Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách vệ sinh an toàn thực phẩm

Được đăng lên bởi thanhvanvt2009
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1328 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHÍNH SÁCH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Ở
NƯỚC TA
Nhóm Khám Phá – Lớp KH12 Hành Chính Học
1 Bùi Thanh Vân (NT) – HCH2
2 Lê Thị Mỹ Hạnh – HCH2
3 Tạ Anh Dũng – HCH2
4 Hoàng Nhật Anh – HCH2
5 Cao Thị Hiệp – HCH1
6 Ngô Thị Dung – HCH1
7 Vũ Thị Hảo – HCH 1
8 Nguyễn Thị Hải Yến – HCH1
9 Đinh Thị Kiều Anh – HCH1
10 Đào Thị Thu Hà – HCH2

MUC LUC
NÔI DUNG
MUC LUC
1. Giới thiệu về chính sách
2. Khái niệm chính sách

Phân A

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Phân B

Cơ sở pháp lý
Đối tượng chính sách
Thởi gian thực hiện
Mục tiêu chính sách
Nội dung thực hiện chính sách
Giải pháp thực hiện chính sách

6

Phân C

Kêt luân

1

A.PHẦN MỞ ĐẦU
1. Giới thiệu về chính sách
Bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm giữ vị trí quan trọng trong sự
nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh, duy trì và
phát triển nòi giống, tăng cường sức lao động, học tập, thúc đẩy sự tăng
trưởng kinh tế, văn hóa xã hội và thể hiện nếp sống văn minh. Mặc dù cho
đến nay đã có khá nhiều tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong công tác bảo vệ
và an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như biện pháp về quản lý giáo dục như
ban hành luật, điều lệ và thanh tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm,
nhưng các bệnh do kém chất lượng về vệ sinh thực phẩm và thức ăn vẫn
chiếm tỷ lệ khá cao. Trước tình trạng hang loạt những căn bệnh do ăn uống
thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm. Những căn bệnh này có thể dẫn tới tử vong
nếu chúng ta không điều trị kịp thời và những căn bệnh này có thể trở thành
dịch nếu chúng ta không có biện pháp khắc phục.Chính vì vậy Chính phủ và
cơ quan chức năng đã đề ra chính sách về an toàn thực phẩm.

2. Khái niệm
Thực phẩm: là những thức ăn, đồ uống của con người dưới dạng tươi sống
hoặc đã qua sơ chế, chế biến; bao gồm cả đồ uống, nhai ngậm và các chất đã
được sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.
Vệ sinh thực phẩm: là mọi điều kiện và biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an
toàn và phù hợp của thực phẩm ở mọi khâu thuộc chu trình thực phẩm.
An toàn thực phẩm: là sự bảo đảm thực phẩm không gây hại cho người tiêu
dùng khi nó được chuẩn bị và/hoặc ăn theo mục đích sử dụng.
Định nghĩa vệ sinh an toàn thực phẩm: vệ sinh an toàn thực phẩm là tất cả
điều kiện, biện pháp cần thiết từ khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, phân
phối, vận chuyển cũng như sử dụng nhằm bảo đảm cho thực phẩm sạch sẽ,
an toàn, không gây hại cho sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Vì vậy, vệ
sinh an toàn thực phẩm là công việc đòi hỏi sự tham gia của nhiều ngành,
nhiều khâu có liên quan đến thực phẩm như nông nghiệp, thú ...


 !"#"$%
&'()"*"+,
-./0"
10"23"4
56!"478"
9)6.(:
;4<.2="4
>3.?6
@4=AB".?(CD"
EF(".(G="
HF!6.=! 


II

J K((8(:=LG%#"M%
J ("(:%#"M%

J NMOPQ
J FR(8ST"4%#"M%
1J O(4()"8U%(:"
5J V%8(-=%#"M%
9J W(X="48U%(:"%#"M%
;J K(?(8U%(:"%#"M%


Chính sách vệ sinh an toàn thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách vệ sinh an toàn thực phẩm - Người đăng: thanhvanvt2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chính sách vệ sinh an toàn thực phẩm 9 10 709