Ktl-icon-tai-lieu

cấp cứu chấn thương sọ não

Được đăng lên bởi Thanh Phong
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấp cứu chấn thương sọ não
TS.BS Đỗ Quốc Huy*

1. Giới thiệu
1.1. Khái niệm: chấn thương sọ não (CTSN) còn gọi là chấn thương đầu (CTĐ) là những
tổn thương sọ và não do tác động đột ngột của vật cứng đập (hoặc xâm nhập) vào đầu
hoặc đầu đập vào vật cứng.
−
−

−
−

−

1.3. Giải phẫu - sinh lý liên quan CTSN:
Ở người lớn hộp sọ là một khoang cứng có dung tích cố định khoảng 1400 đến 1700 ml, chứa
đựng và bảo vệ mô não (80% thể tích), dịch não tủy (10% thể tích) và máu (10% thể tích). Sự
gia tăng thể tích một cách bất thường của một trong ba thành phần chứa trong hộp sọ đều có
thể dẫn đến gia tăng đáng kể áp suất bên trong hộp sọ (intracranial pressure – ICP), bình
thường ICP khoảng 10 đến 15 mmHg, nếu tăng trên 20 mmHg có thể gây nên tình trạng bệnh
lý tăng ICP). ICP ở trẻ em thấp hơn ở người lớn và có thể thấp hơn áp suất khí quyển ở trẻ sơ
sinh. ICP trong điều kiện sinh lý luôn ổn định với những thời điểm gia tăng thoáng qua như
ho, hắt hơi nhảy mũi hay khi làm nghiệm pháp Valsalva. Trong điều kiện bệnh lý, ICP luôn
có xu hướng tăng cao, đặc biệt khi có tổn thương não do chấn thương, gây nên những khối
choán chỗ (máu tụ nội sọ) hay tình trạng sưng phù não.
Tương quan giữa sự thay đổi của thể tích các
thành phần bên trong hộp sọ với sự thay đổi
về áp suất nội sọ được gọi là đặc tính giãn
nở của các thành phần trong hộp sọ. Khi có
khối choán chỗ nội sọ (máu tụ, …) phát triển
hay phù não gia tăng, trước hết cơ thể sẽ đáp
ứng bù trừ bằng cách dịch chuyển bớt dịch
não tủy ra khỏi hộp sọ và giảm bớt thể tích
máu trong hệ thống tĩnh mạch não bằng cách
co thắt hệ tĩnh mạch não dẫn lưu máu về đại
Thể tích nội sọ (ml)
tuần hoàn. Tuy nhiên khi các cơ chế bù trừ
Hình 1: tương quan thể tích và ICP (độ giãn nở)
đó không còn khả năng đáp ứng đủ nhu cầu
thì chỉ cần gia tăng chút ít về thể tích nội sọ có thể dẫn đến gia tăng đáng kể ICP (hình 1).
Như vậy mức độ và tốc tộ gia tăng về thể tích nội sọ sẽ quyết định mức ảnh hưởng đến ICP,
điều này rất quan trọng khi nghiên cứu tiếp cận chẩn đoán và điều trị CTSN.
Áp suất nội sọ (mmHg)

−

1.2. Đặc điểm về CTSN:
Một cấp cứu thường gặp do các tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn trong sinh hoạt
(té, ngã), đánh nhau …
Một vấn đề lớn của sức khỏe cộng đồng:
+ Tại Việt Nam theo thống kê của Ủy ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia 2007 thì “trong
11 tháng đầu năm 2006, cả nước đã xảy ra 13.253 vụ tai nãn giao thông, làm chết 11.489
người, bị thương 10.213 người (bình quân mỗi ngày có 34 người chết, 31 người bị
thương vì TNGT) tr...
Cp cu chn thương s não
TS.BS Đỗ Quc Huy*
1. Gii thiu
1.1. Khái nim: chn thương s não (CTSN) còn gi là chn thương đầu (CTĐ) là nhng
tn thương s và não do tác động đột ngt ca vt cng đập (hoc xâm nhp) vào đầu
hoc đầu đập vào vt cng.
1.2. Đặc đim v CTSN:
Mt cp cu thường gp do các tai nn giao thông, tai nn lao động, tai nn trong sinh hot
(té, ngã), đánh nhau …
Mt vn đề ln ca sc khe cng đồng:
+ Ti Vit Nam theo thng kê ca y ban An Toàn Giao Thông Quc Gia 2007 thì “trong
11 tháng đầu năm 2006, c nước đã xy ra 13.253 v tai nãn giao thông, làm chết 11.489
người, b thương 10.213 người (bình quân mi ngày có 34 người chết, 31 người b
thương vì TNGT) trong đó ch yếu là CTSN”.
+ Ti Hoa k: theo CDC 2004 “ít nht có 1,4 triu người b CTSN mt năm trong đó có
trên 1,1 triu lượt bnh nhân (BN) được cp cu, 235 000 BN nhp vin và t vong 50
000 người”
Thường gp người tr, nam nhiu hơn n.
Nhìn chung ch có mt t l nh BN có th cn điu tr phu thut cp cu nhm ly b khi
máu t choán ch làm gia tăng áp lc ni s (ALNS) hoc m s gii ép khi có du hiu tăng
ALNS đáng k hay khâu cm máu vết thương da đầu và sa cha phn xương s b lún, phn
ln được điu tr ni khoa, ch yếu là công tác chăm sóc điu dưỡng hết sc t m và tích cc
nhm h tr BN, cho phép khôi phc ti đa tn thương nguyên phát và đảo ngược hay ngăn
nga tn thương th phát hoc các biến chng có th.
1.3. Gii phu - sinh lý liên quan CTSN:
người ln hp s là mt khoang cng có dung tích c định khong 1400 đến 1700 ml, cha
đựng và bo v mô não (80% th tích), dch não ty (10% th tích) và máu (10% th tích). S
gia tăng th tích mt cách bt thường ca mt trong ba thành phn cha trong hp s đều có
th dn đến gia tăng đáng k áp sut bên trong hp s (intracranial pressure – ICP), bình
thường ICP khong 10 đến 15 mmHg, nếu tăng trên 20 mmHg có th gây nên tình trng bnh
lý tăng ICP). ICP tr em thp hơn người ln và có th thp hơn áp sut khí quyn tr sơ
sinh. ICP trong điu kin sinh lý luôn n định vi nhng thi đim gia tăng thoáng qua như
ho, ht hơi nhy mũi hay khi làm nghim pháp Valsalva. Trong điu kin bnh lý, ICP luôn
có xu hướng tăng cao, đặc bit khi có tn thương não do chn thương, gây nên nhng khi
choán ch (máu t ni s) hay tình trng sưng phù não.
Tương quan gia s thay đổi ca th tích các
thành phn bên trong hp s vi s thay đổi
v áp sut ni s được gi là đặc tính giãn
n ca các thành phn trong hp s. Khi có
khi choán ch ni s (máu t, …) phát trin
hay phù não gia tăng, trước hết cơ th s đáp
ng bù tr bng cách dch chuyn bt dch
não ty ra khi hp s và gim bt th tích
máu trong h thng tĩnh mch não bng cách
co tht h tĩnh mch não dn lưu máu v đại
tun hoàn. Tuy nhiên khi các cơ chế bù tr
đó không còn kh năng đáp ng đủ nhu cu
thì ch cn gia tăng chút ít v th tích ni s có th dn đến gia tăng đáng k ICP (hình 1).
Như vy mc độ và tc t gia tăng v th tích ni s s quyết định mc nh hưởng đến ICP,
điu này rt quan trng khi nghiên cu tiếp cn chn đoán và điu tr CTSN.
Th tích ni s
(
ml
)
Áp sut ni s (mmHg)
Hình 1: tươn
g
q
uan th tích và ICP
(
độ
g
iãn n
)
* Bnh vin Cp Cu Trưng Vương.
1
cấp cứu chấn thương sọ não - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấp cứu chấn thương sọ não - Người đăng: Thanh Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
cấp cứu chấn thương sọ não 9 10 580