Ktl-icon-tai-lieu

Cấp cứu trẻ co giật

Được đăng lên bởi le huu duyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2202 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CO GIAÄT
I. ÑAÏI CÖÔNG:
Co giaät laø moât caáp cöùu thaàn kinh thöôøng gaëp nhaát ôû treû em. Trong ñoù naëng nhaát
laø côn co giaät lieân tuïc khi côn co giaät cuïc boä hay toaøn theå keùo daøi treân 30 phuùt
hay nhieàu côn co giaät lieân tieáp nhau khoâng coù khoaûng tænh. Bieán chöùng co giaät
laø thieáu oxy naõo, taéc ngheõn ñöôøng thôû gaây töû vong.
Nguyeân nhaân cuûa co giaät raát ña daïng, thöôøng gaëp nhaát ôû treû em laø soát cao co
giaät.
II- CHAÅN ÑOAÙN:
1. Coâng vieäc chaån ñoaùn:
a) Hoûi beänh:
Tieàn söû:
 Soát cao co giaät
 Ñoäng kinh
 Roái loaïn chuyeån hoùa.
 Chaán thöông ñaàu.
 Tieáp xuùc ñoäc chaát.
 Phaùt trieån taâm thaàn vaän ñoäng.
Beänh söû:
 Soát, tieâu chaûy, boû aên.
 Tính chaát côn giaät: toaøn theå, cuïc boä toaøn theå hoùa hay khu truù, thôøi gian côn
giaät.
b) Khaùm laâm saøng:
 Tri giaùc.
 Daáu hieäu sinh toàn: maïch, huyeát aùp, nhieät ñoä, nhòp thôû, tím taùi, SaO2.
 Daáu hieäu toån thöông ngoaøi da lieân quan ñeán chaán thöông.
 Daáu hieäu thieáu maùu.
 Daáu hieäu maøng naõo: coå cöùng, thoùp phoàng.
 Daáu hieäu thaàn kinh khu truù.
a) Caän laâm saøng:
 Coâng thöùc maùu, kyù sinh truøng soát reùt.
 Ngoaïi tröø soát cao co giaät, caùc tröôøng hôïp khaùc:
Ñöôøng huyeát, Dextrostix, ion ñoà
Choïc doø tuûy soáng: sinh hoaù, teá baøo, vi truøng, Latex, IgM. Huyeát thanh chaån
ñoaùn vieâm naõo (HI, Mac Elisa)
EEG (nghi ñoäng kinh),
Echo naõo xuyeân thoùp
CT scanner naõo neáu nghi ngôø tuï maùu, u naõo, aùp xe naõo maø khoâng laøm ñöôïc
sieâu aâm xuyeân thoùp hoaëc sieâu aâm coù leäch M-echo.

III. ÑIEÀU TRÒ:
1. Nguyeân taéc ñieàu trò:
 Hoã trôï hoâ haáp: thoâng ñöôøng thôû vaø cung caáp oxy.
 Caét côn co giaät.
 Ñieàu trò nguyeân nhaân.
2. Ñieàu trò ban ñaàu:
a. Hoã trôï hoâ haáp:
 Ñaët beänh nhaân naèm nghieâng, ñaàu ngöõa.
 Ñaët caây ñeø löôõi quaán gaïc (neáu ñang giaät).
 Huùt ñaøm.
 Cho thôû oxygen ñeå ñaït SaO2 92-96%.
 Ñaët NKQ giuùp thôû neáu thaát baïi vôùi oxygen hay coù côn ngöng thôû.
b. Caét côn co giaät:
 Diazepam: 0,2 mg/kg/lieàu TMC, coù theå gaây ngöng thôû duø tieâm maïch hay
bôm haäu moân vì theá luoân chuaån bò boùng vaø mask giuùp thôû nhaát laø khi tieâm
maïch nhanh. Trong tröôøng hôïp khoâng tieâm maïch ñöôïc coù theå bôm qua
ñöôøng haäu moân, lieàu 0,5mg/kg/lieàu. Neáu khoâng hieäu quaû sau lieàu Diazepam
ñaàu tieân laäp laïi lieàu thöù 2 sau 10 phuùt, toái ña 3 lieàu. Lieàu toái ña: treû < 5 tuoåi:
5mg; treû > 5 tuoåi: 10mg.
Tuoåi
Lieàu baét ñaàu Diazepam
TMC (0,2mg/kg)
Bôm haä...
Cấp cứu trẻ co giật - Người đăng: le huu duyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cấp cứu trẻ co giật 9 10 808