Ktl-icon-tai-lieu

CACBOHYDRATES

Được đăng lên bởi hangle6284
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM

UNIT 2
CACBOHYDRATES

NHÓM SVTH:
Nguyễn Thị Ngọc Anh

12149291

Đặng Thúy Hồng

12147911

Võ Thị Mai Ly

12029901

Nguyễn Hoàng Bảo Trân 12142691
Lê Thị Kiều Trinh

12142651

Trần Quang Vinh

12014871

LỚP: DHTP8A

TP.HCM, ngày 15 tháng 8 năm 2015

SVTH: NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN
ĐẶNG THÚY HỒNG
TRẦN QUANG VINH
Food Uses of Carbohydrates
Carbohydrates are widely used in the food industry because of their physical and
chemical properties. The sweet taste of sucrose, glucose, and fructose is used to improve
the palatability of many foods. Lactose is used in the manufacture of cheese food, is a
milk solids replacer in the manufacture of frozen desserts, and is used as a binder in the
making of pills/tablets.
Another useful aspect of some carbohydrates is their chemical reducing capability.
Sugars with a free hemiacetal group can readily donate an electron to another molecule.
Glucose, fructose, maltose, and lactose are all reducing sugars. Sucrose or table sugar is
not a reducing sugar because its component monosaccharides are bonded to each other
through their hemiacetal group. Reducing sugars react with the amino acid lysine in a
reaction called the Maillard reaction.
I.VOCABULARY:
Carbohydrates /ka:bəʊhaidreit/ (n): hợp chất cacbohydrate
Widely /´waidli/ (adv): rộng rãi.
Properties /´prɔpəti/ (n): tính chất.
Sweet /swi:t/ (adj): ngọt.
Taste /teist/ (adj): vị.
Sucrose /´sju:krous/ (n): đường mía.
Glucose /´glu:kous/ (n): đường glucoza.
Fructose /´frʌktous/ (n): đường fructoza.
Lactose /´læktous/ (n): đường sữa/đường lactoza.
Palatability /pælətə'bilit/ (n): vị ngon.

Manufacture /mænju'fæktʃə/ (n): sự sản xuất.
Cheese /tʃi:z/ (n): bánh pho mát.
Solids /´sɔlid/ (adj): chất rắn.
Dessert /dɪˈzɜ:t/ (n): món tráng miệng.
Binder /´baində/ (n): chất liên kết.
Pill/tablet /´pil/,/'tæblit/ (n): viên thuốc.
Capability /keipə'bilit/ (n): khả năng.
Hemiacetal /hemi'æsitl/ (n): hợp chất hemiacetal
Donate /dəʊ'neit/ (v): chuyển.
Molecule /´mɔli¸kju:l/ (n): phân tử.
Component /kəm'pounənt/ (adj): cấu thành.
Monosaccharides /mɔnə´sækə
Bond /bɔnd/ (v): liên kết.
React /ri´ækt/ (v): phản ứng.
Reacton /ri:'ækʃn/ (n): sự phản ứng.
II.Phần dịch:
Cacbonhydrat được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm do tính chất vật lý và
hóa học .Vị ngọt của gluco,sucrose và fructose được sử dụng để cải thiện vị ngọt của
nhiều thực phẩm.Lacto được sử dụng trong sản xuất pho mat ,là chất rắn thay thế sữa
trong ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
UNIT 2
CACBOHYDRATES
NHÓM SVTH:
Nguyễn Thị Ngọc Anh 12149291
Đặng Thúy Hồng 12147911
Võ Thị Mai Ly 12029901
Nguyễn Hoàng Bảo Trân 12142691
Lê Thị Kiều Trinh 12142651
Trần Quang Vinh 12014871
LỚP: DHTP8A
TP.HCM, ngày 15 tháng 8 năm 2015
CACBOHYDRATES - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CACBOHYDRATES - Người đăng: hangle6284
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CACBOHYDRATES 9 10 983