Ktl-icon-tai-lieu

Chất lượng hoạt động phân phối bán lẻ thuốc kháng sinh của công ty cổ phần dược phẩm Bắc Giang tại tuyến y tế cơ sở năm 2009

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Y HOC VIET NAM THANG 4 - SO 2/2014

^___

CHAT LirgNG HOAT DONG PHAN PHOI BAN LE THUOC KHANG SINH
CUA CONG TY CO PHAN DU-gC PHAM BAC GIANG
TAI TUYEN Y TE CO SO NAM 2009
Nguyin Van Sinh*, Tir Minh Kodng**
T O M TAT
Ket qua nghien cffu md ta cat ngang mot so chi
tieu hoat dpng phan phoi ban le thuoc khang smh ciia
Cong ty co phan dUpc pham Bac Giang tai tuyen y te
cP sd nam 2009 eho thay hoat dpng nay cdn ton tai
mpt so van de: Nang lUc hoat dpng ciia kho thuoc cdn
han che, ty le sd lupt dff trii thudc khang sinh dap ffng
di/pc 34,6%. Viec quan ly dieu hanh he thdng ban le
cOa cong ty con mpt so bat cap: Cac cP sd ban le nhap
thudc, niem yet gia thuoc va ghi so theo doi thuoc
khang smh con mot sd sai pham (41,5% so mau thuoc
khang sinh khong cd hda ddn hpp le; 55,0% so mau
khang sinh niem yet gia sai qui dmh; 95,5% so mau
thuoc khang sinh khong ghi so theo doi di/pe han sff
dung va sd Id san xuat); Cac cd sd ban le hu'dng dan
sff dung thuoc khang sinh khong dUpc day dii (chi cd
18,2% so lu'dt ngu'di mua thudc 6d(Sc tham hdi; 47,0%
so lupt ngUdi mua thuoc khang sinh du'pc hUdng dan
sff dung).
Tdkhoa: Ban le, khang sinh, Bac Giang, y te cd sd.

SUMMARY
THE QUALITY OF A N T I B I O T I C S
D I S T R I B U T I O N OF BAC GIANG
PHARMACEUTICAL J O I N T STOCK COMPANY
I N MEDICAL NETWORK AT THE
GRASS-ROOTS LEVEL I N 2 0 0 9
The quality of antibiobcs distribution of Bac Giang
Pharmaceutical Joint Stock Company in medical
network at the grass-roots level in 2009 was evaluated
via factors such as the activities of warehouse and the
retail system management The results showed that
the warehouse met demands for only 34.6% of
antibiotics purchase orders. The management of
company's retail system had some problems: The rate
of antibiotic samples without valid invoices was 41.5%;
55.0% of antibiotic samples was listed price wrongly,
the rate of antibiotic samples without production batch
and expiry date being monitored was 95.5% and only
47.0% of antibiotic purchasers was consulted.
Keywords: Retail, antibiotic, Bacgiang province,
grass-roots level.

* Cong ty cdphan Dddc pham Bac Giang
** Trddng Dai hpc Dddc Ha Npi
Phan bipn khoa hpc: JS Trjnh Nam Trung

l.DATVANDE
To ehffc Y te the gidi (WHO) va Bd Y te xac
dmh phan phdi ban le thudc tai tuyen y te cd scJ
giff vai trd quan trpng trong viec eung eap thuoc

thiet yeu eho cpng ddng [2], [6].
Theo qui djnh ciia Bp Y te he thong ban le
bao gom eae cd sd ban ie nhff nha thudc, quay
thudc va dai ly thudc do doanh nghiep thanh l...
Y HOC VIET NAM THANG 4 - SO 2/2014
^___
CHAT
LirgNG
HOAT DONG PHAN PHOI
BAN
LE THUOC KHANG SINH
CUA CONG TY
CO
PHAN
DU-gC
PHAM BAC GIANG
TAI TUYEN
Y
TE CO SO NAM 2009
Nguyin Van Sinh*,
Tir
Minh Kodng**
TOM TAT
Ket qua nghien cffu md ta cat ngang mot so chi
tieu hoat dpng phan phoi ban le thuoc khang smh
ciia
Cong ty co phan dUpc pham Bac Giang
tai
tuyen y te
cP sd nam 2009 eho thay hoat dpng nay cdn ton
tai
mpt so van de: Nang
lUc
hoat dpng
ciia
kho thuoc cdn
han che, ty le sd lupt dff
trii
thudc khang sinh dap ffng
di/pc
34,6%. Viec quan ly dieu hanh he thdng ban le
cOa
cong ty con mpt so bat cap: Cac cP sd ban le nhap
thudc, niem yet
gia
thuoc va ghi so theo
doi
thuoc
khang smh con mot sd
sai
pham (41,5% so mau thuoc
khang sinh khong cd hda ddn hpp le; 55,0% so mau
khang sinh niem yet gia
sai qui
dmh; 95,5% so mau
thuoc khang sinh khong
ghi
so theo doi
di/pe
han sff
dung va sd Id san xuat); Cac cd sd ban le hu'dng dan
sff dung thuoc khang sinh khong
dUpc
day
dii
(chi cd
18,2%
so lu'dt ngu'di mua thudc
6d(Sc
tham hdi; 47,0%
so lupt ngUdi mua thuoc khang sinh du'pc
hUdng
dan
sff dung).
Tdkhoa:
Ban le, khang
sinh,
Bac Giang, y te cd sd.
SUMMARY
THE QUALITY OF ANTIBIOTICS
DISTRIBUTION OF BAC GIANG
PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
IN MEDICAL NETWORK
AT
THE
GRASS-ROOTS LEVEL IN 2009
The quality of
antibiobcs
distribution of Bac Giang
Pharmaceutical Joint Stock Company in medical
network at the grass-roots level in 2009 was evaluated
via factors such as the activities of warehouse and the
retail system management The results showed that
the warehouse met demands for only 34.6% of
antibiotics purchase orders. The management of
company's retail system had some problems: The rate
of antibiotic samples without valid invoices was 41.5%;
55.0%
of antibiotic samples was listed price wrongly,
the rate of antibiotic samples without production batch
and expiry date being monitored was 95.5% and only
47.0%
of antibiotic purchasers was consulted.
Keywords: Retail, antibiotic, Bacgiang province,
grass-roots level.
* Cong
ty
cdphan
Dddc pham Bac
Giang
** Trddng Dai hpc Dddc Ha
Npi
Phan
bipn
khoa
hpc:
JS Trjnh Nam Trung
l.DATVANDE
To ehffc Y te the gidi (WHO) va Bd Y te xac
dmh phan phdi ban le thudc tai tuyen y te cd
scJ
giff vai trd quan trpng trong viec eung eap thuoc
thiet yeu eho cpng ddng [2], [6].
Theo qui djnh
ciia
Bp Y te he thong ban le
bao gom eae cd sd ban ie nhff nha thudc, quay
thudc va dai ly thudc do doanh nghiep thanh
lap va
trffc tiep kinh doanh
[3],
Mpt so nghien cuff
danti
gia thffe trang hoat dpng Iffu thdng phan pha
thudc gan day cho thay: Mang
Iffdi
ban le thuoc
tai
tuyen y te cd sd do he thong ban le
ciia
doanh
nghiep nha nu'dc hoac doanh nghiep dffpc nha
nffdc
sau
co phan hda giff
vai
trd
chii
dao
H],[5].
Tuy nhien, tdi nay
chu^
ed mpt nghien
cu\i
nao cdng bd chat Iffpng hoat ddng phan phdi ban
le thudc ndi ehung va khang sinh ndi rieng
ciia
mdt he thong ban le tai tuyen y te cd sd.
Oe cd nhffng nhan
djnh,
danh gia anh hffdng
cua phan phdi thudc den viec sff dung thua
khang sinh hdp ly an toan tai tuyen y te cd sd,
chiing tdi tien hanh nghien cffu hoat dpng phan
phoi ban le thude khang sinh
ciia
Cdng ty co
phan dffpc pham Bae Giang tai tuyen y te cd
sd
nam 2009 thdng qua mdt sd chi
tieu.
Ket qua
nghien cffu se gdp phan cung cap nhffng thong
tin tong the ve chat lu'dng hoat ddng
ciia
mpt
lie
thdng phan phdi ban le thude khang sinh
tai
tuyen y te ed sd thong qua mpt sd chi
tieu.
II.
OOI TU'gWG
VA PHU'aNG
PHAP NGHllN COU
2.1,
Ooi tu'dng va thdi gian
nghi&n
cffu
Ddi tu'png nghien
cffu;
Ngffdi dieu hanh he
thdng ban le, ngu'di phu trach chuyen mdn tai cd
sd ban le va kho thuoc cung cap thudc khang
sinh cho he thdng ban le.
Th&i gian va dia
diem
nghien
cdu:
Nam 2009
tai he
thdng
phan
phoi
thudc
ban
le
cua Cong ty
CO phan dddc
pham
Bac
Giang.
2.2.
Phu'cfng
phap nghien cu'u
- Md ta cat ngang ket hpp phffdng phap nghien
cffu djnh tinh va dinh Iffpng.
- Hoi effu sd lieu thudc khang tai kho thuoc da
eung cap cho he thong ban le trong nam 2009.
Chất lượng hoạt động phân phối bán lẻ thuốc kháng sinh của công ty cổ phần dược phẩm Bắc Giang tại tuyến y tế cơ sở năm 2009 - Trang 2
Chất lượng hoạt động phân phối bán lẻ thuốc kháng sinh của công ty cổ phần dược phẩm Bắc Giang tại tuyến y tế cơ sở năm 2009 - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chất lượng hoạt động phân phối bán lẻ thuốc kháng sinh của công ty cổ phần dược phẩm Bắc Giang tại tuyến y tế cơ sở năm 2009 9 10 406