Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi minh họa môn dược liệu 1

Được đăng lên bởi Tý Tè
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1345 lần   |   Lượt tải: 21 lần
CÂU HỎI MINH HỌA MÔN DƯỢC LIỆU 1
(Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo)

Mã đề cương chi tiết: TCDD058
Câu 1. Đối tượng nghiên cứu của môn dược liệu học hiện nay là:
a. Nguyên liệu làm thuốc có nguồn gố tự nhiên.
b. Nguyên liệu làm hương liệu và mỹ phẩm.
c. Các loại cây độc, cây gây dị ứng...
d. Cả 3 loại trên
Câu 2. Một loài thực vật được gọi là Cây thuốc hay Cây lương thực, Cây gỗ, Cây gia vị, cây
cảnh… là bởi:
a. Tác dụng của chúng đối với con người
b. Bộ phận dùng đối với con người
c. Lợi ích của chúng
d. Mục đích sử dụng chúng của con người
Câu 3. Quan niệm nào dưới đây là của Paracelsus
a. Sử dụng đa vị trong các đơn thuốc
b. Chiết ‘các chất tinh tuý’ để làm thuốc
c. Tuân thủ các nguyên tắc chữa bệnh của Galen
d. Tổng hợp các chất để làm thuốc.
Câu 4. Trong các dược phẩm dược liệu, các cao chiết toàn phần được sử dụng khi :
a. Tác dụng dược lý đã được biết rõ, hoạt chất có tác dụng đặc hiệu, cần sự phân liều chính
xác.
b. Tác dụng dược lý của dược liệu hay cao chiết chưa được biết.
c. Các chất trong cao bổ sung tác dụng cho nhau làm tăng tác dụng dược lý hoặc giảm tác
dụng phụ
d. Câu b và c đúng.
Câu 5. Tư tưởng về đường hướng y học “Nam dược trị Nam nhân” là tư tưởng chỉ đạo của:
a. Hải Thượng Lãn Ông
b. Tuệ Tĩnh
c. Chu Văn An
d. Lê Hữu Trác
Câu 6. Tác phẩm nổi tiếng nào sau đây của Lê Hữu Trác
a. Nam Dược Thần Hiệu
b. Nam Bang Thảo Mộc
c. Hồng Nghĩa Giác Tự Y Thư
d. Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh
Câu 7. Thuốc trị bệnh có nguồn gốc từ dược liệu, ngoại trừ:
a. Cao sắc toàn phần của một loại dược liệu
b. Cao sắc toàn phần của nhiều loại dược liệu phối hợp
c. Hoạt chất có hoạt tính được chiết xuất từ dược liệu và bào chế dưới các dạng thuốc hiện
đại
d. Thực phẩm chức năng

1

Câu 8. Các hoạt chất sau đây có nguồn gốc từ dược liệu, ngoại trừ
a. Artemisinin
b. Chloroquin
c. Vincristin
d. Morphin
Câu 9. Thuật ngữ "pharmacognosy” (= dược liệu học) bắt nguồn từ tiếng Hy lạp; theo đó
a. pharmakon = thuốc; gnosis = nguyên liệu.
b. pharmakon = thuốc; gnosis = kiến thức
c. pharmaco = dược lực học; gnosis = nguyên liệu.
d. pharmaco = dược lực học; gnosis = kiến thức.
Câu 10.
Theo khái niệm về carbohydrat, các hợp chất nào sau đây thuộc nhóm này:
a. Streptomycin
b. Glucosamin
c. Tinh bột
d. Cả a, b và c
Câu 11.
Chất nào sau đây thuộc nhóm homopolysaccharid:
a. Tinh bột, beta-glucan, và chất nhầy
b. Tinh bột, inulin, và pectin
c. Beta-glucan, inulin, và cellulose
d. Lactose, tinh bột và acid alginic
Câu 12.
Chất nào sau đây thuộc nhóm heteropolysaccharid:
a. tinh bộ...
1
CÂU HI MINH HA MÔN DƯỢC LIU 1
(Ni dung ch mang tính cht tham kho)
đề cương chi tiết: TCDD058
Câu 1. Đối tượng nghiên cu của môn dược liu học hin nay :
a. Nguyên liu m thuc có ngun gtnhiên.
b. Nguyên liu m hương liu và mỹ phm.
c. c loại cây độc, cây gây dịng...
d. Cả 3 loại trên
Câu 2. Mt loài thc vt được gọi Cây thuc hay Cây lương thc, Cây g, Cây gia vị, cây
cảnh… bi:
a. c dụng của chúng đối vi con người
b. Bphn ng đối vi con người
c. Li ích của chúng
d. Mục đích sử dụng cng của con người
Câu 3. Quan nim o dưới đây là của Paracelsus
a. Sử dụng đa vị trong c đơn thuc
b. Chiết ‘c cht tinh tuýđể m thuc
c. Tuân thủ các nguyên tc cha bnh của Galen
d. Tng hp c cht để làm thuc.
Câu 4. Trong c dược phm dược liu, c cao chiết toàn phn được sử dụng khi :
a. c dụng dược lý đã được biết , hoạt cht c dụng đặc hiu, cn sphân liu chính
c.
b. c dụng dược lý của dược liu hay cao chiết chưa được biết.
c. c cht trong cao bsung c dụng cho nhau m tăng c dụng dược hoc giảm c
dụng phụ
d. Câu b c đúng.
Câu 5. Tư tưởng v đường hướng y hc “Nam dược tr Nam nhân” là tư tưởng ch đạo ca:
a. Hi Thượng Lãn Ông
b. Tu Tĩnh
c. Chu Văn An
d. Lê Hu Trác
Câu 6. Tác phm ni tiếng nào sau đây ca Lê Hu Trác
a. Nam Dược Thn Hiu
b. Nam Bang Tho Mc
c. Hng Nghĩa Giác T Y Thư
d. Hi Thượng Y Tông Tâm Lĩnh
Câu 7. Thuc tr bnh có ngun gc t dược liu, ngoi tr:
a. Cao sc toàn phn ca mt loi dược liu
b. Cao sc toàn phn ca nhiu loi dược liu phi hp
c. Hot cht có hot tính được chiết xut t dược liu và bào chế dưới các dng thuc hin
đại
d. Thc phm chc năng
Câu hỏi minh họa môn dược liệu 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi minh họa môn dược liệu 1 - Người đăng: Tý Tè
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Câu hỏi minh họa môn dược liệu 1 9 10 298