Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ số huyết động và biến chứng trong lọc máu chu kỳ ở bệnh nhân suy thận tại bệnh viện Kiến An, Hải Phòng

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Y HOC VIET NAM THANG 2 - SO 1/2014

V - . ;

CHI SO HUYET DONG VA BIEN CHU'NG TRONG LOC MAU CHU KY
6f BENH NHAN SUY THAN MAN TAI BENH VIEN KIEN AN H A I PHONG
Trinh Thi Ly* va cdng sy
TOM TAT
Nghien cifu dUOc tten hanh tren 200 fan loc mau
t?i benh vien Kien An Hai Phiing d 45 benh nhon suy
thin'man (41 nam: 91,2%, 4 niJ: 8,8%), tuoi trung
bdnh: 44,4 ± 10,4, dich loc Bicarbonat, qua loc Nipro
FB 130T, toe do bdm mau tu" 180 - 250 ml/phyt,
Ket qua: Trong 4 gid loc mau, khong co sU bien
dpng dang ke ve gia tn trung binh cua huyet ap tam
thu, huyet ap tam tru'Png, tan so mach tai cac thdi
diem do each nhau 1 gid, sir khac biet khong co y
nghTa thong ke, Tuy nhien, tai cudi buoi loc, trung binh
cua huyet ap tam thu, huyet ap tam trLlOng, tan so
mach 6 mirc thap nhat va giam co y nghTa thdng ke so
vdi liic ban dau (TO), (p<0,05), Ty le cac bien chirng
tinh tren so (an loc mau gap nhU sau: tut huyet ap:
8%; non, buon non: 7%; loan nhip tim: 7%; chuot
rut: 7%; dau ngi/c, ngira, sot it gap; khong gap cac
bien chifng khac, Nhom co toe do bdm mau cao hoac
the tich sieu loc Idn eo ty le bien chu'ng tut huyet ap
cao hon nhom toe dp bom mau thap hoac the tich sieu
Ipc nho (p<0,05). Nhom benh nhan tut huyet ap co
ure mau trUdc Ipc eao hdn, hemoglobin thap hdn, that
trai gian nhieu hOn so vdi nhom co huyet ap on dinh
(p<0,05). Benh nhan co ure mau >34 mmol/l xuat
hien non, buon non trong loc mau nhieu hOn so vdi
nhom b?nh nhan co ure mau <34 mmol/l, (p < 0,01).

SUMMARY
HEMODYNAMIC I N D I C E S AND
COMPLICATIONS D U R I N G HEMODIALYSIS
IN PATIENTS W I T H CHRONIC RENAL
FAILURE I N KIEN AN
HOSPITAL H A I PHONG
The study was conducted on 200 times of dialysis
In Kien An Hospital Hai Phong in 45 patients with
chronic renal failure (41 male: 91,2 %, 4 females: 8,8
%), mean age: 44,4 ± 10,4, solution Bicarbonate
dialysis, filters Nipro FB 130T, speed of blood pumped
from 180-250 ml/mm..,
Results: During 4 hours of Hemodialysis, the
average of systolic blood pressure, diastolic blood
pressure, frequency circuits were changed negligible,
the difference of the measurement time interval 1
hour without statistical significance. However, at the
end of the hemodialysis, the average of systolic blood
pressure, diastolic blood pressure, frequency circuit
were the most decreased and a statistically significant
reduction compared with baseline (TO), (p<0.05).
'SdYte Hal Phdng
Phin bifn khoa hgc: PGS. TS Nguyen Lam Hda

The rate of complications during Hemodialysis'
hypotension: 8%; na...
Y HOC VIET NAM THANG 2 - SO
1/2014
V-.;
CHI SO HUYET DONG VA BIEN CHU'NG TRONG LOC MAU CHU KY
6f
BENH NHAN SUY THAN MAN TAI BENH VIEN KIEN AN
HAI
PHONG
TOM TAT
Nghien cifu
dUOc tten
hanh tren 200 fan loc mau
t?i
benh
vien
Kien An
Hai
Phiing
d
45 benh nhon suy
thin'man
(41 nam: 91,2%, 4
niJ:
8,8%),
tuoi
trung
bdnh:
44,4 ± 10,4, dich loc Bicarbonat, qua loc
Nipro
FB
130T,
toe
do bdm mau
tu"
180 - 250
ml/phyt,
Ket qua: Trong 4 gid loc mau, khong co
sU bien
dpng dang ke ve
gia
tn trung binh cua huyet ap tam
thu,
huyet ap tam
tru'Png,
tan so mach tai cac thdi
diem
do
each
nhau 1 gid,
sir
khac biet khong co y
nghTa thong ke, Tuy nhien, tai cudi
buoi
loc, trung binh
cua huyet ap tam thu, huyet ap tam
trLlOng,
tan so
mach
6
mirc thap nhat va
giam
co y nghTa thdng ke so
vdi
liic
ban dau (TO), (p<0,05), Ty le cac
bien
chirng
tinh tren so (an loc mau gap
nhU
sau: tut huyet ap:
8%; non, buon non: 7%; loan nhip tim: 7%; chuot
rut: 7%; dau
ngi/c,
ngira, sot it gap; khong gap cac
bien
chifng
khac, Nhom co
toe
do bdm mau cao hoac
the
tich
sieu loc Idn eo ty le bien chu'ng tut huyet ap
cao hon nhom toe dp bom mau thap hoac the tich sieu
Ipc nho (p<0,05). Nhom benh nhan tut huyet ap co
ure mau
trUdc
Ipc eao hdn, hemoglobin thap hdn, that
trai gian nhieu hOn so vdi nhom co huyet ap on
dinh
(p<0,05).
Benh nhan co ure mau >34
mmol/l
xuat
hien non, buon non trong loc mau nhieu hOn so
vdi
nhom
b?nh
nhan co ure mau <34 mmol/l, (p < 0,01).
SUMMARY
HEMODYNAMIC INDICES AND
COMPLICATIONS DURING HEMODIALYSIS
IN PATIENTS WITH CHRONIC RENAL
FAILURE IN KIEN AN
HOSPITAL HAI PHONG
The study was conducted on 200 times of dialysis
In Kien An Hospital Hai Phong in 45 patients
with
chronic renal failure (41 male: 91,2 %, 4 females: 8,8
%),
mean age: 44,4 ± 10,4, solution Bicarbonate
dialysis, filters Nipro FB 130T, speed of blood pumped
from 180-250 ml/mm..,
Results: During 4 hours of Hemodialysis, the
average of systolic blood pressure, diastolic blood
pressure, frequency circuits were changed negligible,
the difference of the measurement time interval 1
hour without statistical
significance.
However, at the
end of the hemodialysis, the average of systolic blood
pressure, diastolic blood pressure, frequency circuit
were the most decreased and a statistically significant
reduction compared
with
baseline (TO),
(p<0.05).
'SdYte Hal Phdng
Phin
bifn
khoa hgc:
PGS.
TS Nguyen Lam Hda
Trinh Thi Ly* va cdng sy
The rate of complications during
Hemodialysis'
hypotension: 8%; nausea, vomiting: 7%, arrhythmias:
7%; cramps; 7%; pain chest, cramps, fever were
negligible; not having other complications. The group
with
high-speed pump or a large volume ultrafiltration
had the rate of complications more than the group
with low speed pump or small ultrafiltration volume
(p<0,05).
Hypotensive patients had blood urea higher
before filtenng, lower hemoglobin, left ventricular
larger compared
with
normal blood pressure group
(p<0,05).
Patients
with
blood urea >34 mmol/l
appears nausea, vomiting during dialysis more than
patients
with
blood urea <34 mmol/l (p<0.01),
I.
DAT VAN
OE
Loc mau ehu ky co
vai
tro het sire quan trong
thay the than thu'c hien chirc nang dao thai eae
ehat chuyen hoa va
giiT
can bang noi moi,
giai
quyet nhu'ng roi loan co tinh chat de doa den tinh
mang benh nhan. Tuy nhien, co nhieu yeu to co
the gay ra bien chirng trong loc mau
nhP:
sieu lgc
qua mirc lam giam khoi
Itldng
tuan hoan, dap irng
hoat mach suy
giam,
thay doi tham thau mau,
gian
mach do dich lpc qua nong, phan ve vdi bp
loc, thay
doi tiTcfi
mau do
riit dich
qua mirc v.v...
Chinh
vi vay, nghien cifu chi so huyet dong va cac
bien chirng trong qua trinh loc mau chu ky
d
benh
nhan suy than man de theo doi sat,
x\i
tri kjp
thcJi
va
dir
phong cac bien chirng la rat can thiet,
II.
OOI TU'ONG VA
PHUaNG
PHAP NGHIEN
CtJ'U
2.1.
Doi tu'dng nghien
cii'u:
Nghien ciru
dyOc tien
hanh tren 200 lan loc mau
6
45 benh
nhan suy than man loc mau chu ky tai benh vien
Kien
An trong
thdi
gian tir thang
1/2009
den
thang 8/2009. Chu ky Ipe theo quy dinh la 3 I-
u'Pt/tuan,
thdi gian moi lan
Ipe
la 4 gid.
2.2.
PhiTdng
phap nghien
ciru:
Nghien
ciru tien
ciru,
cat ngang,
2.2.1. Tieu chuan chpn benh nhan vao
nghien cii'u: Cac benh nhan suy than man co
chi dmh loc mau chu ky, tire la suy than man giai
doan 3b va
giai
doan 4.
2.2.2.
Tieu chuan loai
trit:
Nhu'ng benh
nhan suy than man kem cac benh ly khae: benh
tim bam
sinh,
benh van tim mac
phai,
Basedow,
Chỉ số huyết động và biến chứng trong lọc máu chu kỳ ở bệnh nhân suy thận tại bệnh viện Kiến An, Hải Phòng - Trang 2
Chỉ số huyết động và biến chứng trong lọc máu chu kỳ ở bệnh nhân suy thận tại bệnh viện Kiến An, Hải Phòng - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chỉ số huyết động và biến chứng trong lọc máu chu kỳ ở bệnh nhân suy thận tại bệnh viện Kiến An, Hải Phòng 9 10 204