Ktl-icon-tai-lieu

Cấp cứu trẻ hạ đường huyết

Được đăng lên bởi le huu duyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1693 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HAÏ ÑÖÔØNG HUYEÁT
I. ÑAÏI CÖÔNG:
Haï ñöôùng huyeát khi:
 Treû > 24 giôø tuoåi : ñöôøng huyeát < 40 mg/dL
 Treû < 24 giôø: ñöôøng huyeát < 30 mg/dL (ñuû thaùng),
ñöôøng huyeát < 20 mg/dL (thieáu thaùng).
Bieán chöùng nguy hieåm cuûa haï ñöôøng huyeát keùo daøi laø toån thöông naõo coù theå
khoâng hoài phuïc.
II. CHAÅN ÑOAÙN:
1. Coâng vieäc chaån ñoaùn:
a) Hoûi beänh:
 Treû nguy cô: suy dinh döôõng, sô sinh nheï caân, ngaït.
 Nhòn aên, ñoùi, cheá ñoä dinh döôõng trong 24 giôø qua.
 Tieàn caên tieåu ñöôøng ñang ñieàu trò.
 Chaán thöông, tieáp xuùc ñoäc chaát, soát.
b) Khaùm laâm saøng:
 Daáu hieäu sinh toàn.
 Loaïi tröø nguyeân nhaân chaán thöông, ngoä ñoäc, vieâm naõo maøng naõo.
 Möùc ñoä tri giaùc, co giaät.
 Côn ngöøng thôû.
c) Caän laâm saøng: Dextrostix vaø ñöôøng huyeát.
2. Chaån ñoaùn xaùc ñònh
 Laâm saøng:
Sô sinh: Böùt röùt, suy hoâ haáp, tím taùi, côn ngöng thôû, giaûm tröông löïc cô, co giaät.
Treû em: böùt röùt, co giaät, lô mô, hoân meâ, ñoå moà hoâi, tay chaân laïnh, tim nhanh.
 Ñöôøng huyeát < 40 mg/dL
III. ÑIEÀU TRÒ:
1. Nguyeân taéc ñieàu trò:
 Ñöôøng öu tröông.
 Ñieàu trò sôùm ngay khi coù keát quaû Dextrositx maø khoâng chôø keát quaû xeùt
nghieäm ñöôøng huyeát hoaëc nghi ngôø haï ñöôøng huyeát.
2. Ñieàu trò hoân meâ haï ñöôøng huyeát:
 Sô sinh: Dextrose 10% 2 mL/kg TMC, sau ñoù duy trì 3-5 mL/kg/giôø.
 Treû em: Dextrose 30% 2 mL/kg TMC, sau ñoù duy trì Dextrose 10% 3-5
mL/kg/giôø.
 Trong tröôøng hôïp khoâng theå thieát laäp ñöôøng truyeàn coù theå taïm thôøi cho
Glucagon 0,03 mg/kg TB neáu coù, toái ña 1 mg. Do Glucagon chæ coù taùc duïng
naâng ñöôøng huyeát taïm thôøi neân taát caû moïi tröôøng hôïp phaûi ñöôïc truyeàn tónh
maïch ñöôøng öu tröông sau ñoù.
3. Ñieàu trò veà sau:




Thöôøng treû nhanh choùng tænh laïi sau khi TMC dung dòch ñöôøng, tuy nhieân
neáu haï ñöôøng huyeát naëng vaø keùo daøi, treû seõ chöa tænh laïi ngay.
Khi treû tænh taùo seõ tieáp tuïc cho aên hoaëc buù.

Vaán ñeà
Dextrostix coù giaù trò töông töông
vôùi ñöôøng huyeát vôùi möùc cheânh
leäch  5%

Möùc ñoä chöùng côù
I
Text book of Clinical laboratory
Medicine 1995

...
Cấp cứu trẻ hạ đường huyết - Người đăng: le huu duyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cấp cứu trẻ hạ đường huyết 9 10 774