Ktl-icon-tai-lieu

Cấp cứu trẻ bị rắn cắn

Được đăng lên bởi le huu duyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
RAÉN CAÉN
I. ÑAÏI CÖÔNG:
Thöôøng caùc veát raén caén naèm ôû chi, ñaëc bieät laø baøn tay vaø baøn chaân.
Khoâng phaûi luùc naøo raén caén ñeàu laø raén ñoäc vaø möùc ñoäï nhieãm ñoäcnaëng tuyø
thuoäc theo loaïi raén ñoäc vaø löôïng ñoäc chaát vaøo cô theå. Caân naëng cuûa treû thaáp so
vôùi ngöôøi lôùn,vì theá treû em bò raén ñoäc caén thöôøng naëng hôn. Khi bò raén ñoäc caén
maø khoâng xöû trí kòp thôøi seõ ñöa ñeán töû vong
Noïc raén :
 Ñoäc toá thaàn kinh: gaây lieät cô, suy hoâ haáp
 Ñoäc toá gaây roái loaïn ñoâng maùu: DIC, xuaát huyeát da nieâm
Ngoaøi ra coøn coù ñoäc toá gaây taùn huyeát, tieâu sôïi cô
Raén ñoäc thöôøng coù hai loaïi:
 Raén chaøm quaïp (Agistrodon rhodostoma): soáng nhieàu ôû vuøng cao su mieàn
Ñoâng nam boä gaây roái loaïn ñoâng maùu. Ngoaøi raén chaøm quaïp, raén luïc tre
(Trimeresurus albolaris), raén luïc xanh (Trimeresurus stejnegeri) cuõng gaây roái
loaïn ñoâng maùu nhöng nheï hôn.
 Raén hoå (hoå ñaát (Naja kaouthia), hoå chuùa (Ophiophagus hananh)), hoå meøo,
caïp nong (Bungarus fasciatus), raén caïp nia (Bungarus candidus), raén bieån…)
gaây lieät vaø suy hoâ haáp.
II. CHAÅN ÑOAÙN:
1. Coâng vieäc chaån ñoaùn:
a) Hoûi beänh:
 Xaùc ñònh loaïi raén: ngöôøi nhaø mang theo con raén hoaëc moâ taû hình daïng, ñòa
phöông, hoaøn caûnh xaûy ra raén caén.
 Caùc daáu hieäu laâm saøng xuaát hieän sau khi raén caén: ñau, phuø, hoaïi töû, xuaát
huyeát taïi choã; noùi khoù, lieät hoâ haáp.
 Thôøi ñieåm raén caén.
 Caùch sô cöùu.
b) Khaùm laâm saøng:
 Khaùm veát caén: daáu raêng, phuø neà, hoaïi töû, xuaát huyeát.
 Daáu hieäu sinh toàn.
 Möùc ñoä tri giaùc.
 Daáu hieäu suy hoâ haáp.
 Daáu hieäu xuaát huyeát.
c) Ñeà nghò caän laâm saøng:
 Coâng thöùc baïch caàu, Hct, tieåu caàu ñeám.
 Chöùc naêng ñoâng maùu khi coù roái loaïn ñoâng maùu hay nghi do raén chaøm quaïp
hoaëc raén luïc. Neáu khoâng coù ñieàu kieän thöïc hieän xeùt nghieäm ñoâng maùu neân
duøng xeùt nghieäm cuïc maùu ñoâng toaøn theå trong 20 phuùt baèng caùch laáy vaøi ml

maùu tónh maïch cho vaøo oáng nghieäm thuûy tinh, ñeå yeân ôû nhieät ñoä phoøng. Sau
20 phuùt nghieâng oáng nghieäm, neáu maùu khoâng ñoâng chöùng toû beänh nhaân bò
roái loaïn ñoâng maùu do raén chaøm quaïp hoaëc raén luïc caén, loaïi tröø raén hoå.
 Chöùc naêng gan thaän, ion ñoà.
 Khí maùu neáu coù suy hoâ haáp.
 TPTNT.
 Taïi moät soá nöôùc, PP Enzyme immunoessay ñöôïc söû duïng ñeå phaùt hieän ñoäc
toá cuûa raén töø dòch tieát nôi veát caén, nöôùc tieåu, hoaëc maùu, coù keát quaû nhanh
s...
RAÉN CAÉN
I. ÑAÏI CÖÔNG:
Thöôøng caùc veát raén caén naèm ôû chi, ñaëc bieät laø baøn tay vaø baøn chaân.
Khoâng phaûi luùc naøo raén caén ñeàu laø raén ñoäc vaø möùc ñoäï nhieãm ñoäcnaëng tuyø
thuoäc theo loaïi raén ñoäc vaø löôïng ñoäc chaát vaøo cô theå. Caân naëng cuûa treû thaáp so
vôùi ngöôøi lôùn,vì theá treû em bò raén ñoäc caén thöôøng naëng hôn. Khi bò raén ñoäc caén
maø khoâng xöû trí kòp thôøi seõ ñöa ñeán töû vong
Noïc raén :
Ñoäc toá thaàn kinh: gaây lieät cô, suy hoâ haáp
Ñoäc toá gaây roái loaïn ñoâng maùu: DIC, xuaát huyeát da nieâm
Ngoaøi ra coøn coù ñoäc toá gaây taùn huyeát, tieâu sôïi cô
Raén ñoäc thöôøng coù hai loaïi:
Raén chaøm quaïp (Agistrodon rhodostoma): soáng nhieàu ôû vuøng cao su mieàn
Ñoâng nam boä gaây roái loaïn ñoâng maùu. Ngoaøi raén chaøm quaïp, raén luïc tre
(Trimeresurus albolaris), raén luïc xanh (Trimeresurus stejnegeri) cuõng gaây roái
loaïn ñoâng maùu nhöng nheï hôn.
Raén hoå (hoå ñaát (Naja kaouthia), hoå chuùa (Ophiophagus hananh)), hmeøo,
caïp nong (Bungarus fasciatus), raén caïp nia (Bungarus candidus), raén bieån)
gaây lieät vaø suy hoâ haáp.
II. CHAÅN ÑOAÙN:
1. Coâng vieäc chaån ñoaùn:
a)
Hoûi beänh:
Xaùc ñònh loaïi raén: ngöôøi nhaø mang theo con raén hoaëc moâ taû hình daïng, ñòa
phöông, hoaøn caûnh xaûy ra raén caén.
Caùc daáu hieäu laâm saøng xuaát hieän sau khi raén cn: ñau, phuø, hoaïi töû, xuaát
huyeát taïi choã; noùi khoù, lieät hoâ haáp.
Thôøi ñieåm raén caén.
Caùch sô cöùu.
b)
Khaùm laâm saøng:
Khaùm veát caén: daáu raêng, phuø neà, hoaïi töû, xuaát huyeát.
Daáu hieäu sinh toàn.
Möùc ñoä tri giaùc.
Daáu hieäu suy hoâ haáp.
Daáu hieäu xuaát huyeát.
c)
Ñeà nghò caän laâm saøng:
Coâng thöùc baïch caàu, Hct, tieåu caàu ñeám.
Chöùc naêng ñoâng maùu khi coù roái loaïn ñoâng maùu hay nghi do raén chaøm quaïp
hoaëc raén luïc. Neáu khoâng coù ñieàu kieän thöïc hieän xeùt nghieäm ñoâng maùu neân
duøng xeùt nghieäm cuïc maùu ñoâng toaøn theå trong 20 phuùt baèng caùch laáy vaøi ml
Cấp cứu trẻ bị rắn cắn - Trang 2
Cấp cứu trẻ bị rắn cắn - Người đăng: le huu duyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cấp cứu trẻ bị rắn cắn 9 10 33