Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ định và giá trị chẩn đoán của xét nghiệm tủy đồ

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Y HOC VIET NAM THANG 4 - SO 2/2014

qua can thiep 44,9%. DSe biet, tae ddng cua
cung giai phap can thiep, chi cd nhdm eac cd sd
ban le thupc quyen sd hffu eua Cdng ty cd sff
chuyen bien tich cffc: Sau can thiep ty le sd maii
thudc khang sinh khdng cd hda ddn hdp le giam
cdn 3,0% thay cho trffdc can thiep 41,0% (vdi
p<0,05). Trong khi do, eac cd sd ban le thude
quyen sd hffu cua ngffdi lao, sau can thiep ty le
so mau thudc khang sinh khdng cd hda ddn hdp
le van cdn 40,5% so vdi trffdc can thiep la
42,5% (vdl p>Q,05).
T A I L I ^ U T H A M KHAO
1. Nguyin Thanh Binh (2006), Dich ti dddc hac,
Nxb Y hpc.
2. B? Y te (2009), Bao cao tong ket cong tac ddpc
nSm 2008 va trien khai ke hoach nam 2009 ngay
23 thing 6 nSm 2009.

Bo Y te (2011), "HUdng dan dieu tn mot sd benh
nhiem khuan thudng gap", Hddng dan dieu tri,
tap I I , Nxb Y hoc.
Cong ty co phan du'de pham Bac Giang
(2005), Dieu le to chdc va hoat dong Cong ty co
phan di/ac pham Bac Giang.
Nguyin Van Kinh (2010), Phan tich thi/c dang
sd dung khang sinh va khang khang sinh d Viet
Nam, Nhom nghien cffu Quoc gia ciia GARP-Viet
Nam thang 10/2010.
D6 Thien Tung (2008), Khao sat thWc trang
mang iddi ban le thudc va tnen khai thWc hien
"Thuc hanh tdt Nha thudc - GPP" tren dia ban
thanh pho Rach Gta tinh Kien Giang, Luan van
Thac si dUiJc hoc, Hoc vien quan y.
Nguyen Thanh Xuan (2008), Nghien cdU mang
Iddi ban le diua: tinh Thai Binh trong qua binh
hu'dng tdi viec ap dung nguyen tac, heu chuan
"Thdc hanh tot Nha thuoc-GPP", Luan van DUdc sT
chuyen khoa cap II, TrUcJng dai hpc DUdc Ha Npi.

CHi DINH VA GlA TRI CHAN DOAN CUA XET NGHIEM TUY DO
Nguyen Thi iVlinh Phirong*
T6IVI TAT
Myc ti3u: Xac dinh cac chi djnh chi'nh cua xet
nghl?m tOy do d benfi vien TLTQD 108 va chan doan
pho bien nhat hay gSp. Xac dinh mffc dp phii hdp giffa
chSn doan so bp va chan doan cudi ciJng qua xet
nghiem tuy do. Doi tu'dng va phu'dng phap nghien
ciiti! HOI cffu tat ca cac yeu cau va cac ket qua tuy do
thi/c hien trong thdi gian 5 nSm, ke tff thang 1 nSm
2008 cho den thang 12 nSm 2013, tai benh vien TL/QD
108. KSt qua: Cd tong cpng 2535 ket qua tuy do. Cac
chi dmh xet nghiem tiiy do chinh hay g§p vdi ty !e nhu
sau: Oe chan doan va theo dot dieu tri: benh bach cau
cSp 305 (12,1%); da u tiiy xuong 366 (14,4%), danh
gl^ giai do?n va theo doi dieu trj u lympho 150
(5.9%), giam 3 ddng mau ngoai vi 185 (7,3%), giam
tlfu cau 252 (9,9%), dieu tra thieu mau 344 (13,6%),
sdt k & dal khdng ro nguyen nhan 192 (7,5%), chan
do^n ung thU di c5n tuy xUdng 142...
Y HOC
VIET
NAM THANG 4 - SO
2/2014
qua can thiep 44,9%.
DSe
biet, tae ddng cua
cung giai phap can thiep, chi cd nhdm eac cd sd
ban le thupc quyen sd hffu eua Cdng ty cd sff
chuyen bien tich cffc: Sau can thiep ty le sd
maii
thudc khang sinh khdng cd hda ddn hdp le giam
cdn 3,0% thay cho trffdc can thiep 41,0% (vdi
p<0,05). Trong khi do, eac cd sd ban le thude
quyen sd hffu cua ngffdi lao, sau can thiep ty le
so mau thudc khang
sinh
khdng cd hda ddn hdp
le van cdn 40,5% so vdi trffdc can thiep la
42,5%
(vdl
p>Q,05).
TAILI^U
THAM
KHAO
1.
Nguyin Thanh Binh (2006), Dich ti dddc hac,
Nxb
Y
hpc.
2.
B?
Y te (2009), Bao cao tong ket cong tac ddpc
nSm
2008 va trien khai ke hoach nam 2009 ngay
23 thing 6
nSm
2009.
Bo Y te (2011), "HUdng dan
dieu
tn mot sd benh
nhiem khuan thudng gap", Hddng dan dieu
tri,
tap
II,
Nxb Y hoc.
Cong ty co phan
du'de
pham Bac Giang
(2005),
Dieu
le
to chdc va hoat dong Cong ty co
phan di/ac pham Bac
Giang.
Nguyin Van Kinh (2010), Phan tich
thi/c
dang
sd dung khang sinh va khang khang sinh d Viet
Nam, Nhom nghien cffu Quoc
gia
ciia
GARP-Viet
Nam thang 10/2010.
D6
Thien Tung (2008), Khao sat thWc trang
mang
iddi
ban le thudc va tnen
khai
thWc
hien
"Thuc hanh tdt Nha thudc - GPP" tren dia ban
thanh pho Rach Gta tinh
Kien
Giang, Luan van
Thac si
dUiJc
hoc, Hoc
vien
quan y.
Nguyen Thanh Xuan (2008), Nghien cdU mang
Iddi
ban le
diua:
tinh
Thai
Binh trong qua binh
hu'dng
tdi
viec
ap dung nguyen tac, heu chuan
"Thdc
hanh
tot
Nha
thuoc-GPP",
Luan van DUdc
sT
chuyen khoa cap II,
TrUcJng
dai
hpc DUdc Ha Npi.
CHi DINH VA
GlA
TRI CHAN DOAN CUA XET NGHIEM
TUY
DO
T6IVI
TAT
Myc
ti3u:
Xac
dinh
cac chi djnh chi'nh cua xet
nghl?m
tOy
do
d
benfi
vien
TLTQD
108 va chan doan
pho bien nhat hay
gSp.
Xac
dinh
mffc dp
phii
hdp giffa
chSn
doan so bp va chan doan cudi
ciJng
qua xet
nghiem
tuy do.
Doi
tu'dng
va phu'dng phap nghien
ciiti!
HOI
cffu tat ca cac yeu cau va cac ket qua tuy do
thi/c
hien
trong
thdi
gian 5
nSm,
ke tff thang 1
nSm
2008 cho den thang 12
nSm
2013,
tai
benh
vien
TL/QD
108.
KSt
qua: Cd tong cpng 2535 ket qua tuy do. Cac
chi dmh xet nghiem
tiiy
do chinh hay
g§p
vdi
ty !e nhu
sau:
Oe chan doan va theo dot
dieu
tri: benh bach cau
cSp 305 (12,1%); da u
tiiy
xuong 366 (14,4%), danh
gl^
giai
do?n
va theo
doi
dieu
trj u lympho 150
(5.9%),
giam
3 ddng mau ngoai vi 185 (7,3%), giam
tlfu
cau 252 (9,9%), dieu tra thieu mau 344 (13,6%),
sdt
k&
dal khdng ro nguyen nhan 192 (7,5%), chan
do^n
ung thU di
c5n
tuy
xUdng
142 (5,6%) va gan
lich to 73 (2,9%). Chan doan pho bien nhat qua xet
nghiem
tiiy
do la:
giam
san
tiiy
270 (13,1%) tang smh
ddng
HC
dip
irng thieu mau ngoai vi 97 (4,6%), tham
nhiem
tOy
xUdng eua u lympho 71 (3,4%), da u
tiiy
xuUng
134 (6,5%), baeh
c3u
tiiy
cap 86 (4 2%), bach
du
lymho
cSp
62 (2,8%), giam tieu cau mien djch 143
(6,8%),
b^nh
baeh cau man tinh ddng hat 25 (1,2%),
vi
816
(39,4%)
tiiy
do binh thudng. Ket
luan:
Xet
Khoa
Huyet
hpc lam
sang
BVTWQD108
PhAn
bl$n
khoa hpc: PGS.TS VD
Vin
Khien
Nguyen Thi
iVlinh
Phirong*
nghiem
tiiy
do rat quan trpng de
khSng
dmh chan
doan trong nhieu benh ly, dac
biet
la
b^nh
mau ac
tinh.
Cac chi dmh pho
bien
nhat cho xet nghiem nay
trong benh
vien
ciia
chimg
tdi
la de chan doan va theo
doi dieu trj benh bach cau cap, da
u
tiiy
xUdng,
dieu
tra thieu mau va chan doan pho
bien
nhat la
b?nh
bach cau
tijy
cap, da u
tiiy
xuang
va
giam
san
tiiy.
TdkhoatJiiy
do, chl
djnh,
chan doan.
SUMMARY
INDICATIONS AND DIAGNOSTIC VALUE
OF BONE MARROW ASPIRATION
Objectives: To identify the mam indications for
bone marrow aspiration in 108 military central hospital
and the most common diagnoses encountered. To
identify the extent of correlation between the
preliminary diagnosis and the result of the final bone
marrow diagnosis. Methods: The requests and
reports of all bone marrow aspirations carried out
dunng a 5 year penod from January 2008 through to
December 2013, m 108 military central hospital were
retrospectively reviewed. Results: There was a total
of 2535 bone marrow aspirations performed. The mam
indications for bone marrow aspiration in a descending
order of frequency were the following: The diagnosis
and management of acute leukemia 305
(12,1%)
of
multiple myeloma 366 (14,4%) staging for lymphoma
150 (5,9%), evaluation of pancytopenia 185 (7,3%),
thrombocytopenia 143 (6,8%), investigation of anemia
109
Chỉ định và giá trị chẩn đoán của xét nghiệm tủy đồ - Trang 2
Chỉ định và giá trị chẩn đoán của xét nghiệm tủy đồ - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chỉ định và giá trị chẩn đoán của xét nghiệm tủy đồ 9 10 145