Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng

Được đăng lên bởi phonghcth-ttytbinhdai
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ
VIỆN DINH DƯỠNG

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG
GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

HÀ NỘI - 2012

Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 226 /QÐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng
giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt “Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011- 2020 và tầm
nhìn đến năm 2030” với những nội dung chủ yếu sau:
1. Quan điểm
a) Cải thiện tình trạng dinh dưỡng là trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi người dân.
b) Bảo đảm dinh dưỡng cân đối, hợp lý là yếu tố quan trọng nhằm hướng tới phát triển
toàn diện về tầm vóc, thể chất, trí tuệ của người Việt Nam và nâng cao chất lượng
cuộc sống.
c) Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong các hoạt động dinh dưỡng dưới sự lãnh đạo,
chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, huy động sự tham gia đầy đủ của các tổ
chức xã hội, của mỗi người dân, ưu tiên vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng dân tộc
thiểu số, đối tượng bà mẹ, trẻ em.
2. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung
Đến năm 2020, bữa ăn của người dân được cải thiện về số lượng, cân đối hơn về chất
lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh; suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt thể thấp còi được giảm
Giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

1

Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng

mạnh, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của người Việt Nam, kiểm soát có hiệu quả
tình trạng thừa cân - béo phì góp phần hạn chế các bệnh mạn tính không lây liên quan đến
dinh dưỡng.
b) Các mục tiêu cụ thể
-

Mục tiêu 1: Tiếp tục cải thiện về số lượng, nâng cao chất lượng bữa ăn của người dân.
Chỉ tiêu:

-

+

Tỷ lệ hộ gia đình có mức năng lượng ăn vào bình quân đầu người dưới 1800Kcal
giảm xuống 10% vào năm 2015 và 5% vào năm 2020.

+

Tỷ lệ hộ gia đình có khẩu phần ăn cân đối (tỷ lệ các chất sinh nhiệt P:L:G =
14:18:68) đạt 50% vào năm 2015 và 75% vào năm 2020.

Mục tiêu 2: Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em.
Chỉ tiêu:

-

+

Giảm tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn ở phụ nữ tuổi sinh đẻ xuống còn 15% vào
năm 2015 và dưới 12% vào năm 2020.

+

Giảm tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh thấp (dưới 2500 gam) xuống dưới 10% vào năm
2015 và dưới 8% vào năm 2020.

+

Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng - Người đăng: phonghcth-ttytbinhdai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng 9 10 723