Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi minh họa môn hóa dược 2

Được đăng lên bởi Nước Đá Cục
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU HỎI MINH HỌA MÔN HÓA DƯỢC 2
(Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo)
MÃ ĐỀ CƯƠNG: TCDD074
PHẦN 1 : CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Bột amoxicillin trihydrat màu.....…A.....…., mùi đặc trưng vị đắng. Dễ tan trong
dung dịch….......B...…..và acid loãng; khó tan trong nước.
A=
B=
Câu 2. Tác dụng chung của thuốc antacid bảo vệ niêm mạc dạ dày:
A…………….
B…………….
C. Làm se niêm mạc dạ dày.
Câu 3. Sorbitol dược dụng là chất bột màu……..A……, vị ngọt nhẹ, không mùi.. Tan
trong………B……..; ethanol; khó tan trong ether, cloroform.
A=
B=
Câu 4. Artemisinin được chiết từ lá cây…..…A………mọc ở Lạng sơn. Dạng bột màu trắng
hơi vàng, vị hơi đắng; dễ…...…B…….do không khí, ánh sáng.
A=
B=
Câu 5. Hoàn thành phương trình tạo muối diazoni từ amin thơm I với “Z” và “Y”:
Ar-NH2 +….Z….. + 2HCl → [Ar-N+≡N] Cl- +….Y..… + 2H2O
Z=
Y=
Câu 6. Tác dụng phụ chủ yếu của thuốc quinolon khi dùng kéo dài:
A………………
B………………
C. Da dễ bắt nắng.
Câu 7. Bột lansoprazol màu trắng;… …A…….. khi tiếp xúc với ánh sáng không bền
trong………B…….. ở dạ dày. Tan trong methanol; tan ít trong nước.
A=
B=
Câu 8. Hoàn thiện phương trình xác định ion Mg++:
Mg++ + HPO42- +…..Y….. → ….Z….. + H2O
Y=
Z=
Câu 9. Desogestrel có hoạt tính……....A………thường được dùng làm thuốc tránh thai. Bột
màu………B……...Khó tan trong nước; tan trong methanol.
A=
B=
Câu 10. Omeprazol ở dạng bột kết tinh màu trắng;......…A...........khi tiếp xúc với ánh sáng,
không khí .Khó tan trong......…B…......; tan trong ethanol.
A=
B=
Câu 11. Sulfamid kháng khuẩn được phân thành các loại:
A. Thải trừ chậm, tác dụng kéo dài: Sulfamethoxazol,…
B………………
C……………..
Câu 12. Hoàn thiện công thức loperamid hydroclorid bằng các nhóm thế R:
R1 =
R1
HO

R2 =

R2

N

CH2CH2

C

C

N(Me)2

Ph O . HCl

Trang 1

Câu 13. Bột famotidin màu...............A..............Khó tan trong nước, ethanol; dễ tan
trong............B……..và dung dịch acid vô cơ loãng.
A=
B=
Câu 14. Các phép thử định tính bisacodyl:
A. Sau thủy phân và lọc, dịch lọc cho màu tím đỏ với FeCl3.
B…………….
C…………….
Câu 15. Bột progesteron màu ……...A..…..; bị biến màu khi tiếp xúc với ánh sáng, không
khí. Tan trong…..…B…….; dầu béo; khó tan trong nước.
A=
B=
Câu 16. Sulfamethoxazol thuộc loại sulfamid tác dụng…...…A……… Bột kết tinh màu
trắng, vị………B….…. Khó tan trong nước; tan trong acid và kiềm.
A=
B=
Câu 17. Hóa tính cơ bản của nước oxy già:
a. Tính…..…A……: 2KI + H2O2 + H2SO4 → I2 + K2 SO4 + 2H2O
b. Tính......…B...…: 2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 → 2MnSO4 O2 + 8H2O
c. Tính acid: Cho phản ứng trung hòa với kiềm
A=
B=
Câu 18. ...
Trang 1
CÂU HI MINH HA MÔN HÓA DƯỢC 2
(Ni dung ch mang tính cht tham kho)
ĐỀ CƯƠNG: TCDD074
PHN 1 : CÂU HI TR LI NGN
Câu 1. Bt amoxicillin trihydrat màu.....…A.....…., mùi đặc trưng v đắng. D tan trong
dung dch….......B...…..và acid loãng; khó tan trong nước.
A = B =
Câu 2. Tác dng chung ca thuc antacid bo v niêm mc d dày:
A…………….
B…………….
C. Làm se niêm mc d dày.
Câu 3. Sorbitol dưc dng cht bt màu……..A……, v ngt nh, không mùi.. Tan
trong………B……..; ethanol; khó tan trong ether, cloroform.
A = B =
Câu 4. Artemisinin được chiết tcây…..…A………mc Lng sơn. Dng bt màu trng
hơi vàng, v hơi đắng; d…...…B…….do không khí, ánh sáng.
A = B =
Câu 5. Hoàn thành phương trình to mui diazoni t amin thơm I vi “Z” và “Y”:
Ar-NH
2
+….Z….. + 2HCl [Ar-N
+
N] Cl
-
+….Y..… + 2H
2
O
Z = Y =
Câu 6. Tác dng ph ch yếu ca thuc quinolon khi dùng kéo dài:
A………………
B………………
C. Da d bt nng.
Câu 7. Bt lansoprazol màu trng;… …A…….. khi tiếp xúc vi ánh sáng không bn
trong………B…….. d dày. Tan trong methanol; tan ít trong nước.
A = B =
Câu 8. Hoàn thin phương trình xác định ion Mg
++
:
Mg
++
+ HPO
4
2-
+…..Y….. ….Z….. + H
2
O
Y = Z =
Câu 9. Desogestrel có hot tính……....A………thường đưc dùng làm thuc tránh thai. Bt
màu………B……...Khó tan trong nước; tan trong methanol.
A = B =
Câu 10. Omeprazol dng bt kết tinh màu trng;......…A...........khi tiếp xúc vi ánh sáng,
không khí .Khó tan trong......…B…......; tan trong ethanol.
A = B =
Câu 11. Sulfamid kháng khun được phân thành các loi:
A. Thi tr chm, tác dng kéo dài: Sulfamethoxazol,
B………………
C……………..
Câu 12. Hoàn thin công thc loperamid hydroclorid bng các nhóm thế R:
R
1
=
R
2
=
N CH
2
CH
2
C
C
R
1
R
2
. HCl
Ph
O
HO
N(Me)
2
Câu hỏi minh họa môn hóa dược 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi minh họa môn hóa dược 2 - Người đăng: Nước Đá Cục
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Câu hỏi minh họa môn hóa dược 2 9 10 469