Ktl-icon-tai-lieu

Cắt lách nội soi : Kỹ thuật và kết quả

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Y HOC VI&T NAM THANG 1 - SO 2/2014
TAI UEU T H A M KHAO
1. Bao cao ket qua hoat dgng cua tram y te xa
Dan Tien, huyen Vo Nhai, Thai Nguyen
2. Bao cao cua Bao hiem xa hoi Viet Nam ve
thu'c hien chinh sach, phap luat BHYT giai doan
2009-2012
J. Oao Van Dung (2013), Y hoc xa hoi va xa hpi
hoc sffc khoe, NXB Chfnh tn quoc gia
4. Nong Van Kiem (2012), Th/ctrang congtacDan
so - Ke hoach hoa gia dinh tinh Bac Kan giai doan
2005- 2010 va de xuat glai phap can thiep, Luan
vSn tot nghiep ehuyen khoa II Y te cong cpng.

Ly Tri Phu'dng (2012), Th/c trang tdchdc, hoat
dong Truyen thong Dan sd - Ke hoach hoa gia
dinh tai tinh Ha Giang, khd khan va giai phap,
Chuyen de tot nghiep chuyen khoa I Y te cong
cong.
Uy ban nhan dan tinh Thai Nguyen (2012), Ke
hoach hanh dgng tht/c hien Chien l/dc Dan so va
S&c khoe smh san Viet Nam tinh Thai Nguyen giai
doan 2011 - 2-15.
Guttmacher Institute va UNFPA (2010),
Adding it up: The costs and benefits of investing
in family plannning and maternal and newborrn
health.

CAT LACH NQI SOI: KY THUAT vA KET QUA
Tran Huu Vinh* va CS
T 6 M TAT
Muc tieu: Nghien eiTu nh§m du^a ra mot vai nhan xet
ve d3c diem benh ly, ky thuat va ket qua dieu tri trong
phau thuat npi soi d t lach benh ly lanh tinh ve mau, Ddi
tu'dng va phu'dng phap nghien cu'u: Gom 40 benh
nhan benh ly lach lanh tinh duoc phau thuat cat lach
npi soi d khoa Ngoai benh vien Bach Mai tff 2010 2013. Phan tich cac dac diem ve benh ly, ky thuat va
danh gia ket qua. Ket qua: phau thuat eat lach noi soi
chi dmh chu yeu ddi vc(i cac benh ly lanh tinh ciia lach,
Tuoi nho nhat 16, Idn nhat 67, trung binh 36 ± 9,2, ty
\% nam/nff = 1/3. Sd lu'png tieu cau dem duoc trUdc
phau thuat trung binh 17,700 (0 - 76.000), Phan dp
lach Idn tren lam sang tff I - III, Phau thuat thanh cong
(93,10%), hai tru'dng hpp ehuyen mo md (6,90%), Ty
\% bien chffng (0%). Thdi gian nam vien 5 - 7 ngay, Ket
lu^n: Phau thuat eat laeh noi soi an toan va hieu qua,
Tiy kboa: Q^t lach npi soi.
SUMMARY
LAPAROSCOPIC SPLENECTOMY:
TECHNIQUES AND RESULTS
Purpose; This study was evaluated
report
pathology and results of laparoscopic splenectomy of
the benign spleen disease. Methods: All 40 pateints
of laparoscopic splenectomy in Bach Mai hospital (2010
- 2013) are assembled, analyse the pathology, surgical
techniques,
complications and results. Results:
Laparoscopic splenectomy was indicated of major

* Khoa Ngoai - B$nh vi?n Bach Mai
* Phan bign khoa hgc: PGS.TS Nguyen Qudc Anh

benign spleen disease. Mean age 36 ± 9,2 (range ...
Y HOC
VI&T NAM
THANG
1
-
SO
2/2014
TAI UEU THAM
KHAO
1.
Bao cao ket qua hoat dgng cua tram y te xa
Dan Tien, huyen Vo
Nhai,
Thai
Nguyen
2.
Bao cao cua Bao hiem xa hoi Viet Nam ve
thu'c hien chinh sach, phap luat BHYT giai doan
2009-2012
J.
Oao Van Dung (2013), Y hoc xa
hoi
va xa hpi
hoc sffc khoe, NXB Chfnh tn quoc
gia
4. Nong Van Kiem (2012),
Th/ctrang
congtacDan
so - Ke hoach hoa
gia
dinh tinh Bac Kan giai doan
2005- 2010 va de xuat
glai
phap can thiep, Luan
vSn tot nghiep ehuyen khoa II
Y
te cong
cpng.
Ly Tri Phu'dng (2012),
Th/c
trang
tdchdc,
hoat
dong Truyen thong Dan sd - Ke hoach hoa
gia
dinh
tai
tinh Ha Giang, khd khan va
giai
phap,
Chuyen de tot nghiep chuyen khoa I Y te cong
cong.
Uy ban nhan dan tinh Thai Nguyen (2012), Ke
hoach hanh dgng tht/c hien Chien
l/dc
Dan
so va
S&c
khoe smh san Viet Nam tinh
Thai Nguyen giai
doan 2011 -
2-15.
Guttmacher Institute va UNFPA (2010),
Adding
it
up: The costs and benefits of investing
in
family
plannning
and maternal and newborrn
health.
CAT LACH NQI SOI: KY THUAT vA KET QUA
Tran Huu Vinh* va CS
T6M
TAT
Muc
tieu:
Nghien
eiTu nh§m du^a
ra mot vai nhan xet
ve
d3c
diem benh ly, ky thuat va ket qua dieu tri trong
phau thuat
npi
soi
dt
lach benh ly lanh tinh ve mau, Ddi
tu'dng
va phu'dng phap nghien cu'u: Gom 40 benh
nhan benh ly lach lanh tinh duoc phau thuat cat lach
npi soi d khoa Ngoai benh vien Bach Mai tff 2010 -
2013.
Phan tich cac dac diem ve benh ly, ky thuat va
danh gia ket qua. Ket qua: phau thuat eat lach noi soi
chi dmh chu yeu
ddi vc(i
cac benh ly lanh tinh
ciia
lach,
Tuoi nho nhat 16,
Idn
nhat 67, trung binh 36 ± 9,2, ty
\%
nam/nff = 1/3. Sd lu'png tieu cau dem duoc
trUdc
phau thuat trung binh
17,700
(0 - 76.000), Phan dp
lach
Idn
tren lam sang tff I - III, Phau thuat thanh cong
(93,10%),
hai tru'dng hpp ehuyen mo md (6,90%), Ty
\%
bien chffng (0%).
Thdi gian
nam vien 5-7 ngay, Ket
lu^n:
Phau thuat eat laeh noi soi an toan va
hieu
qua,
Tiy
kboa:
Q^t
lach npi soi.
SUMMARY
LAPAROSCOPIC SPLENECTOMY:
TECHNIQUES AND RESULTS
Purpose;
This
study was evaluated report
pathology and results of laparoscopic splenectomy of
the benign spleen disease. Methods:
All
40 pateints
of laparoscopic splenectomy
in
Bach Mai hospital (2010
- 2013) are assembled, analyse the pathology, surgical
techniques, complications and results. Results:
Laparoscopic splenectomy was indicated of major
*
Khoa
Ngoai -
B$nh vi?n
Bach Mai
*
Phan
bign
khoa hgc: PGS.TS Nguyen Qudc Anh
benign spleen disease. Mean age 36 ± 9,2 (range
15
-
67).
The spleen was classification I - III stage.
Successful!
laparoscopic splenectomy (93,10%), two
pateints were going on laparostomy, Low rate of
complication
is
presented.
Duration of stay
in
hospital
was 5 to 7
days.
Conclusion: Laparoscopic
splenectomy was safe and effective
Keywords: Laparoscopic splenectomy,
I.
OAT VAN OE
Laeh la tang nam sau trong vdm hoanh ben
trai,
ban chat nhu md laeh rat
gidn,
de ehay mau
va moi khi da ehay mau thi rat khd cam mau, Viec
phau thuat md bung de eat lach thi khdng con ban
luan.
Van de dat ra trong ehi dinh cat lach npi soi
nhff the nao de eho hieu qua cao, an toan va
riit
ngan thdi gian
dieu
trj cho benh nhan.
Cat lach ndi soi dffdc thffc hien lan dau tien
tren the gidi bdi Delaitre B vao nam 1991. Sau do
la bao eao
eiia Caroll
BJ, Philips va Poulins nam
1992.
Emmermunn A va edng sff nam 1995
thi/e
hien nghien cffu 16 benh nhan cat laeh
ndi
soi.
Oen nay phau thuat eat laeh ndi soi da dffdc thdc
hien rpng rai tren the gidi cting
nhu'
trong nffdc
eho tat ea eac benh ly
ciia
lach,
Phan Idn cac
nghien ciru deu eho ket qua tdt nhu'ng van edn
dd tiem an nhieu tai
bien,
bien chffng co the eoi
la mot thach thffc
eiia
nhieu phau thuat vien do
ban chat
ciia
lach de ton thffdng, giau maeh mau
va lien quan ve vi
tri
giai phau, mat khac tai bien
xay ra cd the lien quan vdi benh ly
ciia
lach.
Cắt lách nội soi : Kỹ thuật và kết quả - Trang 2
Cắt lách nội soi : Kỹ thuật và kết quả - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cắt lách nội soi : Kỹ thuật và kết quả 9 10 227