Ktl-icon-tai-lieu

Cấp cứu trẻ ngộ độc thức ăn

Được đăng lên bởi le huu duyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGOÄ ÑOÄC THÖÙC AÊN
I. NGOÄ ÑOÄC KHOAI MÌ
Khoai mì coù hai loaïi:
 Khoai mì löông thöïc laø khoai mì thöôøng, coù vò ngoït. Ñoäc toá ôû voû, ñaàu, ngoä
ñoäc thöôøng do cheá bieán khoâng ñuùng caùch
 Khoai mì cao saûn laøm nguyeân lieäu cho coâng nghieäp chöùa nhieàu ñoäc toá, coù vò
nhaãn. Ñoäc toá coù ôû caû cuû mì, neân raát deã gaây ngoä ñoäc neáu aên phaûi.
Ñoäc toá khoai mì laø GLUCOSIDE: 93-96% laø Linamarozit, 4-7% laø Lotostralorit.
Trong khoai mì thöôøng haøm löôïng Glucoside vaøo khoaûng 20-30 mg/kg, vaø trong
khoai mì cao saûn laø 60-150 mg/kg. Khi bò thuûy phaân ôû daï daøy caùc Glucoside
naøy seõ cho ACID CYANHYDRIC, haáp thu vaøo maùu öùc cheá men Cytochrome
oxydase gaây öùc cheá hoâ haáp, ngaït teá baøo.
1. Chaån Ñoaùn:
a) Laâm saøng
Aên khoai mì cao saûn hoaëc khoai mì thöôøng: soá löôïng, caùch cheá bieán.
Sau khi aên 3 – 6 giôø: noân oùi, ñau buïng.
Naëng: khoù thôû, thôû nhanh saâu, co giaät, hoân meâ, truïy maïch.
b) Caän laâm saøng:
Trong tröôøng hôïp suy hoâ haáp:
 SaO2 bình thöôøng
 Co-oxymetrie bình thöôøng
 Khí maùu: toan chuyeån hoùa.
 Taêng acide lactic.
 Ion ñoà.
 Xquang phoåi.
 ECG neáu coù roái loaïn nhòp tim.
 Ñònh löôïng Cyanide maùu (+).
2. Ñieàu trò vaø phoøng ngöøa:
 Hoã trôï hoâ haáp: thôû oxy, giuùp thôû.
 Choáng soác neáu coù.
 Röûa daï daøy, than hoaït tính.
 Sodium thiosulfate: khi coù bieåu hieän naëng nhö suy hoâ haáp, roái loaïn tri giaùc,
soác.
Thuoác: Sodium thiosulfate coù goác sulfur seõ gaén keát vôùi cyanide trôû thaønh
phöùc hôïp thiocyanate khoâng ñoäc thaûi ra theo nöôùc tieåu.
Lieàu Sodium thiosulfate 25% 1,65ml/kg (hay Sodium thiosulfate 8% 3-5
mL/kg) TTM chaäm qua bôm tieâm, khoâng quaù 3-5ml/phuùt. Truyeàn nhanh
gaây oùi, ñau khôùp.
Laäp laïi nöõa lieàu treân lieàu sau 30 phuùt - 1giôø neáu chöa caûi thieän toát.
 Toan chuyeån hoùa naëng: Bicarbonate.

 Theo doõi: Maïch, huyeát aùp, nhòp thôû, maøu da, SaO2, nhòp tim, tri giaùc, co
giaät, moãi giôø trong giai ñoaïn ñaàu vaø sau ñoù moãi 2-4 giôø trong 48 giôø.
3. Phoøng ngöøa: Khoâng aên khoai mì cao saûn, khoai mì ñaéng. Ñoái vôùi khoai mì
thöôøng: loät voû, ngaâm nöôùc vaøi giôø, ñun soâi vôùi nhieàu nöôùc, môû naép luùc soâi.
II- NAÁM:
Naám ñoäc thöôøng laø naám coù maøu saéc saëc sôõ. Veà phöông dieän ñieàu trò, thöôøng
gaëp 2 nhoùm:
1. Naám Amanita phalloides: Loaïi gaây ñoäc muoän, xuaát hieän sau 6 – 48 giôø
Laø loaïi naám ñoäc gaây töû vong cao, töø 30-90%. Naám A. phalloides coù chöùa
Amatoxine, ñoäc toá naøy khoâng bò baát h...
Cấp cứu trẻ ngộ độc thức ăn - Người đăng: le huu duyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cấp cứu trẻ ngộ độc thức ăn 9 10 875