Ktl-icon-tai-lieu

chất điều vị

Được đăng lên bởi binhatela
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 8120 lần   |   Lượt tải: 13 lần
CHƯƠNG 9: NHỮNG CHẤT
ĐIỀU VỊ

Trường: Đại học bách khoa Hà Nội
Viện: CN Sinh học – CN Thực phẩm
Giáo viên HD: Lê Hoàng Lâm
Lớp: CN – CNSH – CNTP
Nhóm 8: Ngô Thị Mỹ Hạnh 20109818
Nguyễn Thị Bình 20109826
Nguyễn Thị Oanh 20109834
Nguyễn Thị Hiệp
20109841
Vũ Thị Duyên
20109831

CHƯƠNG 9: NHỮNG CHẤT ĐIỀU VỊ
Chất điều vị (flavor enhancer) là một trong các nhóm
chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm giúp
điều hòa, làm tăng vị ngon của món ăn.
Vai trò

Tạo ra những
vị khác nhau
đặc trưng cho
từng loại thực
phẩm.

Tạo ra cảm
giác hấp dẫn,
dễ chịu của
nước luộc
thịt, của nấm,
của rau khi ăn
hoặc uống.

Làm chất
lượng thực
phẩm tăng lên
và hấp dẫn
hơn.

CHƯƠNG 9: NHỮNG CHẤT ĐIỀU VỊ
Theo Quyết định số 3742 /2001/QĐ-BYT ra ngày 31 tháng 8

năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế, danh mục các chất điều vị
được phép sử dụng trong thực phẩm như sau:
INS
620
621
622
623
626
630
636

Tiếng Việt
Axit glutamic (L(+)-)
Mononatri glutamat
Monokali glutamat
Canxi glutamat
Axit guanylic
Axit inosinic

Tiếng Anh
Glutamic Acid (L(+)-)
Monosodium Glutamate
Monopotassium Glutamate
Calcium Glutamate
Guanylic Acid
Inosinic Acid

Maltol

Maltol

637

Etyl maltol

Ethyl Maltol

CHƯƠNG 9: NHỮNG CHẤT ĐIỀU VỊ
Tên

Axit glutamic
INS:620

ADI:CXĐ

CT Hóa Học

C₅H₉NO₄

CT Cấu tạo

NH
HOCO
|
|
HOOC – CH – CH₂ – CH₂

CHƯƠNG 9: NHỮNG CHẤT ĐIỀU VỊ
Phương pháp  METHOD OF ASSAY:
Dissolve about 200 mg of the sample,
phân tích
previously dried and weighed accurately, in
6 ml of formic acid, and add 100 ml of
glacial acetic acid. Titrate with 0.1N
perchloric acid determining the end-point
potentiometrically.
Run a blank determination in the same
manner and correct for the blank. Each ml
of 0.1 N perchloric acid is equivalent to
14.713 mg of C₅H₉NO₄.

CHƯƠNG 9: NHỮNG CHẤT ĐIỀU VỊ
PHƯƠNG PHÁP KHẢO NGHIỆM:
Hòa tan khoảng 200 mg mẫu, trước đây
được sấy khô và cân chính xác, trong 6 ml
acid formic, và thêm 100 ml axit axetic
băng. Chuẩn độ với axit perchloric 0,1 N
xác định điểm cuối potentiometrically.
Chạy một quyết tâm trống theo cách tương
tự và chính xác cho chỗ trống. Mỗi ml axit
pecloric 0,1 N là tương đương với 14,713
mg của C₅H₉NO₄.

CHƯƠNG 9: NHỮNG CHẤT ĐIỀU VỊ
Đặc tính

Dạng tinh thể hoặc bột tinh thể, không màu hoặc 
màu trắng; vị ngọt và chua nhẹ; tan ít trong nước; 
hầu như không tan trong etanol và ete.

Nguồn khai 
thác
 

Động vật

   Trong  
   protein 

Thực vật

CHƯƠNG 9: NHỮNG CHẤT ĐIỀU VỊ
Phương pháp Dùng trực tiếp để trộn một số loại gia vị
sử dụng
tạo vị ngọt hoặc vị chua; b...