Ktl-icon-tai-lieu

Chề đề phòng tránh bệnh sỏi thận giai đọan THCS ở Quận 1

Được đăng lên bởi sinhhocnt2014
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ đề
PHÒNG TRÁNH BỆNH SỎI THẬN GIAI ĐOẠN THCS Ở QUẬN 1 – TP. HCM
(Môn Sinh)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.

ĐƠN VỊ: Nhóm giáo viên thành phố Hồ Chí Minh:
Nguyễn Công Phúc Khánh (Nhóm trưởng): (Lựa chọn chủ đề, thống nhất mạch kiến thức, Tổng hợp các năng lực hướng tới, xây dựng
bộ câu hỏi, Tổ chức hoạt động dạy học)
Phạm Thiên Thanh (Xây dựng một chủ đề, xác định mạch kiến thức, xác định năng lực hướng tới, bộ câu hỏi)
Lê Thị Lài (Xây dựng một chủ đề, xác định mạch kiến thức, xác định năng lực hướng tới, bộ câu hỏi)
Mai Thùy An (Xây dựng một chủ đề, xác định mạch kiến thức, xác định năng lực hướng tới, bộ câu hỏi)
Cao Thị Lan Phương (Xây dựng một chủ đề, xác định mạch kiến thức, xác định năng lực hướng tới, bộ câu hỏi)

MẠCH KIẾN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ.
1. Các bài học liên quan của chủ đề
Môn Sinh học:
- Bài 38: Bài Tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu (Khái niệm bài tiết nước tiểu, cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu).
- Bài 39: Bài Tiết nước tiểu (Thải nước tiểu).
- Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu.
2. Cấu trúc logic nội dung của chủ đề.
2.1. Cơ sở khoa học:
2.1.1. Hệ bài tiết nước tiểu:
2.1.1.1. Khái niệm bài tiết.
2.1.1.2. Cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu.
2.1.1.3. Sự bài tiết nước tiểu.
2.1.2. Bệnh sỏi thận:
2.1.2.1. Khái niệm bệnh sỏi thận.
2.1.2.2. Nguyên nhân gây sỏi thận.
2.1.2.3. Biểu hiện của bệnh sỏi thận.

2.1.2.4. Tác hại của sỏi thận.
2.2. Vận dụng thực tiễn:
2.2.1. Thực trạng bệnh sỏi thận ở địa bàn cư trú.
2.2.2. Nguyên nhân gây bệnh sỏi thận phát sinh từ giai đoạn học đường ở địa bàn cư trú.
2.2.3. Biện pháp phòng tránh bệnh sỏi thận.
III. CÁC NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI CỦA CHỦ ĐỀ
a) Các năng lực chung
1- Năng lực tự học
- HS xác định được mục tiêu học tập chủ đề là:
+ Định nghĩa được khái niệm bài tiết, khái niệm bệnh sỏi thận.
+ Nêu được cấu tạo và chức năng của cơ quan bài tiết nước tiểu.
+ Phân tích được sự liên quan giữa sự bài tiết nước tiểu với bệnh sỏi thận.
+ Vận dụng kiến thức đã học để xây dựng thói quen sống khoa học nhằm phòng tránh bệnh sỏi thận.
+ Tuyên truyền biện pháp phòng tránh bệnh sỏi thận trong cộng đồng.
+ Lập và thực hiện được kế hoạch học tập chủ đề:
Thời gian
Nội dung công việc
3 ngày
- Nghiên cứu tài liệu về:
+ Hệ bài tiết (khái niệm, cấu
tạo, chức năng của hệ bài tiết nước
tiểu, quá trình bài tiết nước tiểu)
+ Bệnh sỏi thận (Khái niệm,
triệu chứng, tác nhân, hậu quả, biện
pháp phòng tránh)
5 ngày
- Thu thập thông tin về thực trạng
bệnh sỏi thận tại quận 1 – Tp. HCM
- Xử lý, trình bày các số liệu thu
thập được.
3 ngày
- Phân tíc...


!"#"$
 %&'()*+#,-.#/"01"2345#"(
 (Nhóm trưởng): !"#$%&'()*++!,-.
/0-1!$%#20.3
4 $!5$6-.0,7 !"#,7()*++!/0-1!3
8 5$79! 6-.0,7 !"#,7()*++!/0-1!3
: ;!$<=6-.0,7 !"#,7()*++!/0-1!3
> 2$7*?6-.0,7 !"#,7()*++!/0-1!3
 67899:
 ,;<1#=;>#/"?@A";A;
!"#"=;(
@A9!8BCA9!$!"D92E/9!!"*+!F!!E/9!!"*+!F2E/9!!"*+!F3
@A9!8GCA9!$!"*+!F$H!*+!F3
@A9!:ICJEK!E/9!!"*+!F
B C@0DE;>-+#;"F#G@"+;A;
BHIJK-A=;(
2.1.1. Hệ bài tiết nước tiểu:
4!!E/9!!"
442?L/9!!"*+!F
48M/9!!"*+!F
2.1.2. Bệnh sỏi thận:
44!!E/EK1!N
4445--K1!N
448A!F!E/EK1!N
Chề đề phòng tránh bệnh sỏi thận giai đọan THCS ở Quận 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chề đề phòng tránh bệnh sỏi thận giai đọan THCS ở Quận 1 - Người đăng: sinhhocnt2014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chề đề phòng tránh bệnh sỏi thận giai đọan THCS ở Quận 1 9 10 35