Ktl-icon-tai-lieu

CÂN BẰNG NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI

Được đăng lên bởi San Dang
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 4393 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NGOẠI KHOA LÂM SÀNG-2007

CÂN BẰNG NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI
1-Rối loạn cân bằng nước và natri:
1.1-Cân bằng nước và natri:
Nước chiếm 50% trọng lượng cơ thể (TLCT) ở phụ nữ và 60% TLCT ở nam giới. Ở trẻ em,
tỉ lệ này cao hơn (trẻ nhũ nhi: 80%).
Nước trong cơ thể bao gồm nước nội bào (chiếm 2/3) và nước ngoại bào (chiếm 1/3).
Nước ngoại bào bao gồm dịch kẽ (3/4) và huyết tương (1/4).
Tính chất thẩm thấu của một dung dịch nói chung và dịch cơ thể nói riêng được quyết định
bởi số lượng các tiểu phần hoàn tan chớ không phải bởi khối lượng của chúng. Trong các
ngăn dịch của cơ thể, các ion đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định tính chất thẩm
thấu của ngăn dịch đó.
Na+ là cation chính của dịch ngoại bào. Na+ và các anion phụ thuộc (HCO3- , Cl-) quyết định
90% tính thẩm thấu của dịch ngoại bào.
K+ là cation chính của dịch nội bào. K+ cũng có vai trò quan trong trong việc quyết định tính
thẩm thấu của dịch nội bào.
Trên lâm sàng, rối loạn cân bằng nước luôn gắn liền với rối loạn cân bằng các điện giải, đặc
biệt là natri.
Điều hoà cân bằng xuất nhập nước được thực hiện thông qua hai cơ chế chính: cơ chế khát
điều hoà lượng nước nhập và hormone ADH điều hoà lượng nước xuất.
Na+ được điều hoà chủ yếu ở thận, dưới tác động của 3 yếu tố: huyết áp, aldosterone và
hormone lợi niệu natri (ANP). Aldosterone là yếu tố chính giúp thận bảo tồn natri.
1.2-Tăng natri huyết tương:
1.2.1-Nguyên nhân:
Giảm thể tích dịch ngoại bào:
o Cơ thể giảm thu nhận:
Ung thư thực quản
Hôn mê
Giảm cảm giác khát do tuổi già, mắc bệnh tâm thần, tổn thương trung tâm
khát do chấn thương, u bướu, viêm nhiễm…
o Mất nước ngoài thận:
Tiêu chảy
Bỏng
Sốt
Đổ nhiều mồ hôi do vận động quá mức
o Mất nước qua thận:
Thuốc lợi tiểu
Tiểu đường chưa kiểm soát
1

NGOẠI KHOA LÂM SÀNG-2007

Truyền manitol
Ăn quá nhiều protein
Tăng thể tích dịch ngoại bào:
o Sai lầm trong điều trị: truyền nhiều dung dịch muối.
o Ngộ độc muối: nhầm lẫn khi nuôi ăn trẻ nhỏ, rớt xuống biển.
Thể tích dịch ngoại bào không thay đổi: bệnh lý thường gặp nhất là đái tháo nhạt. Đái tháo
nhạt có hai loại: đái tháo nhạt trung ương và đái tháo nhạt do thận.
1.2.2-Chẩn đoán:
Triệu chứng của tình trạng tăng áp lực thẩm thấu: giảm sức cơ, dễ bị kích thích…Nếu nặng
hơn, BN mê sãng, động kinh, hôn mê và có các tổn thương thần kinh không hồi phục.
Triệu chứng của sự thay đổi thể tích dịch ngoại bào:
o Tăng thể tích dịch ngoại bào: tăng thân trọng, mạch căng và nẩy rõ, huyết áp hơi
tăng, phù, rale khi nghe phổi hoặc tiếng gallo S3 khi nghe tim.
o Giảm...
NGOI KHOA LÂM SÀNG-2007
CÂN BNG NƯỚC VÀ ĐIN GII
1-Ri lon cân bng nước và natri:
1.1-Cân bng nước và natri:
Nước chiếm 50% trng lượng cơ th (TLCT) ph n và 60% TLCT nam gii. tr em,
t l này cao hơn (tr nhũ nhi: 80%).
Nước trong cơ th bao gm nước ni bào (chiếm 2/3) và nước ngoi bào (chiếm 1/3).
Nước ngoi bào bao gm dch k (3/4) và huyết tương (1/4).
Tính cht thm thu ca mt dung dch nói chung và dch cơ th nói riêng được quyết định
bi s lượng các tiu phn hoàn tan ch không phi bi khi lượng ca chúng. Trong các
ngăn dch ca cơ th, các ion đóng vai trò quan trng trong vic quyết định tính cht thm
thu ca ngăn dch đó.
Na
+
là cation chính ca dch ngoi bào. Na
+
và các anion ph thuc (HCO
3
-
, Cl
-
) quyết định
90% tính thm thu ca dch ngoi bào.
K
+
là cation chính ca dch ni bào. K
+
cũng có vai trò quan trong trong vic quyết định tính
thm thu ca dch ni bào.
Trên lâm sàng, ri lon cân bng nước luôn gn lin vi ri lon cân bng các đin gii, đặc
bit là natri.
Điu hoà cân bng xut nhp nước được thc hin thông qua hai cơ chế chính: cơ chế khát
điu hoà lượng nước nhp và hormone ADH điu hoà lượng nước xut.
Na
+
được điu hoà ch yếu thn, dưới tác động ca 3 yếu t: huyết áp, aldosterone và
hormone li niu natri (ANP). Aldosterone là yếu t chính giúp thn bo tn natri.
1.2-Tăng natri huyết tương:
1.2.1-Nguyên nhân:
Gim th tích dch ngoi bào:
o Cơ th gim thu nhn:
Ung thư thc qun
Hôn mê
Gim cm giác khát do tui già, mc bnh tâm thn, tn thương trung tâm
khát do chn thương, u bướu, viêm nhim…
o Mt nước ngoài thn:
Tiêu chy
Bng
St
Đổ nhiu m hôi do vn động quá mc
o Mt nước qua thn:
Thuc li tiu
Tiu đường chưa kim soát
1
CÂN BẰNG NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂN BẰNG NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI - Người đăng: San Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
CÂN BẰNG NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI 9 10 128