Ktl-icon-tai-lieu

cây lược vàng

Được đăng lên bởi viethalt09
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HUYEÀN BÍ CHÖÕA BEÄNH TUYEÄT VÔØI
Baøi baùo taïp chí (30k) theå hieän söï ngaïc nhieân cho ñeán nay
chöa ñöôïc coâng boá chính thöùc trong Döôïc ñieån. Trong nhaân daân
ñöôïc goïi laø caây “LÖÔÏC VAØNG” (dòch töø tieáng Nga ra). Cho ñeán
nay baïn ñoïc ñaõ nhieàu laàn vieát thö keå veà coâng hieäu vaø nhöõng ñaëc
tính khaùc nhau cuûa loaïi thaûo döôïc naøy.
Hoâm nay “Hieäu thuoác xanh” chuùng toâi 1 laàn nöõa nhaéc laïi vaø
löu yù cho moïi ngöôøi veà noù.
Ñaây laø nguyeân nhaân kyø dieäu:
1- Taùm naêm tröôùc ñaây toâi thình lình bò ñau khuûng khieáp ôû
caùnh tay vaø ñoát soáng coå soá 4 vaø 6, toâi khoâng theå ngoaùi coå ñöôïc,
khoâng theå naâng tay leân ñöôïc.v.v.. ÔÛ phoøng khaùm ña khoa ñòa
phöông ngöôøi ta khaùm vaø chaån ñoaùn “Voâi hoùa ñoát soáng coå l1 ñeán
l6 vaø xeáp toâi vaøo nhoùm thöông taät möùc 2, phaûi ñieàu trò tieâm, xoa
boùp, chaø xaùt. Nhöng ñeán cuøng khoâng giaûm ñau tí naøo.
Ñeán coäng taùc vaø giuùp ñôõ toâi laø coâ Valentia Petropkastrina.
ÔÛ nhaø coâ aáy töø laâu ñaõ coù caây löôïc vaøng (Luùc naøo cuõng coù bình
röôïu ngaâm “löôïc vaøng”). Coâ ñaõ duøng röôïu “löôïc vaøng” ñeå chaø boùp
ôû ñoát soáng coå soá 1, soá 6 vaø caùnh tay cuûa toâi ngaøy 3 ñeán 4 laàn,
neân toâi ñaõ truùt boû ñöôïc caên beänh ñeán giôø. Hieän nay toâi khoâng
coøn chöùng beänh ñau ôû tay vaø coå nöõa. Khi ñoù toâi raát khoå sôû vì lôùp
boâng baêng taåm röôïu ngaâm vôùi 2 lôùp gaïc. TAÁT CAÛ GIÔØ ÑAÕ QUA.
Hieäu quaû kyø dieäu cuûa loaïi thaûo döôïc naøy ñaõ khôi daäy tính toø
moø cuûa toâi. Toâi ñaõ bieát theâm uoáng loaïi röôïu ngaâm naøy coøn ñieàu
trò ñöôïc caùc beänh noäi taïng nhö: Lao, Ñaùi thaùo ñöôøng, Ung böôùu
v.v.. Vì vaäy toâi töï ñöa ra coâng thöùc pha cheá: Thaân caây Löôïc vaøng
12 ñoát maét cuûa thaân Löôïc vaøng ñem caét moûng ra duøng vôùi 0,5 lít
röôïu Vodka (hay röôïu traéng), baûo quaûn ñaäy kín ñeå trong boùng toái
thôøi gian 10 ngaøy hoaëc laâu hôn. Uoáng moät ñeán hai laàn tröôùc böõa
aên. Toâi uoáng 25 gioït/laàn vaø cöù 1 ñôït 10 ngaøy thì nghæ uoáng 7
ngaøy.

1

2- Baây giôø toâi ñaõ 80 tuoåi, naêm 2001 toâi vaãn laøm vieäc trong
tröôøng phoå thoâng, toâi bò toâng xe, laùi xe boû chaïy boû laïi toâi naèm
trong vuõng nöôùc laïnh buoát, vôùi nhieàu veát thöông daâp naùt vaø
chaán thöông soï naõo. Toâi ñöôïc caáp cöùu trong tröôøng ñaïi hoïc, hoï
noùi toâi “Sinh ra giôø hoaøng ñaïo”, raát may maén vaø cao soá. Hoï baêng
boù vaø khaâu vieát thöông cho toâi. Sau 2 ngaøy ñeâm toâi ñaõ tænh laïi
vôùi caùi chaân traùi thaâm tím töø goùt ...
HUYEÀN BÍ CHÖÕA BEÄNH TUYEÄT VÔØI
Baøi baùo taïp chí (30k) theå hieän söï ngaïc nhieân cho ñeán nay
chöa ñöôïc cng b chính thöùc trong Döôïc ñieån. Trong nhaân daân
ñöôïc goïi laø cy “LÖÔÏC VAØNG” (dòch töø tieáng Nga ra). Cho ñeán
nay baïn ñoïc ñaõ nhieàu laàn vit thö keå veà coâng hieäu vaø nhöõng ñaëc
tính khaùc nhau cuûa loaïi thaûo döôïc naøy.
Hoâm nay “Hieäu thuoác xanh” chuùng toâi 1 laàn nöõa nhaéc laïi vaø
löu yù cho moïi ngöôøi veà noù.
Ñaây laø nguyeân nhaân kyø dieäu:
1- Taùm naêm tröôùc ñy toâi thình nh bò ñau khuûng khieáp ôû
caùnh tay vaø ñoát soáng coå soá 4 vaø 6, toâi khoâng theå ngoaùi c ñöôïc,
khoâng theå naâng tay leân ñöôïc.v.v.. ÔÛ phoøng khaùm ña khoa ñòa
phöông ngöôøi ta khaùm vaø chaån ñoaùn “Voâi hoùa ñoát soáng coå l1 ñeán
l6 vaø xeáp toâi vaøo nhoùm thöông taät möùc 2, phaûi ñieàu trò tieâm, xoa
boùp, chaø xaùt. Nhöng ñeán cuøng khoâng giaûm ñau tí naøo.
Ñeán coäng taùc vaø giuùp ñôõ toâi laø c Valentia Petropkastrina.
ÔÛ nhaø coâ aáy töø laâu ñaõ coù caây löôïc vaøng (Luùc naøo cuõng coù bình
röôïu ngaâm “löôïc vaøng”). Coâ ñaõ duøng röôïu “löôïc vaøng” ñeå chaø bp
ôû ñoát soáng coå soá 1, soá 6 vaø caùnh tay cuûa toâi ngaøy 3 ñeán 4 laàn,
neân toâi ñaõ truùt boû ñöôïc caên beänh ñeán giôø. Hieän nay toâi khoâng
coøn chöùng beänh ñau ôû tay vaø coå nöõa. Khi ñoù toâi raát khoå sôû lôùp
boâng baêng taåm röôïu ngaâm vôùi 2 lôùp gaïc. TAÁT CAÛ GIÔØ ÑAÕ QUA.
Hieäu quaû kyø dieäu cuûa loaïi thaûo döôïc naøy ñaõ khôi daäy tính toø
moø cuûa toâi. Toâi ñaõ bieát theâm uoáng loaïi röôïu ngaâm naøy coøn ñieàu
trò ñöôïc cc beänh noäi taïng nhö: Lao, Ñaùi thaùo ñöôøng, Ung böôùu
v.v.. Vì vaäy toâi töï ñöa ra coâng thöùc pha cheá: Thaân caây Löôïc vaøng
12 ñoát maét cuûa thaân Löôïc vaøng ñem caét moûng ra duøng vôùi 0,5 lít
röôïu Vodka (hay röôïu traéng), baûo quaûn ñaäy kín ñeå trong boùng toái
thôøi gian 10 ngaøy hoaëc laâu hôn. Uoáng moät ñeán hai laàn tröôùc böõa
aên. Toâi uoáng 25 gioït/laàn vaø cöù 1 ñôït 10 ngaøy thì nghæ uoáng 7
ngaøy.
1
cây lược vàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cây lược vàng - Người đăng: viethalt09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
cây lược vàng 9 10 299