Ktl-icon-tai-lieu

Cấp cứu trẻ dị vật đường thở

Được đăng lên bởi le huu duyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1852 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DÒ VAÄT ÑÖÔØNG THÔÛ
I. ÑAÏI CÖÔNG:
Dò vaät ñöôøng thôû laø caáp cöùu Tai Muõi Hoïng, coù theå gaây töû vong. Thöôøng xaûy ra ôû
treû töø 3 thaùng – 6 tuoåi. Nguyeân nhaân thöôøng gaëp laø caùc haït traùi caây, vieân bi,
hoaëc saëc söõa, boät…
II. CHAÅN ÑOAÙN:
1. Coâng vieäc chaån ñoaùn:
a) Hoûi beänh: hoaøn caûnh xaûy ra, loaïi dò vaät, hoäi chöùng xaâm nhaäp.
b) Khaùm laâm saøng:
Möùc ñoä khoù thôû: ngöng thôû, hoân meâ, taùi tím.
Khoù thôû vaøo, söû duïng cô hoâ haáp phuï.
Nghe pheá aâm phoåi 2 beân.
c) Caän laâm saøng:
Xquang phoåi: tìm dò vaät caûn quang, xeïp phoåi.
Noäi soi khí pheá quaûn taát caû caùc tröôøng hôïp coù hoäi chöùng xaâm nhaäp.
2. Chaån ñoaùn nghi ngôø:
Beänh söû: ñoät ngoät treû ñang chôi vôùi haït hoaëc vaät nhoû hoaëc ñang aên buù.
Laâm saøng: hoäi chöùng xaâm nhaäp hoaëc khoù thôû thanh quaûn.
1. Chaån ñoaùn xaùc ñònh:
Hoäi chöùng xaâm nhaäp. Noäi soi: tìm thaáy dò vaät trong loøng khí pheá quaûn.
2. Chaån ñoaùn phaân bieät:
Vieâm thanh khí pheá quaûn: coù soát, ho.
U nhuù hoaëc khoái u thanh quaûn: khoù thôû thanh quaûn xuaát hieän töø töø.
III. ÑIEÀU TRÒ:
1. Nguyeân taéc ñieàu trò:
 Laáy dò vaät.
 Hoã trôï hoâ haáp.
 Ñieàu trò caùc bieán chöùng.
2. Xöû trí ban ñaàu:
Khi treû bò dò vaät ñöôøng thôû hoaëc nghi ngôø dò vaät ñöôøng thôû
a. Neáu treû khoâng khoù thôû hoaëc khoù thôû nheï: khoù thôû thanh quaûn ñoä I vaø
IIA:
Ñöøng can thieäp vì seõ laøm di chuyeån dò vaät coù theå laøm treû ngöng thôû ñoät ngoät.
Treû caàn ñöôïc theo doõi saùt vaø môøi hoaëc chuyeån ñeán chuyeân khoa Tai Muõi Hoïng,
toát nhaát ñeå treû ôû tö theá ngoài hoaëc meï boàng
b. Neáu treû ngöøng thôû hoaëc khoù thôû naëng: khoù thôû thanh quaûn ñoä IIB vaø III
Neáu treû ngöøng thôû hoaëc khoù thôû naëng, taùi tím, vaät vaû, hoân meâ caàn caáp cöùu
ngay. Traùnh moùc dò vaät baèng tay.
 Treû lôùn: thuû thuaät Heimlich

- Treû coøn tænh: Caáp cöùu vieân ñöùng phía sau hoaëc quì töïa goái vaøo löng treû (treû <7
tuoåi). Voøng 2 tay ngang thaét löng. Ñaët moät naém tay vuøng thöôïng vò ngay döôùi
maáu kieám xöông öùc, baøn tay ñaët choàng leân. Ñoät ngoät aán maïnh, nhanh 5 laàn
theo höôùng tröôùc ra sau vaø döôùi leân treân
- Treû hoân meâ: Ñaët treû naèm ngöûa, caáp cöùu vieân quì goái vaø ñaët 2 baøn tay choàng
leân nhau vuøng döôùi xöông öùc treû. Ñoät ngoät aán maïnh, nhanh 5 laàn.
 Treû sô sinh vaø nhuõ nhi: phöông phaùp voå löng aán ngöïc
Ñaët treû naèm saáp ñaàu thaáp treân caùnh tay. Duøng loøng baøn tay phaûi voå löng 5 laàn
maïnh vaø nhanh vuøng g...
Cấp cứu trẻ dị vật đường thở - Người đăng: le huu duyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cấp cứu trẻ dị vật đường thở 9 10 752