Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ số huyết áp và lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Kiến An, Hải Phòng

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Y HOC VIET NAM THANG 2 - SO 2/2014
IV. KET LUAN
Qua nghien cffli ve thffc trang ATVSTP tai
eac bep an tap the eua doanh nghiep d Hai
Dffdng ket qua eho thay:
- Dien tich cac bep an : Chiem 5 0 % cac phdng
che bien cd dien tich <iOOm^; chi cd 12% dien
tich >200m^; Dien tich phdng an tff 200-500m^
chiem ty le nhieu nhat (45%).
- Chiem 4 4 % cac BATT chu'a dat yeu eau ve
nhffng qui dmh thii tuc hanh chinh .
- Cd tdi 17,5% cae BATT khdng dat yeu cau ve
cd sd ha tang ; 2 0 % cac BATT ed NPV khdng
mang day dii bao hd lao ddng khi lam viee ; 2 0 %
BATT ngffdi phyc vu khdng sff dung dung cu
sach khi che bien.
- t r e n cac mau xet nghiem deu thay cd ty ie
nhiem VSV trong dd ty le nhiem VSV tren ban tay
NPV la cao nhat: Coliform (72,5%); E.coli
(25,0%); S.au reus (32,5%).

T A I UEU T H A M K H A O
1. Cue An toan thu'c pham - Bp Y te (2005);
"Mdt so cong trinh nghien cffu ve ve sinh an toan
thu'c pham. Bp Y te. HNKH an toan ve sinh thifc
pham lan thff i l l . Ha Ndi.
2. Bui Vi The (2013), Tht/c trang an toan ve smh
thUc pham, cdng tac quan ly va kien thffc, thi/c
hanh ciia nhan vien tai cac bep an tap the huyen
Thuy Nguyen, Hai Phong nam 2012, Luan van 1^
nghiep bac sT chuyen khoa I I , trUcfng (3ai hpc Y
khoa Hai Phong, Hai Phong.
J . Pham Duy Tuyen (2010), thUc trang an toan v^
smh thu'c pham va cong tac quan ly mpt so cd sd
djch vu an uong cong cpng tren dja ban thanh ph6
Hai DUPng nam 2010, Luan van thac sT y te cong
cpng, tn/dng dai hpc Y khoa Hai Phong, Hal Phong.
4. Nguyen Thj Van (2012), thifc trang an toan ve
sinh thUc pham, kien thffc, thai dp eiia ngffdi phyc
vu tai nha hang an udng quan Le Chan, Hal Phong
nam 2012, luan van thac sT y te eong cong, tru'dng
dai hoc Y khoa Hai Phong, Hai Phdng.
5. CDC (2000) Foodborne illness, p. 1-17.
6. WHO (1997) Epidemiological Surveillance of
Foodborne Diseases, Geneva.

CHi s o HUYET AP VA LIPID MAU 6' BENH NHAN DAI T H A O DU'O'NG TYP
2 DIEU TRI NGOAI TRU TAI BENH VIEN KIEN AN H A I PHONG
Trinh Thi Ly* va cdng sif
T6M TAT
Nghien cffu du'dc tien hanh tren 123 benh nhan
dai thao dudng typ 2 dieu tri ngoai trii tai benh vien
kien An Hai Phong tff 01/2011 den 06/2011.
Ket qua: Nhdm nghien cffu cd tuoi trung binh la
60,4 -I- 9,7; nff chiem 66,7%. Ti le dai thao dUdng typ
2 CO tang huyet ap la 48,8%, fang huyet ap gd I:
28,5%, tang huyet ap giai doan I I : 14,6%, tang huyet
ap giai doan I I I : 5,7%, Ti le nam bi tang huyet ap
nhieu hdn nff (63,4% so vdi 58,2%). Tuoi cang eao ti
le t§ng huyet ap cang nhieu; d benh nhan tr...
Y HOC VIET NAM THANG 2 -
SO
2/2014
IV. KET LUAN
Qua nghien
cffli
ve thffc trang ATVSTP tai
eac bep an tap the eua doanh nghiep d Hai
Dffdng ket qua eho thay:
- Dien tich cac bep an :
Chiem
50% cac phdng
che bien cd dien
tich
<iOOm^;
chi cd 12% dien
tich
>200m^;
Dien tich phdng an tff
200-500m^
chiem ty le nhieu nhat (45%).
- Chiem 44% cac BATT chu'a dat yeu eau ve
nhffng qui dmh
thii
tuc hanh chinh .
- Cd tdi 17,5% cae BATT khdng dat yeu cau ve
cd sd ha tang ; 20% cac BATT ed NPV khdng
mang day
dii
bao hd lao ddng khi lam viee ; 20%
BATT ngffdi
phyc
vu khdng sff dung dung cu
sach khi che
bien.
-tren cac mau xet nghiem deu thay cd ty ie
nhiem VSV trong dd ty le nhiem VSV tren ban tay
NPV la cao nhat: Coliform (72,5%);
E.coli
(25,0%);
S.au reus (32,5%).
TAI UEU THAM
KHAO
1.
Cue
An toan thu'c pham - Bp Y te
(2005);
"Mdt so cong trinh nghien cffu ve ve sinh an toan
thu'c pham. Bp Y te. HNKH an toan ve sinh thifc
pham lan thff
ill.
Ha Ndi.
2.
Bui Vi The
(2013),
Tht/c
trang an toan ve smh
thUc
pham,
cdng
tac quan ly va kien thffc,
thi/c
hanh
ciia
nhan vien
tai
cac bep an tap the huyen
Thuy Nguyen,
Hai
Phong nam 2012, Luan van
1^
nghiep bac sT chuyen khoa II,
trUcfng (3ai
hpc Y
khoa Hai Phong,
Hai
Phong.
J.
Pham Duy Tuyen (2010), thUc trang an toan
v^
smh thu'c pham va cong tac quan ly mpt so
cd sd
djch
vu an uong cong cpng tren dja ban thanh
ph6
Hai
DUPng
nam 2010, Luan van thac
sT
y te cong
cpng,
tn/dng dai hpc Y khoa
Hai
Phong, Hal Phong.
4.
Nguyen Thj Van (2012), thifc trang an toan ve
sinh thUc pham,
kien
thffc, thai dp
eiia
ngffdi phyc
vu tai nha hang an udng quan Le Chan, Hal Phong
nam 2012, luan van thac
sT
y te eong cong, tru'dng
dai
hoc Y khoa Hai Phong,
Hai
Phdng.
5. CDC (2000) Foodborne illness,
p.
1-17.
6. WHO (1997) Epidemiological Surveillance of
Foodborne Diseases, Geneva.
CHi
so
HUYET AP VA LIPID MAU
6'
BENH NHAN DAI
THAO
DU'O'NG TYP
2 DIEU TRI NGOAI TRU TAI BENH VIEN KIEN AN
HAI
PHONG
T6M
TAT
Nghien cffu du'dc tien hanh tren 123 benh nhan
dai
thao dudng typ 2 dieu tri ngoai
trii
tai benh vien
kien An
Hai
Phong tff 01/2011 den
06/2011.
Ket qua: Nhdm nghien cffu cd
tuoi
trung binh la
60,4
-I-
9,7; nff chiem 66,7%. Ti le
dai
thao dUdng typ
2
CO
tang huyet ap la
48,8%,
fang huyet ap gd I:
28,5%,
tang huyet ap
giai
doan II: 14,6%, tang huyet
ap giai doan III: 5,7%, Ti le nam
bi
tang huyet ap
nhieu hdn nff (63,4% so
vdi
58,2%).
Tuoi
cang eao ti
le
t§ng
huyet ap cang nhieu; d benh nhan tren 70
tud'i,
t9
le tang huyet ap la 60%. Thdi
gian
mac dai thao
dudng cang dai thi ti le bi THA cang cao; d benh nhan
mac benh tren 10 nam co ty le tang huyet ap la
66,7%.
52,8% dai thao dirdng typ 2 cd tang
Cholesterol; 60,2% cd tang Tryglycerit; 32,5% cd tang
LDL;
39,2% benh nhan cd tang Cholesterol va
Tryglycerit; 25% benh nhan cd tang Cholesterol,
Tryglycerit va LDL. Nhom
dai
thao
dUdng
typ 2 ket
hdp tang huyet ap cd ty le rdi loan chuyen hoa Lipid
mau cao hdn nhom khong cd tang huyet ap.
* SdYte
Hai Phdng
Phan
bi0n
khoa hgc: PGS.TS. Do Thj Tinh
Trinh
Thi Ly* va
cdng
sif
SUMMARY
BLOOD PRESSURE AND
LIPIDEMIA
IN OUTPATIENT WITH TYPE II
DIABETES TREATED IN KIEN AN
HOSPITAL HAI PHONG
The study was conducted on 123 outpatient with
type 2 diabetes treated in Kien An hospital from
01/2011 to
06/2011.
Results: The team has an average age of 50.4 +
9.7; women accounted for 66.7%. The rate of type 2
diabetes have hypertension was 48.8%. Hypertension
stage I: 28.5%, hypertension stage II: 14.6%,
hypertension stage III: 5.7%. Percentage of men with
hypertension is more than women (63.4% versus
58.2%).
As the older patients are, as the rate of
hypertension is higher; in patients over 70 years of
age,
the rate of hypertension
is
60%. As the duration
of diabetes is longer, as the rate of hypertension is
higher; in patients over
10
years of diabetes, the rate
of hypertension
is
66,7%. In patients had type 2
diabetes: 52.8% have Cholesterol increased; 60.2%
have
Triglycent
increased; 32,5% have LDL increased;
39.2%
have Triglycerit and Cholesterol increased; 26%
have cholesterol, Triglycerit and LDL increased. The
Chỉ số huyết áp và lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Kiến An, Hải Phòng - Trang 2
Chỉ số huyết áp và lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Kiến An, Hải Phòng - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chỉ số huyết áp và lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Kiến An, Hải Phòng 9 10 636