Ktl-icon-tai-lieu

Cấp cứu chấn thương.

Được đăng lên bởi sangytetcag
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 537 lần   |   Lượt tải: 1 lần
•
•

(
1
+*

0

'

!
"#
$ %$& $'!
( )
* +
,"
) - .
(
. (
$)
/
#.
'
' $ %$& $'! )
(* +
, (
)0 %
)
$ $ . (
$
'.
)
#.
($ 1
+
/

+,

, ,
+
$
$
).
$
,
$ $2
' 3 )
$ 2 $
)
$45 2 %
67 8
9
: $" $ ;
"
2 ;
" '
( %
.
2
" .
)
+<
5
= . ,
( $,
+
.+
,
"
'.
$ ( $2
+ >
67 8
$ *+ , 2
$ .'
/
4
(9

( )
#
? "
#
"
,
" , '
. ( (
" + ( # '(
)
67 8
9
( $(
#
2
( (
' (
(
.
$ .$
,
+, ,
2
(
@
#A + ,
.
/0 + +
$ $
,
"
*
>
2
" .
- B
,
"
.#C
$ +, ,
D
!
"
E?
FG
!"
( 2
+
>
( ;
+ ,
649
. $ % " .
( $)
- .
?
F
) , $2 H
.
0
) ( $(
* (" (
2
" .
$$ . 2"
(
.'. , %1D %.
!"
. ,#
?
1
+*
$
2
. +)
"
, (
"
$ #
(
,"
+2 I
2 .
, . ( $(
.
. ,#
?
'
,
$
$
"
0
+
G$
" " .J
)
( ( ( 2 "
,
" ) .
I0
0 +*
$
FA
(
( ( . ,
#C 2
( . ,
$
$$ .
( (
' ($
%
$ ,
+,
" ( E( " H
$"
'( + $)
"
$

#
.
$

. + $ '
,
+ A
" LM
N'

$
%

( . ,#
$ .
(
* +

* +

2 "
, (

2 '(H
4K
= . ,
67 3
3
9
N
K ( 2$,

64 O
9

# $$ .

!
(
(" . " ( (

!
( .
$
.
% (
$
.
P%
$(

,

+'
.
$ $
* +

$
"
$ .

" .
$ ('

(

"#
$
%
!
!
$
"
( $
(
"
" " (
0
$
.
$ ,
+
$
%$
( ) ('
. . , D> +
&
% " $
Q'
! P RS
( 2
' (
64 O3
K
9
2
$
'(
. * +
($ H
$

!
,
+
$ ( PTBS >

H $) >
. '+
.

.
+ .
$

$
#
$

(
(

%" ( .
)

$ 2
+

( !

(

%
+?
$1
"

,
'

!
(

U
" $" " (
( $)
" .
(
$
'
(
$
(
,
"
(0 . ,
( ) . (
6<
9
$
';'(
#
$
$ 2
+
'
$$
. ( .
( )(
('
(" C . , $$ .L
( ) ;
6O8
9
>
. $1
"
'+
.
( . , $$ .N +
64 79
' %(
) *+
, V T R W$
'
>
(
"
$
$2 ?
;
" , ( . ,
$2 2' (
$ $
64 79
(#
$
"
.
$L4K+ , .
$X+ ;
"3
8
8
8
0
; $2 ?$
(%
$ ( ).
$
)
*
$
( . ,
> '" " (
( $
$
I $> '
% $ .
, 2 A
"
'
$% (
$44
)
$D +"
,'( %
, >
$, ( 2
#A 5
=
( , >
$, ( 2
#
$
"
S
Y
BP
.
$
X
(
.$ H
(
$ ( " . (
$ .
,
$ ) (" .
(
$
( $2 $ $
' .2
6<
9
(
$
+, $
>

"# $%
&'
&
0
$ (#
+
((
'Z
+ ) $% $
,%
[$
$"
( $
$
'
+
'
&
'
$ %& +$
>
!
- S
(" C>
'+ 2

(
(

) $

$, ( 2
'
*(
'
'

S
" $ ,
+'+ ,
'
)
$6L9
S
"$1%
? $" '( 2 (
+
(
$ I0 %1
#
? $1
"
0 F $, . ( )
2
" .
(
' " " ( (%$ ( (\ % 64 7 <O9
. "( /
,. (/
( " % (
$2$ #
22
$
'
$
(
;
" 2 ,
+I $>
!
,
$
(" . " ( $#
?)
#
?
+" ( >
(
.
" .
+ )
$ "
" . .
$0 F
)
" .'
.
$E ,
+ " +
1 . $G 2
"" ( .
$ 1
J]^ $$ " .
" ( (
"
2
$
; + $" $
2
" " ( . $, ( ;
$
-

[

0

+
(
I0 $2 )
$#
?
- B
2 2
#
>
- S( 2 (
" .
- X(
, $*+
( H

$$
$2 ,*

S
-

, + $, .
(
$
+# G
+

+'+ 2
(
$ !
S( #(
) " (
.

'.
#

.

>
!
$
6<3
K
9

,
J
2

$'
.
$
2
"#

(
$

$#
$,H

$
"
" ." (

E$2
#+
, (
' $ H 0 ( $ $ $2#
$
]^ $ $2 )
$# +
,

. 2
$
'. (
$
" (
( ) (
( (
+
) .#
,
64 3
K
9
(
, ( 2
$
'
$
(

(
$
$) *&
0 + + ,
$(
$ $ (
$
$
2 ( $(>
.
. ,%.
(
$)
"
R . $(
" (
2
"
.
. , "
$
2 $ 2 $,
$"
, ( 2
$'
$
(E (
0 *% " ( (
" /"
64 <
9
+ 1 ," ( 2 ,...





 !
"#$%$&$'!()*+,"
)-.(. ($)/
#.
''$%$&$'!)(*+,(
()0% )$ $. ($'.)#.
1+*($1+/


0+,,,+ $ $).$
,$$2'3)$2$)$452%

6789
:$ "$;" 2;"' (% .
2".)+<5=.,
 ($,+.+, "'.$($2+>
'$*+,2$.'/4 (
6789

()#?"#",
",'. (("+(#'()
($(#2(('( (
6789

- .$.$,+,,2(@
#A+,./0++ $$,"
*>2".
- B,".#C$+,, D
!"
E?FG!"(2+>(;+,
.$%".($)
649
-.?F
),$2H. 0)($(*("(
2".$$.2"(.'.,%1D%.!"
.,#?1+*$2.+)",(
" $#(, "+2I2.
,.($(..,#?',$
$"0+G$"".J)((( 2"
,").I0
0+*$FA (((.,#C2
(.,$$$.(('($%
$,+,"(E("H$"'(+$)"$
Cấp cứu chấn thương. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấp cứu chấn thương. - Người đăng: sangytetcag
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Cấp cứu chấn thương. 9 10 616