Ktl-icon-tai-lieu

Cấp cứu trẻ hôn mê

Được đăng lên bởi le huu duyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2940 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOÂN MEÂ
I. ÑAÏI CÖÔNG:
Hoân meâ laø söï suy giaûm yù thöùc do toån thöông baùn caàu ñaïi naõo hoaëc heä thoáng
löôùi.
Nguyeân nhaân
 Chaán thöông: xuaát huyeát naõo, daäp naõo.
 Tai bieán maïch maùu naõo: nhuõn naõo, xuaát huyeát naõo khoâng do chaán thöông.
 Nhieãm truøng: vieâm naõo maøng naõo, soát reùt theå naõo.
 Chuyeån hoùa: roái loaïn ñieän giaûi, haï ñöôøng huyeát, tieåu ñöôøng, suy gan, suy
thaän.
 Ngoä ñoäc: thuoác nguû, Morphin vaø daãn xuaát, phospho höõu cô.
 Thieáu maùu naõo (soác), thieáu oxy naõo (suy hoâ haáp).
 Ñoäng kinh
II. CHAÅN ÑOAÙN:
1. Coâng vieäc chaån ñoaùn:
a) Hoûi beänh:
 Chaán thöông.
 Soát, nhöùc ñaàu, noân oùi.
 Tieâu chaûy.
 Co giaät.
 Tieáp xuùc thuoác, ñoäc chaát, röôïu.
 Tieàn caên: tieåu ñöôøng, ñoäng kinh, beänh gan thaän.
b) Khaùm laâm saøng:
Muïc tieâu: ñaùnh giaù möùc ñoä hoân meâ vaø tìm nguyeân nhaân:
 Daáu hieäu sinh toàn: Maïch, huyeát aùp, nhòp thôû, kieåu thôõ, nhieät ñoä.
Huyeát aùp cao: beänh lyù thaän; huyeát aùp cao keøm maïch chaäm: taêng aùp löïc noäi
soï.
Thôû nhanh saâu: toan chuyeån hoùa, tieåu ñöôøng.
Thôû chaäm noâng, khoâng ñeàu: toån thöông thaàn kinh trung öông.
 Khaùm thaàn kinh:
Möùc ñoä tri giaùc:
Döïa vaøo thang ñieåm Glasgow cho treû em.
Roái loaïn tri giaùc ñoät ngoät thöôøng gaëp trong tuït naõo.

BAÛNG ÑAÙNH GÍA BEÄNH NHAÂN HOÂN MEÂ
DÖÏA THEO THANG ÑIEÅM GLASGOW CAÛI TIEÁN ÔÛ TREÛ EM
Treû treân 2 tuoåi
Môû töï nhieân
Môû khi goïi
Môû khi ñau
Khoâng ñaùp öùng
Laøm theo yeâu caàu
Kích thích ñau:
Ñònh vò nôi ñau
Tö theá co khi kích thích ñau
Tö theá co baát thöôøng
Tö theá duoãi baát thöôøng
Khoâng ñaùp öùng
Ñònh höôùng vaø traû lôøi ñuùng
Maát ñònh höôùng vaø traû lôøi sai
Duøng töø khoâng thích hôïp
Aâm thanh voâ nghóa
Khoâng ñaùp öùng

Treû döôùi 2 tuoåi
Traïng thaùi maét
Môû töï nhieân
Phaûn öùng vôùi lôøi noùi
Phaûn öùng vôùi kích thích ñau
Khoâng ñaùp öùng
Ñaùp öùng vaän ñoäng toát nhaát
Theo nhu caàu
Kích thích ñau:
Ñònh vò ñöôïc nôi ñau
Co tay ñaùp öùng kích thích ñau
Tö theá maát voû naõo khi ñau
Tö theá maát naõo khi ñau
Khoâng ñaùp öùng
Ñaùp öùng ngoân ngöõ toát nhaát
Mæm cöôøi, noùi baäp beï
Quaáy khoùc
Quaáy khoùc khi ñau
Reân ræ khi ñau
Khoâng ñaùp öùng

Ñieåm
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

Treû hoân meâ khi ñieåm toång coäng theo thang ñieåm Glasgow  10 ñieåm
Glasgow < 8 ñieåm thöôøng naëng, töû vong cao.
THANG ÑIEÅM BLANTYRE ÑAÙNH GIAÙ HOÂN MEÂ ÔÛ TREÛ EM

Ñaùp öùng vaän ñoäng toát nhaát

Ñaùp öùng ngoân ngöõ toát nhaát

Cöû ñoäng maét

Ñaùp öùng chích xaùc ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấp cứu trẻ hôn mê - Người đăng: le huu duyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cấp cứu trẻ hôn mê 9 10 837