in
An Phu
commune,
Tuy Hoa
city,
Phu Yen
province
to
assess
the
risk factors
of
Soil-Transmitted
Helminthic
(STH)
infection that included Ascaris
lumbricoides, Trichuns trichiura and hookworms at the
study area.
Results showed that the risk factors of
STH
infections
to women not knowing causes, harms, and
preventkais is
respectively higher than
2.4,
2,5
and 3.1
times women
knowing those. This difference
has a
statistically
significant (p<0.01). The risk
of
STH infection
to
women
eating,
raw
vegetables
and
drinking not-fresh water
regularly
IS
higher than
3,8
bmes
and 1.9
times
respectively women
not
eating
and
drinking
ttiese
(p<0.01
and
p<0.05). There
is an
association between
regular worming
and
worm infection.
The nsk of
STW
infection
to
regularly
deworming
women
is
higher than
8.8 bmes to regulariy worming women (p<0.01)
\. OAT
VAN
Ol
Nhiem giun truyen
qua dat
(soil-transmitted
helminthes)
la cac
benh
ky
sinh trung pho bien
nhat tren toan
the
gidi
va anh
hffdng den
sut
khde cdng dong. Benh dffdc truyen bdi
sff
Wen
dien
ciia
trffng trong phan ngffdi lam
5
nhiem
dSt
d nhu'ng
ndi cd
dieu kien
ve
sinh kem. Trong
Các yếu tố nguy cơ nhiễm giun truyền qua đất ở phụ nữ tuổi sinh sản tại xã An Phú tỉnh Phú Yên - Trang 2
Các yếu tố nguy cơ nhiễm giun truyền qua đất ở phụ nữ tuổi sinh sản tại xã An Phú tỉnh Phú Yên - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các yếu tố nguy cơ nhiễm giun truyền qua đất ở phụ nữ tuổi sinh sản tại xã An Phú tỉnh Phú Yên 9 10 700